kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
MUSTAFA KARABULUT VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

BAŞVURUNUN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
DOSTANE ÇÖZÜM

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
MUSTAFA KARABULUT VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 53851 / 00)

KARARIN ÖZETİ(DOSTANE ÇÖZÜM)

Mahkeme, 30 Mart 2006 tarihinde B.M. Zupancic başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararıvermiştir.

OLAYLAR

Başvuranlar Mustafa Karabulut, Zübeyde Kara, Niyazi Mercan ve Fevzi Akkurt T.C. vatandaşı olup sırasıyla 1969, 1336, 1945 ve 1947 doğumludur ve Dinar'da ikamet etmektedirler. Başvuranlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde Afyon Barosu avukatlarından H. Kılınç tarafından temsil edilmektedirler.

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (İdare), 1995 yılında Dinar'da meydana gelen depremin ardından başvuranlara ait taşınmazı bölgenin yeniden düzenlenmesi amacıyla istimlak etmiştir. İstimlak bedeli İdare tarafından başvuranlara ödenmiştir.

Başvuranlar ödenen bedelin yetersiz olduğu gerekçesiyle ek bedel talebiyle Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştur.

Dinar Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından başvuranlara ödenmesi kararlaştırılan ek istimlak bedeli iki aşamada ödenmiştir ve son ödeme tarihi 19 Temmuz 1999'dur.

ŞİKAYETLER

Başvuranlar, yetkililerin kendisine geç ödeme yapması ve ödenen ek bedelin Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalması nedeniyle mülkiyet haklarına saygıgösterilmediğini iddia etmekte ve bu konuda AİHS'nin Ek 1 No'lu Protokolü'nün 1. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmektedirler.

Başvuranlar aynı olaylara dayanarak AİHS'nin 13. maddesinin ihlal edildiğini iddia etmektedir.

HUKUKA DAİR

AİHM, 30 Kasım 2005 tarihinde Hükümet'in aşağıdaki beyanını almıştır:

"Türk Hükümeti'nin, AİHM önünde bulunan 53851/00 no'lu başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere ve karşılıksız olarak başvuranlardan Mustafa Karabulut'a 1.200 (bin iki yüz) Amerikan Doları, Zübeyde Kara'ya 2.550 (iki bin beşyüz elli) Amerikan Doları, Fevzi Akkurt'a 3.400 (üç bin dört yüz) Amerikan Doları, Niyazi Mercan'a 1.100 (bin yüz) Amerikan Dolarıtutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini bildiririm.

Bu miktar maddi ve manevi her türlü zarar ile masrafıkapsamakta olup, her türlü vergiden muaf olarak, Mahkeme'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde ödenecektir.

Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir. Bu ödeme davanın nihai kararını oluşturacaktır."

AİHM, 10 Kasım 2005 tarihinde başvuranların temsilcisinin aşağıdaki beyanını almıştır:

"Türk Hükümeti'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bulunan 53851/00 no'lu başvuruyu dostane çözüme kavuşturmak üzere ve karşılıksız olarak başvuranlardan Mustafa Karabulut'a 1.200 (bin iki yüz) Amerikan Doları, Zübeyde Kara'ya 2.550 (iki bin beş yüz elli) Amerikan Doları, Fevzi Akkurt'a 3.400 (üç bin dört yüz) Amerikan Doları, Niyazi Mercan'a
1.100 (bin yüz) Amerikan Doları tutarında ödeme yapmayı teklif ettiğini not ederim.

Bu miktar maddi ve manevi her türlü zarar ile masrafı kapsamakta olup, her türlü vergiden muaf olarak, Mahkeme'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1. maddesi uyarınca verdiği kararın bildirilmesini müteakip üç ay içerisinde ödenecektir.

Ödemenin öngörülen süre içerisinde yapılmaması durumunda, Hükümet sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ve ödemenin yapılmasına kadar geçecek süre için Avrupa Merkez Bankasının o dönem için geçerli faizinin üç puan fazlasına eşit oranda basit faizi ödemeyi taahhüt etmektedir.

Başvuranlar bu öneriyi kabul etmekte ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhindeki başvuruyla ilgili tüm şikayetlerinden vazgeçmektedirler. Davanın nihai sonuca ulaştığını beyan ederler.

Mevcut beyan dostane çözüm çerçevesine Hükümet ve başvuranlar nezdinde imzalanmıştır."

Mahkeme, tarafların üzerinde uzlaştıkları dostane çözüm antlaşmasını dikkate almakta ve bu antlaşmanın, Sözleşme ve eki Protokollerde tanımlanan İnsan Haklarına saygı ilkesine uygun olduğuna kanaat getirmektedir (Sözleşmenin 37 § 1 in fine maddesi). Sonuç olarak, AİHS'nin 29 § 3. maddesi uyarınca davanın kayıttan düşürülmesi gerekmektedir.

Bu gerekçelere dayalı olarak, AİHM, oybirliğiyle,

Davanın, kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA