kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
ATEŞ-TÜRKİYE

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM
ATEŞ / TÜRKİYE(28292/95)

KARAR ( DOSTANE ÇÖZÜM )
STRAZBURG
22 NİSAN 2003

PROSEDÜR

OLAYLAR

8. Başvuran 1939 yılında doğmuştur ve Tunceli'nin Hozat ilçesinde yaşamaktadır.

A. Başvuranın Olaylarla İlgili İfadeleri

9. 7 Ekim 1994 tarihinde askeri birlikler başvuranın yaşadığı Kozluca köyüne gelirler. Güvenlik güçleri köyün etrafını sarıp kamp kurarlar. Jandarma Komutanı evlerini boşaltmalarını, evleri ateşe vereceklerini söyler.

10. Köylüler köylerini boşalttıktan sonra Hozat'a giderler. Başvuran ve ailesi belediye düğün salonunda kalırlar diğerleri ise çadırlara yerleştirilir. Köy boşaldıktan sonra askerler evleri yakarlar.

11. 14 Kasım 1994 tarihinde başvuran Başbakanlığa, Tunceli Valiliği'ne, OHAL Bölge Valiliği'ne ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na 2150 sayılı İskan Kanunu'na dayanarak şikayette bulunmuştur.

12. 12 Ocak 1995 tarihinde Vali Yardımcısı başvurana yazdığı cevapta terörist saldırılar sonucunda zarar gören mülkiyetin ilgili kanun kapsamına girmediğini belirtmiştir. Bu nedenle, İskan Kanunu'ndan faydalanması mümkün olmamıştır.

13. Başvuran, başka bir iç hukuk yoluna başvurmamıştır.

B. Hükümet'in Olaylarla İlgili İfadeleri

14. 1994 yılında güvenlik güçleri Tunceli ilindeki PKK teröristlerine karşı harekete geçmişlerdir. PKK teröristleri ihtiyaçlarını karşılamak için köylüleri tehdit etmeye başlamışlardır. PKK tarafından uygulanan baskının sonucunda insanlar köylerini terketmişlerdir.

15. Başvuran, diğer köylülerle birlikte köyünü terketmiş ve Hozat'a gitmiştir. Hozat'da başvuran ve ailesi Hozat Belediyesinin düğün salonuna yerleştirilmiştir. Başvuran 1994 ve 1996 yılları arasında yiyecek, ısıtma ve sağlıkla ilgili harcamalar için mali yardım almıştır.

16. Kozluca Köyü halkı, Hozat Başsavcılığına evlerinin yakıldığı konusunda şikayette bulunmuştur. Güvenlik güçleri tarafından işlenen fiiller hakkında açılan bir soruşturma ile ilgili olduğu için savcı yetkisizlik kararı vermiş ve dosyayı Memurin Muhakematı Kanunu gereğince Hozat Kaymakamlığı'na göndermiştir.

17. Hozat Kaymakamlığı soruşturmanın sona erdirilmesine karar vermiştir. Köylüler faillerin kimliğini tespit edememiştir; soruşturma dosyasındaki kanıtlardan köyün PKK teröristleri tarafından yakıldığı sonucuna varılmıştır.

HUKUK

18. 28 Şubat 2003 tarihinde Mahkeme Hükümet'in aşağıda sunulmuş olan deklarasyonunu almıştır:

"1. Türk Hükümeti 'nin 28292/95 no ile kayıtlı başvuru ile ilgili olarak ex gratia dostane çözüme gitmek amacıyla 49,000 Euro ( kırkdokuzbin ) ödeme yapmayı teklif ettiğini tebliğ ederim. Yargılama masraflarının da dahil olacağı sözkonusu meblağ uygulanabilecek her türlü vergiden muaf olacak ve başvuran veya yasal temsilcisi tarafından açılacak bir hesaba Euro olarak yatırılacaktır. Bu meblağ AİHS'nin 39. maddesi gereğince AİHM tarafından verilen kararın açıklanmasını takip eden üç ay içinde ödenecektir. Sözkonusu ödeme davanın nihai sonucunu oluşturacaktır.

2. Hükümet, mevcut Türk kanunlarına ve Hükümet'in sözkonusu olayları engelleme kararlılığına rağmen, Devlet görevlilerinin güneydoğudaki fiilleri sebebiyle evlerin hasar görmesi, insanların mal ve mülkünün zarara uğraması, sivillerin evlerini terketmeye zorlanmaları, Hüseyin Ateş davasında olduğu gibi bu tür olaylar hakkında etkili ve yeterli soruşturma yapılmaması gibi olayların meydana gelmesinden üzüntü duymaktadır.

3. Başvuranın davasında iddia edildiği gibi, sözkonusu fiiller 8,13, ve l No'lu Protokolün 1. maddesinin ihlal edilmesine ve evlerin hasar gördüğü şartlar ve sözkonusu olayların yarattığı psikolojik etkiler gözönüne alındığında da 3. maddenin ihlal edildiği kabul görmektedir. Hükümet, -etkili soruşturma yapma sorumluluğu - da dahil olmak üzere Sözleşme maddeleri ile güvence altına alınan insan haklarına gelecekte de saygı gösterilmesi için uygun talimatların verilmesini ve bütün tedbirlerin alınmasını taahhüt eder. Bu bağlamda yeni yasal ve idari tedbirler alınmıştır; sözkonusu tedbirlerin alınmasıyla bu başvuruya temel oluşturan olaylarla benzer şekilde mülke zarar verilmesi azalmış ve daha etkili soruşturmalar yapılmaya başlanmıştır.
4. Hükümet, Mahkemenin Türkiye ile ilgili kararlarının uygulanmasının denetiminin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından yapılmasının iyileştirmelerin devam etmesini sağlamak açısından uygun bir mekanizma olduğu görüşündedir. Bu amaçla gerekli işbirliği devam edecektir.

5. Son olarak, Hükümet, Sözleşmenin 43. maddesinin l. paragrafı gereğince Mahkemenin kararının ardından davanın Büyük Daire 'ye gönderilmesini talep etmeyeceğini taahhüt eder ".

19. 4 Mart 2003 tarihinde Mahkeme, başvuranın yasal temsilcisi tarafından imzalanan deklarasyonu almıştır:

" Türk Hükümeti'nin 28292/95 no ile kayıtlı başvuru ile ilgili olarak ex gratia dostane çözüme gitmek amacıyla tarafıma 49,000 Euro (kırkdokuzbin) ödeme yapmayı teklif ettiğini tebliğ aldım. Maddi ve manevi tazminatı ve ayrıca mahkeme masraflarını da kapsayacak olan bu meblağ tarafımdan açılacak bir banka hesabına Euro olarak yatırılacaktır. Sözkonusu meblağ, uygulanabilecek her türlü vergiden muaf olacak ve AİHS'nin 39. maddesi gereğince kararın verilmesini takip eden üç ay içinde ödenecektir. Bu meblağ AİHS'nin 39. maddesi "gereğince AİHM tarafından verilen kararın açıklanmasını takip eden üç ay içinde ödenecektir.

2. Teklifi kabul ettiğimi ve Türkiye aleyhindeki iddialarımdan vazgeçtiğimi ve bu kararın nihai sonucu oluşturacağını bildiriyorum.

3. Bu deklarasyon, Hükümet'in ve benim birlikte vardığımız dostane çözüm temelinde yapılmıştır.

4. Sözleşmenin 43. maddesinin 1. paragrafı gereğince Mahkemenin kararının ardından davanın Büyük Daire 'ye gönderilmesini talep etmeyeceğimi taahhüt ederim ".

20. Mahkeme, taraflar arasında varılan uzlaşmayı dikkate almıştır. (Sözleşmenin 39. maddesi). Anlaşmanın, Sözleşme ve Protokollerinde tanımlandığı şekilde insan haklan temelinde yapıldığı konusunda ikna olmuştur. ( Sözleşmenin in fine 37. maddesinin 1. paragrafı ve Mahkeme İç Tüzüğünün 62. maddesinin 3. paragrafı).

21. Bu nedenle davanın kayıttan düşürülmesine karar verilmiştir.

BU NEDENLERDEN DOLAYI MAHKEME OYBİRLİĞİYLE

1. Davanın kayıttan düşürülmesine karar verir ve

2. Tarafların davanın Büyük Daire huzurunda tekrar görüşülmesi talebinde bulunmayacağı taahhüdünde bulunduklarını belirtir.

Karar İngilizce olarak verilmiş olup İç Tüzüğün 77. maddesinin 2. ve 3. paragrafları gereğince 22 Nisan 2003 tarihinde tebliğ edilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA