kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
TANGÜN VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

HAKKANİYETE UYGUN BİR TATMİN
HÜRRİYET VE GÜVENLİK HAKKI

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
ÜÇÜNCÜ DAİRE
TANGÜN VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI(Başvuru no: 38128/02)

KARAR STRAZBURG
12 Nisan 2007

Bu karar, AİHS'nin 44 § 2 Maddesi'nde belirtilen şartlarla kesinlik kazanacaktır, ancak şekle ilişkin değişiklik yapılabilir.

USULİ İŞLEMLER

Davanın nedeni, on iki Türk vatandaşı, Tekin Tangün, Metin Yavuz, Ali Ercan Gökoğlu, Egemen Seyfettin Kuşçu, Hatice Ruken Kılıç, Naciye Barbaros, Duygu Eygi, Yeter Gönül, İsmail Özmen, Murat Bargu, Feridun Yücel Batu ve İbrahim Akın'ın ("başvuranlar"), İnsan Haklarını ve Temel Hakları Korumaya Dair Sözleşme'nin ("Sözleşme") 34. Maddesi uyarınca, 5 Ekim 2001 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Avrupa İnsan HaklarıMahkemesi'ne yaptığı başvurudur (başvuru no: 38128/02).

AİHM, 1 Haziran 2006 tarihinde, başvurunun İbrahim Akın'a ilişkin kısmının kayıttan düşürülmesine karar vermiştir. AİHM, ayrıca, başvuranların gözaltında tutulma sürelerinin uzunluğuna ilişkin şikayetinin geri kalan kısmını Hükümet'e bildirmeye karar vermiştir. AİHM, AİHS'nin 29 § 3 Maddesi'nin hükümleri uyarınca, başvurunun kabuledilebilirliğiyle birlikte esaslarını da incelemeye karar vermiştir.

OLAYLAR

DAVA OLAYLARI

Başvuranlar, sırasıyla 1969, 1964, 1968, 1979, 1978, 1976, 1981, 1975, 1974, 1971 ve 1969 doğumlu olup, Antalya'da ikamet etmekte olan Feridun Yücel Batu dışında İzmir veya Ankara'da ikamet etmektedirler.

7 Ağustos 2001'de Tekin Tangün ve 8 Ağustos 2001'de diğer başvuranlar yakalanmışve yasadışı silahlı bir örgütün eylemlerinde bulunduklarışüphesi ile gözaltına alınmışlardır. Polisin isteği üzerine, başvuranların gözaltı süresi, sırasıyla 9 ve 11 Ağustos 2001 tarihlerinde, önce Cumhuriyet Savcısı, daha sonra da İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından uzatılmıştır.

13 Ağustos 2001 tarihinde, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi, Tangün, Yavuz ve Gökoğlu'nun tutuklu yargılanması ve diğer başvuranların serbest bırakılması emrini çıkarmıştır.

HUKUK

I. AİHS'NİN 5 § 3 MADDESİ'NİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI

Başvuranlar, AİHS'nin 5 § 3 Maddesi'nin aksine, hemen bir yargıç önüne çıkarılmadıklarını iddia etmişlerdir.

A. Kabuledilebilirlik

Hükümet, AİHM'den AİHS'nin 35 § 1 Maddesi'nde öngörüldüğü şekilde iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle, başvurunun reddini talep etmiştir. Hükümet, bu bakımdan, başvuranların Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 128. Maddesi'ne atıfta bulunarak, gözaltında tutulma sürelerinin uzunluğuna itiraz edebileceklerini ileri sürmüştür. Hükümet, ayrıca, başvuranların 466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan Veya Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca da tazminat arayışına girebileceklerini ifade etmiştir.

AİHM, benzer davalarda Hükümet'in ilk itirazlarını inceleyip reddettiğini yinelemektedir (bkz, özellikle, Daş, yukarıda kaydedilen, § 21; ve Ahmet Mete / Türkiye, no. 77649/01, § 21, 25 Nisan 2006). AİHM, bu davada, yukarıda adı geçen davalarda vermişolduğu kararların dışına çıkmasını gerektirecek hiçbir özel koşul görmemektedir.

Sonuç olarak, AİHM, Hükümet'in ilk itirazını reddetmektedir. AİHM, ayrıca, bu davanın kabuledilmez olması için hiçbir gerekçe görmemektedir ve bu nedenle, başvurunun kabuledilebilir olduğu sonucuna varılmalıdır.

B. Esaslar

Hükümet, başvuranların gözaltında tutulma sürelerinin söz konusu zamanda yürürlükte olan yasalara uygun olduğunu iddia etmiştir. Hükümet, ilgili yasanın o zamandan sonra AİHM'nin içtihadına göre değiştirildiğini belirtmiştir.

Başvuranlar, iddialarını sürdürmüştür.

AİHM, başvuranların sırasıyla altı (Tangün) ve beş gün (diğer başvuranlar) gözaltında tutulduklarını belirtmektedir. AİHM, Brogan ve Diğerleri / İngiltere davasında (29 Kasım 1988 tarihli karar, A Serisi no. 145-B, s. 33-34, § 62), adli denetim olmaksızın dört gün altısaat süreyle gözaltında tutulmanın, amacı toplumun tamamını terörizme karşı korumak olsa da AİHS'nin 5 § 3 Maddesi'ndeki katı zaman sınırlamalarının dışına çıktığı yönünde karar verdiğini yinelemektedir (ibid).

Başvuranların suçlu bulundukları eylemlerin ciddi olduğu düşünülse bile, AİHM, başvuranların bir hakim veya kanun tarafından yargı yetkisini kullanmasına izin verilen bir memur huzuruna çıkarılmadan önce beş altı gün boyunca gözaltında tutulmalarını kabul edemez.

Buna göre, AİHS'nin 5 § 3 Maddesi ihlal edilmiştir.

II. AİHS'NİN 41. MADDESİ'NİN UYGULANMASI

AİHS'nin 41. Maddesi:

"Mahkeme işbu Sözleşme ve protokollarının ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Tarafın iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, hakkaniyete uygun bir surette, zarar gören tarafın tatminine hükmeder."

A. Tazminat

Başvuranlar, manevi tazminat olarak, toplamda 51,000 Euro (EUR) talep etmişlerdir.

Hükümet, bu miktara itiraz etmiştir.

AİHM, içtihadını gözönünde tutarak ve adil bir değerlendirme yaparak, manevi tazminat olarak Tangün'e 1,000 Euro ve diğer başvuranların her birine 500'er Euro ödenmesine karar vermiştir.

B. Masraf ve Giderler

Başvuranlar ayrıca, AİHM önünde yapmış oldukları masraf ve giderler için 5,600 Euro talep etmişlerdir. Başvuranlar, avukatları Aşçı tarafından hazırlanan bir masraf çizelgesi sunmuştur.

Hükümet, bu miktara itiraz etmiştir.

AİHM, adil bir biçimde karar vererek ve içtihadında belirtilen kriterleri göz önünde tutarak, masraf ve giderler için başvuranlara müştereken 1,000 Euro ödenmesini uygun görmektedir.

C. Gecikme Faizi

AİHM, gecikme faizinin, Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle oluşacak faiz oranına göre belirlenmesini uygun bulmuştur.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK, AİHM OYBİRLİĞİYLE,

1.Başvurunun geri kalan kısmının kabuledilebilir olduğuna;

2.AİHS'nin 5 § 3 Maddesi'nin ihlal edildiğine;

3. (a) davalı Devlet'in, başvuranlara, AİHS'nin 44 § 2 maddesi uyarınca bu kararın kesinlik kazandığı tarihten itibaren üç ay içinde, aşağıdaki miktarlarıödemesine (bu miktar, ödeme tarihinde uygulanan kur üzerinden Yeni Türk Lirası'na çevrilecek);

i.Manevi tazminat olarak Tangün'e 1,000 Euro (bin Euro) ve diğer başvuranların her birine 500 Euro (beş yüz Euro);
ii.Masraf ve giderler için ortaklaşa 1,000 Euro (bin Euro);
iii. Bu miktarlara konulabilecek bütün vergiler;

(b) ödeme tarihine kadar yukarıda bahsedilen üç ayın dolması halinde, yukarıdaki miktarların üzerine, Avrupa Merkez Bankası'nın gecikme döneminde uyguladığı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle oluşacak faiz oranına eşit miktarda basit faizin ödenmesine karar vermiştir.

6. Başvuranın adil tazmin talebinin geri kalan kısmının reddine karar vermiştir.

İşbu karar İngilizce olarak hazırlanmış olup 12 Nisan 2007 tarihinde, İçtüzüğün 77. Maddesi'nin 2 ve 3. fıkraları uyarınca yazılı olarak tebliğ edilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA