kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
SABRİ TAŞ - TÜRKİYE

İlgili Kavramlar

GÖZDEN GEÇİRME
HAKKANİYETE UYGUN BİR TATMİN

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
İKİNCİ DAİRE
SABRİ TAŞ - TÜRKİYE (Başvuru no. 21179/02)

KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ(GÖZDEN GEÇİRME)
STRAZBURG
25 Nisan 2006

İşbu karar AİHS'nin 44§2. Maddesi'nde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup şekli bazı düzeltmelere tabi olabilir.

USUL

1. Davanın nedeni, Sabri Taş'ın, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin ("AİHS") 34. Maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, 15 Mayıs 2002 tarihinde yapmış olduğu 21179/02 no'lu başvurudur.

2. 20 Eylül 2005 tarihinde verilen kararda, AİHM, ceza takibatının uzunluğu nedeniyle AİHS'nin 6 § 1. Maddesi'nin, tutuklu yargılanma süresinin uzunluğu nedeniyle ise 5 § 3. Maddesi'nin ihlal edildiği kararını vermiştir. Başvuran adil tazmin talebini belirlenen zaman diliminde sunmadığından, AİHM ayrıca başvuranın bu talebini reddetme kararı vermiştir.

3. Başvuranın avukatı, 22 Eylül 2005 tarihinde AİHM'ye, başvurandan fiilen adil tazmin talebinde bulunmasının hiç talep edilmediğini bildirmiştir. Bu bağlamda, başvuranın avukatı, AİHS'nin 41. maddesi uyarınca tazminat ödenmemesi hakkında, kararın gözden geçirilmesini ya da düzeltilmesini talep etmiştir.

4. AİHM, 8 Kasım 2005 tarihinde, Mahkeme İç Tüzüğü'nün 80 § 4. Maddesi uyarınca kararın gözden geçirilmesi talebini kabul etmeye ve bunu Hükümet'e bildirmeye karar vermiş, başvuranı ise adil tazmin talebini üç hafta içinde sunmaya çağırmıştır. Bu görüşler sırasıyla 14 Kasım 2005 ve 4 Ocak 2006 tarihlerinde alınmıştır.

HUKUK

AİHM'NİN ESAS KARARI

5. AİHM'nin 20 Eylül 2005 tarihli kararı, başvuranın tazminat ve mahkeme masraflarıtalepleriyle ilgili olarak şöyle kaydetmiştir:

"35. 8 Temmuz 2004 tarihinde başvurandan, adil tazmin taleplerini sunması istenmiştir. Belirlenen zaman içerisinde, sözkonusu talepleri sunmamıştır. Dolayısıyla AİHM, sözkonusu hususta kendisine tazminat ödenmesi için gerekçe olmadığı kanısındadır."

GÖZDEN GEÇİRME TALEBİ

1. 22 Eylül 2005 tarihinde, başvuranın avukatı, AİHS'nin 41. maddesi uyarınca tazminat ödenmemesi üzerine, 20 Eylül 2005 tarihli kararın gözden geçirilmesini ya da düzeltilmesini talep etmiştir. Başvuranın avukatı, 14 Kasım 2005 tarihinde, başvuranın adil tazmin talebini sunmuştur. Başvuran 14.709 Euro (Euro) karşılığı 23.520 Yeni Türk Lirası (YTL) maddi tazminatla, 30.000 YTL (18.761 Euro) manevi tazminat talep etmiştir. Son olarak, mahkeme masraflarına karşılık 8.523 YTL (5.330 Euro) talep etmiştir.

2. Hükümet, 4 Ocak 2006 tarihli görüşlerinde, başvuranın davanın gözden geçirilmesi talebi konusuna yer vermemiştir. Buna karşın, başvuranın adil tazmin talebine itiraz etmiştir.

3. AİHM, başvuranın iddialarının, Mahkeme İç Tüzüğü'nün 81. Maddesi kapsamında, bir yazım hatası, hesaplamalarda hata ya da açık bir yanlışlıkla ilgisi olmadığı sonucuna varmıştır.

4. AİHM ayrıca, başvuranın savunmasını incelemesinin, Mahkeme İç Tüzüğü'nün 80. Maddesi çerçevesinde, kararın neticesi üzerinde, AİHS'nin 41. maddesi uyarınca tazminat ödenmemesi şeklinde belirleyici bir etkisi olduğunu kaydetmektedir.

5. Buna göre AİHM, 20 Eylül 2005 tarihli kararın, Mahkeme İç Tüzüğü'nün 80. Maddesi uyarınca gözden geçirilmesine karar vermiştir. Mahkeme İç Tüzüğü'nün 80. Maddesi'nin ilgili kısımları aşağıdaki gibidir:

"Taraflardan biri, niteliği gereği sonkarar üzerinde belirleyici bir etkisi olan ve kararın tefhim edildiği tarihte Mahkeme tarafından bilinmeyen ve kendisi tarafından da bilinmesi mümkün olmayan bir olayın varlığını öğrendiği takdirde, … Mahkeme'den kararın düzeltilmesini talep edebilir…"

11. AİHM bu halde, tarafların 14 Kasım 2005 ve 4 Ocak 2006 tarihli savunmalarıgözönüne alındığında, başvurana 8.000 Euro manevi tazminat ve mahkeme masrafları için 2.500 Euro tazminat ödenmesi kararı vermiştir.

12. AİHM, gecikme faizi olarak Avrupa Merkez Bankası'nın kısa vadeli kredilere uyguladığı marjinal faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın uygun olduğuna karar verir.

BU NEDENLERLE AİHM OYBİRLİĞİYLE

AİHS'nin 41. Maddesi uyarınca tazminat ödenmemesiyle ilgili olarak 20 Eylül 2005 tarihli kararını düzeltmeye karar vermiştir.

Dolayısıyla AİHM,

(a) Sorumlu Devlet tarafından, başvurana, AİHS'nin 44 § 2. Maddesi uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde, aşağıdaki miktarların, uygulanabilecek tüm vergilerle beraber, ödeme tarihinde uygulanan kur üzerinden Yeni Türk Lirası'na çevrilerek ödenmesine:

(i) 8.000 Euro (sekiz bin euro) manevi tazminat;
(ii) 2.500 Euro (iki bin beş yüz euro) mahkeme masrafı;

(b) yukarıda belirtilen üç aylık sürenin sona ermesinden, ödeme gününe kadar geçen süre için, yukarıdaki miktarlara Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanmasına karar vermiştir.

Başvuranın adil tazmin taleplerinin geri kalanını reddetmiştir.

İşbu karar, İngilizce olarak hazırlanmış ve Mahkeme İç Tüzüğü'nün 77 §§ 2. ve 3. Maddesi uyarınca 25 Nisan 2006 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA