kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
İSMAİL TOKMAK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
İSMAİL TOKMAK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 62626/00, 62628/00, 62630/00, 62631/00 ve 62632/00)

KARARIN ÖZETİ(DOSTANE ÇÖZÜM)

OLAYLAR

Ekte isimleri yer alan başvuranlar Türk vatandaşıdırlar. Başvuranlar Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi (AİHM) önünde Afyon Barosu avukatlarından E. Erkan tarafından temsil edilmektedirler.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (İdare), 1995 yılında Dinar'da meydana gelen depremin ardından başvuranlara ait taşınmazı bölgenin yeniden imarı amacıyla istimlak etmiştir. İdare tarafından başvuranlara kamulaştırma tazminatı ödenmiştir.

Kamulaştırma bedeli üzerinde İdare ile anlaşmazlığa düşen başvuranlar kamulaştırma tazminatının artırımı talebiyle Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuşlardır.

İdare, ek kamulaştırma tazminatı ödemesini 19 Nisan ve 19 Temmuz 1999 tarihlerinde olmak üzere iki aşamada gerçekleştirmiştir.

Başvuruların Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne intikal tarihleri, Yargıtay kararlarının tarihleri, gecikme faizi başlangıç tarihleri, yerel mahkemelerce ödenmesine hükmedilen ek tazminat tutarları ve idare tarafından gecikme faiziyle birlikte ödenen tutarlar mevcut kararın ekinde verilmiştir.

ŞİKAYETLER

Başvuranlar, yetkililerin kendilerine geç ödeme yapması ve ödenen ek kamulaştırma tazminatının Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalması nedeniyle mülkiyet haklarına saygı ilkesinin ihlal edildiğini iddia ederek AİHS'nin Ek 1 No'lu Protokolü'nün 1. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmektedirler.

HUKUKA DAİR

Yapılan başvuruların konuları itbariyle mukayese edilebilir olması ve başvuranların aynıavukat tarafından temsil edilmeleri nedeniyle AİHM başvuruların birleştirilmesi yoluna gidilmesinin uygun olacağına hükmetmektedir.

AİHM, 10 Ocak 2007 tarihinde Hükümet tarafından 31 Ağustos 2005 tarihinde imzalanan beyanı almıştır:

"Türk Hükümeti'nin, yapılan başvuruları dostane çözüme kavuşturmak üzere, başvuran İsmail Tokmak'a (62626/00) 2.940 (iki bin dokuz yüz kırk) ABD Doları, Süleyman Salkımtaş'a (62628/00) 1.330 (bin üç yüz otuz) ABD Doları, Dede Kuyucu'ya 1.380 (bin üç yüz seksen) ABD Doları, Şaziye Ersoy, Pakize Ersoy, Rahime Güngör,Sabri Ersoy, Burhaneddin Ersoy, Kemalettin Ersoy ve Eyüp Ersoy'a (62631/00) 2.200 (iki bin iki yüz) ABD Doları ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na (62632/00) 5.520 (beş bin beş yüz yirmi) ABD Doları tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini bildiririm.

Bu miktar maddi ve manevi her türlü zarar ile masrafıkapsamakta olup, her türlü vergiden muaf olarak, Mahkeme'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde başvuranın belirteceği banka hesabına Euro olarak ödenecektir. Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir. Bu ödeme, davanın nihai kararını teşkil edecektir ."

AİHM, 20 Kasım 2006 tarihinde ise başvuranın temsilcisinin aynı tarihte imzaladığı beyanınıalmıştır:

"Başvuranların temsilcisi sıfatıyla ben Erdal Erkan, Türk Hükümeti'nin, yapılan başvurularıdostane çözüme kavuşturmak üzere, başvuran İsmail Tokmak'a (62626/00) 2.940 (iki bin dokuz yüz kırk) ABD Doları, Süleyman Salkımtaş'a (62628/00) 1.330 (bin üç yüz otuz) ABD Doları, Dede Kuyucu'ya 1.380 (bin üç yüz seksen) ABD Doları, Şaziye Ersoy, Pakize Ersoy, Rahime Güngör,Sabri Ersoy, Burhaneddin Ersoy, Kemalettin Ersoy ve Eyüp Ersoy'a (62631/00) 2.200 (iki bin iki yüz) ABD Doları ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na (62632/00) 5.520 (beşbin beş yüz yirmi) ABD Doları tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini bildiririm.

Bu tutar maddi, manevi her türlü zarar ile masrafı kapsayarak her türlü vergiden muaf, Mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirmesini müteakip üç ay içerisinde ödenecektir. Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının
o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir.

Başvuran yapılan teklifi kabul etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki başvuruyla ilgili tüm şikayetlerinden vazgeçmektedir. Başvuran davanın nihai sonuca ulaştığını beyan eder.

AİHM, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözümü kaydeder. Bu çözümün Sözleşme ve Eki Protokoller'de tanımlanan insan haklarına saygı ilkesine uygun olduğu kanaatinde olup, diğer taraftan, başvurunun kamu düzeni bakımından incelenmeye devam edilmesini haklıkılacak hiçbir gerekçe görmemektedir (AİHS'nin 37 § 1 maddesi in fine). Bu nedenle, AİHS'nin 29 § 3 maddesinin uygulanmasına son verilerek davanın kayıttan düşürülmesi uygun olacaktır.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA