kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
13. Daire 2005/5546 E.N , 2005/5699 K.N.


Özet
...BANK A.Ş.'NİN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU'NA DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN 09.07.2001 TARİH VE 382 SAYILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARINI İPTAL EDEN DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ'NİN 21.06.2004 TARİH, E:2004/7935, K:2004/5575 SAYILI KARARININ UYGULANMASI İSTEMİYLE YAPILAN BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU'NUN 11.08.2004 TARİH VE 1369 SAYILI KARARI İLE BU KARARIN YENİDEN İNCELENEREK KALDIRILMASI İSTEMİNİN ZIMNEN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVADA;DAVACI TARAFINDAN, KENTBANK A.Ş.'NİN TEMETTÜ HARİÇ, ORTAKLIK HAKLARI İLE YÖNETİM VE DENETİMİNİN 4389 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN 14. MADDESİNİN 3. VE 4. FIKRALARI UYARINCA FON'A DEVRİNE İLİŞKİN BDDK KARARININ DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİNCE İPTAL EDİLMESİ ÜZERİNE KARAR GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN BDDK'NA BAŞVURULMUŞ İSE DE, ...BANK A.Ş.'NİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİ SONA ERDİREN İŞLEMLERDEN SADECE BANKANIN ... A.Ş. BÜNYESİNDE BİRLEŞTİRİLMESİNE BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARIYLA İZİN VERİLMESİ, DİĞER İŞLEMLERİN İSE, FON VE TASFİYE HALİNDE ...BANK A.Ş. GENEL KURULUNCA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE AYRICA 5020 SAYILI KANUNLA BANKALAR KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NEDENİYLE DANIŞTAY KARARININ UYGULANMASININ HUKUKEN VE FİİLEN MÜMKÜN OLMADIĞININ BELİRTİLMESİ KARŞISINDA, DEVİR KARARININ ALINDIĞI TARİHTEKİ ...BANK A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALÎ YAPISININ TEKRAR TESİSİ SURETİYLE DAVACILARA İADESİNDE HUKUKİ VE MADDİ (FİİLİ) İMKÂNSIZLIK BULUNDUĞU VE İDARENİN İDARİ YARGI KARARINI UYGULAYAMADIĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce duruşma için önceden belirlenen 29.11.2005 tarihinde davacı vekilleri Av. ..., Av. ...'in; davalı vekilleri Av. ..., Av. ..., Av. ...'nin geldiği; Danıştay Savcısı Ünal DEMİRCİ'nin hazır bulunduğu görülerek duruşmaya başlanıldıktan taraflara usulüne uygun olarak söz verilip dinlendikten sonra Danıştay Savcısfnın düşüncesi de alınarak duruşmaya son verildi. Dosya incelenip gereği görüşüldü:

Dava, ...bank A.Ş.'nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (Fon) devredilmesine ilişkin 09.07.2001 tarih ve 382 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararını iptal eden Danıştay Onuncu Dairesi'nin 21.06.2004 tarih, E:2004/7935, K:2004/5575 sayılı kararının uygulanması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin, BDDK'nun 11.08.2004 tarih ve 1369 sayılı kararı ile bu kararın yeniden incelenerek kaldırılması isteminin zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Anayasanın 2.maddesinde "Cumhuriyetin nitelikleri" arasında sayılan hukuk devleti ilkesi, vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulundukları, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir sistemi ifade etmektedir. Anayasa Mahkemesi de, hukuk devletini "İnsan haklarına saygılı ve bu hakları koruyucu âdil bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmekle kendisini yükümlü sayan, bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine bağlı olan devlet" biçiminde tanımlamıştır. Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak yine Anayasanın 138.maddesinin son fıkrasında yer alan: "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." hükmü ile yargı kararlarının idarece yerine getirme zorunluluğu açık olarak vurgulanmıştır.

Anayasadaki bu konuya ilişkin düzenlemeye koşut kurallar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "Kararların sonuçlan" başlıklı 28.maddesinin l.fıkrasmda yer almıştır. Buna göre: "Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez." Aynı maddenin 3. ve 4. fıkraları uyarınca, mahkeme kararlarına göre işlem tesis edilmeyen veya eylemde bulunulmayan hallerde idare aleyhine Danıştay veya ilgili mahkemede maddi ve manevi tazminat davası; mahkeme kararlarının otuz gün içinde kamu görevlilerince kasten yerine getirilmemesi halinde ise, ilgili idare aleyhine ve kararı yerine getirmeyen kamu görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilmektedir.

Görüldüğü gibi, hukuk düzenimizde Danıştay, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinin kararlarının gereğinin idarece geciktirilmeksizin yerine getirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

İdarî yargıda açılan dava sonucu, mevcut hukukî durumda değişiklik yaratan sübjektif bir işlemin iptali yolunda karar alındığında, bu kararın uygulanmasını sağlamak yükümlüğü işlemi tesis eden idareye ait bulunmaktadır. İptal kararının yerine getirilmesi, dava konusu işlemin tesis edildiği anda mevcut olan hukukî durumun davalı idare tarafından yeniden tesisi suretiyle olacaktır.

Ancak davalı idarenin tek taraflı işlemi ile dava konusu işlemin tesisinden önceki hukukî durumun yaratılmasının hukuken veya fiilen mümkün olmadığı hallerde yargı kararının uygulanmaması söz konusu olabilmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, ...bank'ın 09.07.2001 tarihli BDDK kararı ile 4389 sayılı Kanunun 14.maddesi uyarınca temettü hariç, ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin Fon'a devredildiği, bu karar sonrasında, Kanunun 15.maddesinde yer alan, kendisine devredilen bir bankanın yönetimi ve denetimi ile ortaklık hakkına, malî bünyesinin güçlendirilmesi, yeniden yapılandırılması ve üçüncü kişilere devri konusunda yetkili olan Fon'ca, ...bank'ın yönetim ve denetiminin ele alınarak hisse senetlerinin tamamı ile bankanın ödenmiş sermayesine karşılık 50 trilyon TL (50.000.000 YTL) tutarındaki kısmının Fon hesabına kaydedildiği, BDDK'nca Kentbank'ın 13.12.2001 tarihinde bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin iptal edildiği, bankanın tasfiyesine karar verildiği, Tasfiye Halinde ...bank A.Ş. Genel Kurulunda, tasfiyenin kaldırılarak bankanın ...bank A.Ş. bünyesinde birleştirildiği ve tasfıyesiz infisahın gerçekleştiği, ...bank'ın tüzel kişiliğinin ticaret sicilinden silinerek sona erdiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Fonun kendisine devredilen, bankacılık yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılmış olan ...bank hakkında, Bankalar Kanununun 15.maddesi uyarınca yaptığı, üçüncü kişileri de ilgilendiren hukuki tasarruflar ve bankanın tüzel kişiliğinin sona ermesi nedeniyle, idarece, BDDK'nun anılan bankanın Fona devrine ilişkin işlemini iptal eden Danıştay Onuncu Daire kararının gereğinin yerine getirilmesinin olanaksız olduğu, başka bir anlatımla, devir kararının alındığı tarihteki ...bank'ın hukuki ve malî yapısının davalı idarece tesisi suretiyle davacıya iadesinde hukuki ve maddi (fiili) imkânsızlık bulunduğu ve idarenin idari yargı kararını uygulayamadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılmasına, davalı idare vekilleri için 800,00.-YTL duruşmalı vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalı idareye verilmesine, 29.11.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA