kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

AİHM
MEHMET HANİFİ KAYA- TÜRKİYE DAVASI

İlgili Kavramlar

ADİL YARGILANMA HAKKI
HAKKANİYETE UYGUN BİR TATMİN

İçtihat Metni

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
MEHMET HANİFİ KAYA- TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:17742/03)

KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ
STRAZBURG
6 Mart 2007

İşbu karar AİHS'nin 44§2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli bazı düzeltmelere tabi olabilir.

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan ve 17742/03 başvuru no'lu davanın nedeni bu ülke vatandaşı Mehmet Hanifi Kaya'nın (başvuran), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) 7 Mayıs 2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Temel İnsan Haklarınıgüvence altına alan 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur.

Başvuran, AİHM önünde Şanlıurfa Barosu avukatlarından M. Birlik tarafından temsil edilmektedir.

OLAYLAR

I. DAVA KOŞULLARI

Başvuran, 1946 doğumlu olup Gaziantep'te ikamet etmektedir.

1999 yılında, başvurana ait taşınmaz Birecik Barajı projesi çerçevesinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamulaştırılmıştır.

Bir bilirkişi komisyonu başvurana ait arazinin değerini saptamış ve kamulaştırma bedeli mülkün devir tarihinde başvurana ödenmiştir.

3 Şubat 1999 tarihinde, ödenen tutar üzerinde anlaşmazlık doğması üzerine başvuran, Nizip Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kamulaştırma bedelinin artırılması talebiyle başvuruda bulunmuştur.

Nizip Asliye Hukuk Mahkemesi 30 Aralık 1999 tarihli bir kararla, başvuranı kısmen haklı bulmuş ve İdare tarafından başvurana 29 Temmuz 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gecikme faizi ile birlikte 1.838.961.676 Türk Lirası (yaklaşık 3.392 Euro) tutarında ek kamulaştırma bedelinin ödenmesine karar vermiştir.

Yargıtay, 9 Ekim 2000 tarihli bir kararla ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.

İdare, 2 Aralık 2002 tarihinde başvurana 5.210.330.117 Türk Lirası (yaklaşık 3.002 Euro) tutarında ek kamulaştırma bedeli ödemiştir.

HUKUK AÇISINDAN

I. 1 NO'LU EK PROTOKOL'ÜN 1. MADDESİ'NİN İHLAL EDİLDİĞİİDDİASI HAKKINDA

Başvuran, Türkiye'deki yüksek enflasyon oranı karşısında yetersiz kalan gecikme faizi nedeniyle ek tazminatın değer kaybettiğinden şikayetçi olmakta ve bu itibarla 1 No'lu Ek Protokol'ün 1. maddesine gönderme yapmaktadır.

A. Kabuledilebilirlik Hakkında

Hükümet, altı ay kuralına riayet edilmediği gerekçesiyle AİHS'nin 35. maddesi uyarınca başvururunun reddedilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu süre 9 Ekim 2000 tarihinden itibaren işlemeye başlamıştır. Oysa ki başvuran, nihai iç hukuk kararından yaklaşık iki yıl ve yedi ay sonra AİHM'ye başvurmuştur.

AİHM dile getirilen şikayetin, İdare tarafından ek kamulaştırma bedelinin geç ödenmesi ile ve bu gecikme nedeniyle başvuranın uğradığı zararla ilgili olduğunu tespit etmektedir.

AİHM, 2 Aralık 2002 tarihinde İdare tarafından ek kamulaştırma bedelinin ödenmesi ile sözkonusu gecikmenin son bulduğunu tespit etmektedir. Başvuran, 7 Mayıs 2003 tarihinde AİHM'ye başvurmuş ve böylece AİHS'nin 35. maddesinin gerekliliklerini yerine getirmiştir.

AİHM, içtihadından doğan kriterler uyarınca (Bkz., özellikle 9 Temmuz 1997 tarihli Akkuş-Türkiye kararı) ve elindeki mevcut unsurların tümünü gözönünde bulundurarak, başvurunun esastan incelenmesi gerektiği kanaatine varmıştır. AİHM, başvuruda başka hiçbir kabuledilemezlik gerekçesi ile karşılaşılmadığını tespit etmiştir.

B. Esas Hakkında

AİHM daha önce bu davanınkine benzer soruları gündeme getiren başka davalar da incelemiş ve 1 No'lu Ek Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır (Bkz., Akkuş, adıgeçen karar, ve Aka, adıgeçen karar).

AİHM, mevcut davayı incelemiş ve Hükümet'in davayı farklışekilde sonuçlandıracak hiçbir tespit ve delil sunmadığı kanaatine varmıştır. Ulusal mahkemelerin kararına göre kamulaştırmayı yapan İdare tarafından başvurana verilmesi gereken ek tazminatın ödenmesindeki gecikme, başvuranı, mülkünün kamulaştırılmasına ilaveten ayrı bir zarara daha sokmuştur.

Sözkonusu davanın toplam fiili süresi ile ikiye katlanan bu gecikme, AİHM'yi, başvuranın genel yararın gerektirdikleri ile mülkiyet hakkına saygının korunmasıarasında hüküm sürmesi gereken adil dengeyi bozan alışılmışın dışında ve ölçüsüz bir yüke katlanmak zorunda kaldığı yönünde düşünmeye sevk etmektedir.

Sonuç olarak AİHM, 1 No'lu Ek Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

II. AİHS'NİN 6 § 1. MADDESİ'NİN İHLAL EDİLDİĞİİDDİASI HAKKINDA

Başvuran, yürütülen adli işlemlerin süresinin AİHS'nin 6 § 1. maddesini ihlal ettiğinden şikayetçi olmaktadır.

A. Kabuledilebilirlik Hakkında

AİHM, sözkonusu şikayetin AİHS'nin 35 § 3. maddesine göre açıkça dayanaktan yoksun ilan edilemeyeceğine kanaat getirmiştir. Başka hiçbir kabuledilemezlik gerekçesi bulunmamaktadır.

B. Esas Hakkında

1 No'lu Ek Protokol'ün 1. maddesi kapsamında ulaşılan sonuç dikkate alındığında, AİHM şikayetin ayrıca Sözleşme'nin 6 § 1. maddesi açısından incelenmesine gerek olmadığına karar vermiştir.

III. AİHS'NİN 41. MADDESİ'NİN UYGULANMASI HAKKINDA

A. Maddi ve Manevi Tazminat

Başvuran, 15.500 Euro tutarında maddi zarara uğradığını iddia etmektedir. Başvuran ayrıca manevi tazminat olarak 50.000 Euro talep etmektedir.

Hükümet, bu iddialara karşı çıkmaktadır.

AİHM, Akkuşkararında benimsenen hesaplama yöntemini gözönünde bulundurarak ve ilgili ekonomik veriler ışığında, başvurana 1.000 Euro tutarında maddi tazminat ödenmesine karar vermiştir.

Manevi tazminat hususunda ise AİHM, mevcut dava koşullarında, 1 No'lu Ek Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildiğinin tespitinin adil tazmin için başlı başına yeterli olduğuna kanaat getirmiştir.

B. Masraf ve Harcamalar

Başvuran, AİHM önünde yaptığı masraf ve harcamalar için 5.000 Euro talep etmektedir.

Hükümet bu iddialara karşı çıkmaktadır.

AİHM, Mahkeme'nin bu konudaki içtihadı ve elindeki mevcut unsurlar doğrultusunda masraf ve harcamalar için başvurana 500 Euro tutarında ödeme yapılmasının makul olduğu kanaatindedir.

C. Gecikme Faizi

Gecikme faizi olarak, Avrupa Merkez Bankası'nın marjinal kredi kolaylıklarına uyguladığı faiz oranına üç puan eklenecektir.

BU GEREKÇELERE DAYALI OLARAK AİHM OYBİRLİĞİYLE,

1.Başvurunun kabuledilebilir olduğuna;

2.Ek 1 No'lu Protokol'ün 1. maddesinin ihlal edildiğine;

3.AİHS'nin 6 § 1. maddesine dayanan şikayetin ayrıca incelenmesine gerek olmadığına;

4.a) AİHS'nin 44 § 2 maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde, döviz kuru üzerinden Y.T.L.'ye çevrilmek üzere ve miktara yansıtılabilecek her türlü vergiden muaf tutularak, Savunmacı Hükümet tarafından başvurana:

i. maddi tazminat için 1.000 Euro (bin) ödenmesine; ii.masraf ve harcamalar için 500 Euro (beş yüz) ödenmesine;

b) Sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ödemenin yapılmasına kadar Hükümet tarafından, Avrupa Merkez Bankası'nın o dönem için geçerli olan faiz oranının üç puan fazlasına eşit oranda faiz uygulanmasına;

5. Adil tazmine ilişkin diğer taleplerin reddine; karar vermiştir.

İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve AİHM'nin iç tüzüğünün 77 §§ 2 ve 3. maddesine uygun olarak 6 Mart 2007 tarihinde yazıyla bildirilmiştir.

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA