kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
HALİL GÖKÇE-TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

DAVANIN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
HALİL GÖKÇE-TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no: 58554 / 00)

KARARIN ÖZETİ(DOSTANE ÇÖZÜM)

OLAYLAR

Başvuran Halil Gökçe 1932 T.C. vatandaşı olup, Dinar'da ikamet etmektedir. Başvuran Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Afyon Barosu avukatlarından H.Kılınç tarafından temsil edilmektedir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İdare), 1995 yılında Dinar'da meydana gelen depremin ardından başvurana ait taşınmazı bölgenin yeniden inşası amacıyla istimlak etmiştir. İdare tarafından başvurana istimlak bedeli ödenmiştir.

Başvuran ödenen bedelin yetersiz olduğu gerekçesiyle ek istimlak bedeli talebiyle Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştur. Asliye Hukuk Mahkemesi başvurana ek bedel ödenmesine karar vermiştir.

Yargıtay, 27 Ocak 1997 tarihinde İlk derece mahkemesi'nin kararını bozmuştur.

Asliye Hukuk Mahkemesi Yargıtay kararına uygun ve bilirkişi raporunun yeni verilerine dayalı olarak, 16 Ağustos 1996 tarihinden itibaren yıllık % 30 yasal faiziyle birlikte başvurana 1.426.463.833 TL. ödenmesine karar vermiştir.

Yargıtay, 23 Haziran 1997 tarihinde bu kararı onamış, 10 Eylül 1997 tarihinde başvuranın kararın tashihi talebini reddetmiştir.

İdare, ödemeyi iki aşamada gerçekleştirmiştir: 19 Nisan 1999'da 1.426.463.833 TL. ve 15 Temmuz 1999'da 1.515.617.823 TL. ödemiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuran, yetkililerin kendisine geç ödeme yapması ve ödenen ek istimlak bedelinin Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalması nedeniyle mülkiyet hakkına saygı gösterilmediğini iddia etmekte ve bu konuda AİHS'nin Ek 1 No'lu Protokolü'nün 1. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmektedir. Başvuran aynı olaylara dayanarak AİHS'nin 13. maddesinin ihlal edildiğini iddia etmektedir.

HUKUKA DAİR

AİHM, 7 Eylül 2005 tarihinde Hükümet tarafından 31 Ağustos 2005 tarihinde imzalanan beyanı almıştır:

"Türk Hükümeti'nin, 58554/00 no'lu başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere başvuran Halil Gökçe'ye ex gratia 2.000 (iki bin) Euro tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini bildiririm.

Bu miktar maddi ve manevi her türlü zarar ile masrafıkapsamakta olup, her türlü vergiden muaf olarak, Mahkeme'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde başvuranın belirteceği banka hesabına Euro olarak ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir. Bu ödeme davanın nihai kararını oluşturacaktır."

AİHM, 26 Temmuz 2005'te ise başvuranın temsilcisinin aynı tarihte imzaladığı beyanını almıştır:

"Türk Hükümeti'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan 58554/00 no'lu başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere Halil Gökçe'ye ex gratia olarak 2.000 (iki bin) Euro tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini not ederim.

Bu tutar maddi, manevi her türlü zarar ile masrafı kapsayarak her türlü vergiden muaf, Mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirmesini müteakip üç ay içerisinde ödenecektir. Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının
o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir.

Başvuran yapılan teklifi kabul etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki başvuruyla ilgili tüm şikayetlerinden vazgeçmektedir. Başvuran davanın nihai sonuca ulaştığını beyan eder.

Mevcut beyan dostane çözüm çerçevesinde Hükümet ve başvuran nezdinde imzalanmıştır".

Mahkeme, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve bu antlaşmanın, Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan İnsan Haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37 § 1 in fin maddesi). Sonuç olarak, AİHS'nin 29 § 3. maddesi uyarınca davanın kayıtlardan düşürülmesi gerekmektedir.
Bu gerekçelere dayalı olarak, Mahkeme, oybirliğiyle,

Davanın, kayıtlardan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA