kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY
13. Daire 2005/1300 E.N , 2002/2986 K.N.

İlgili Kavramlar

DEĞERLEME METODU
İŞLETME DEĞERİNİ DÜŞÜREN NEDENLER
ÖZELLEŞTİRME AMACI
STRATEJİK KONU VE KURULUŞLAR İLE İMTİYAZLI HAKLARIN BELİRLENMESİ

Özet
ZARAR EDEN ANCAK DEĞER TESPİT ÇALIŞMALARINDA ARSA VE ARAZİLERİNİN DEĞERİNİN TESİSLERDEN DAHA YÜKSEK OLDUĞU ANLAŞILAN İŞLETMENİN KARLI FİRMALAR İÇİN UYGUN GÖRÜLEN DEĞERLEME METODU ESAS ALINIP BU YÖNTEM SONUCU BULUNAN DEĞERİN İŞLETME DEĞERİ İÇİN EKSİ DEĞERDE OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK SÖZ KONUSU İŞLETMENİN VARLIK SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNİN ÖZELLEŞTİRİLMEDEN BEKLENEN AMACA AYKIRI OLACAĞI HAKKINDA.


İçtihat Metni


Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 15.10.2003 tarihli ve 2003/791, K:2003/1250 sayılı kararının; söz konusu işletmenin yıllar itibariyle zarar eden durumda olduğu, satış sözleşmesinde işletmenin son üç yıllık ortalama üretim miktarının en az yarısı kadar bir yıl süre ile üretim yapılması şartının bulunması nedeniyle işletmenin özelleştirilmesi ile ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığının açık olduğu, işletmenin satışına ilişkin değer tespitinin 4046 sayılı Kanunda öngörülen yöntemlere ve usule uygun yapılmasına karşın mahkemenin bu yöntemlerden sadece referans ve teorik değer olarak belirlenen piyasa kapitalizasyonu değerini esas aldığı, teknik bilirkişi gerektiren bir konuda mahkemece keşif ve bilirkişi yapılmadan karar verildiğini, söz konusu yerin değerinin tespiti amacıyla Balıkesir Asliye Hukuk Mahkemesi'nçe yaptırılan teknik bilirkişi incelemesi sonucu işletmenin değerinin satış değeriyle uyumlu olduğunun tespit edildiği, Kanunda öngörülen "ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma" özelleştirme ilkesi gözetilerek tesis edilen işlemin kanun ve usule uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti:Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi Fikret ERKAN'in Düşüncesi: 4046 sayılı Kanun'un 13. maddesi ve bu maddesinin gerekçesinde de öngörülen satış konusu kuruluşların değerinin daha etkin ve sağlıktı bir şekilde belirlenmesi ve kamu mallarının gerçek değerinin üzerinde özelleştirilmesinin sağlanması hususlarını içeren değerlemeden beklenen amaca aykırı olarak yıllar itibarıyla zarar eden ancak davalı idare tarafından yapılan değer tespit çalışmalarında arsa ve arazilerinin değerinin tesislerden daha yüksek olduğu anlaşılan dava konusu işletmenin kârlı olan firmalar için uygun görülen İndirgenmiş nakit akım yöntemi esas alınıp bu yöntem sonucu bulanan değerin de işletme değeri için eksi değerde olduğu ileri sürülerek söz konusu işletmenin varlık satış yöntemiyle özelleştirilmesi için pazarlık usulü ile yapılan ihale sonucu satılmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararına ve özelleştirmenin amacına uygunluk bulunmadığından mahkeme kararının bu gerekçeyle onanması gerektiği düşünülmektedir,

Danıştay Savcısı Ekrem ATICI'nın Düşüncesi: Sekaya ait Balıkesir işletmesinin 1.100.000 ABD Doları bedelle ... Turizm Seyahat İnşaat A.Ş.'ne ihale şartlan çerçevesinde satışına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13.5.2003 günlü ve 2003/25 sayılı kararını, piyasa kapitalizasyon değerinin çok altında satıldığı, kamu yararına olmadığı gerekçesiyle iptal eden İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenmektedir.

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun işlem tarihinde yürürlükte olan 18. maddesinin (C) bendinin (c) alt bendi son paragrafı uyarınca belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile ihale yapılabilmesi için diğer .koşulların yanında, teknik veya mesleki yeterlik, mali güç veya yönetim, sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortak girişim ile birlikte mülkiyetin yaygınlığını amaçlayan ortaklık yapısına sahip olma niteliklerini haiz istekli ya da isteklilerin olması gerekli olup olayda ihaleye katılan şirketin ortak girişim ile birlikte ihaleye katılmadığı gibi mülkiyetin yaygınlığını amaçlayan ortaklık yapısına sahip olduğuna ilişkin bilgi ve belge de bulunmadığından "belirli istekliler arasında teklif usulü" İle ihale yapılmasında hukuki isabet görülmediğinden bu ihale kararına dayanılarak alınan dava konusu özelleştirme Yüksek Kurulu Kararında da hukuka uyarlık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle temyize konu Mahkeme kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden, müdahilin yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin esasa geçilip işin gereği görüşüldü:

Dava, özelleştirme programında yer alan SEKA Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ne ait Balıkesir işletmesi'nin 1.100.000 ABD Doları bedelle ... Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş.'ne satılmasına ilişkin 13.05.2003 tarihli ve 2003/25 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce, 15.07.1998 tarihli, 98/51 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile Özelleştirme programına alınan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ne ait Balıkesir İşletmesi'nin gazete kağıdı üretimine yönelik faaliyet gösterdiği, yurtiçi talebin yaklaşık dörtte birini karşılayacak düzeyde bulunmakla birlikte üretilen kağıdın gramajının ve porozitesinin yüksek olduğu, ithal kağıt fiyatlarının düşük olması nedeniyle satış güçlükleri yaşadığı, yıllar itibariyle zarar ettiği, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve üretilen kağıdın kalitesinin yükseltilmesi için yatırım yapılması gerektiği, özelleştirilmesi için daha önce çıkarılan 3 ihalede teklif alınamadığı , bu nedenle 4. ihale sonucunda tek istekliden teklif alınmasından dolayı ihaleye pazarlık usulüyle devam edildiği, teklif ve değerlendirme sonuçları için Rekabet Kurulu'nun uygun görüşünün alındığı hususları ve diğer hususlar birlikte değerlendirildiğinde adı geçen işletmenin ekonomiye kazanılması, istihdamın arttırılması, teknolojik yenilik ve yatırım gerektirmesi nedeniyle söz konusu işletmenin Özelleştirilmesinde kamu yararı açısından zorunluluk bulunmakta ise de; 27.01.2003 günlü ve 19 sayılı Değer Tespit Komisyonu kararı ile 17.07.2002 tarih ve 15 sayılı Komisyon Kararı çerçevesinde İşletme için belirlenen değerlerin güncelliğini sürdürdüğü nedeniyle dikkate alınan ve aynen kabul edilen işletmenin piyasa kapitalizasyon değerinin 51.200.000 ABD Doları olmasına karşın uyuşmazlık konusu Kurul kararı ile bu değerin çok altında 1.100.000 ABD Dolarına satıldığı, bu durumun kamunun zarara uğramasının yanında kamuoyunda oluşturacağı yorum ve kanaatlerde özelleştirme uygulamalarını olumsuz yönde etkileyeceği açık olduğundan, işletmenin gerçek değerinin ihale sonucu belirlendiği yönündeki davalı idare iddiasının kabulüne olanak bulunmadığı, bu nedenle dava konusu işlemde kamu yararına ve özelleştirmenin amacına uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle satış işleminin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare ve müdahil vekilince temyiz edilmiştir.

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Amaç ve Kapsam başlıklı l/A maddesinde; bu Kanunun amacının bu maddede belirtilen ve Kanun'un uygulanmasında "kuruluş" adı ile anılacak olan maddede sayılanların ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlamak için özelleştirilmesine ilişkin esasları düzenlemek olduğu belirtildikten sonra, özelleştirme uygulamalarında esas alınacak ilkeler anılan Kanun'un 2. maddesinde düzenlenerek, bu ilkeler arasında özelleştirme uygulamalarında; kuruluşun özelliklerine ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin belirlenmesi, özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içinde yürütülmesi de sayılıp, belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda alınacak kararlarda öncelikler ile bunların tabi olacağı özelleştirme uygulamalarına ilişkin esas ve usullerin, kuruluşların nitelikleri ve ülke ekonomisinin gerektirdiği şartlar da dikkate alınarak Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanun'un 3/c maddesinde kuruluşların; satış, kiralama, işletme hakkı devri, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar ile devredilmelerine ilişkin özelleştirme yöntemlerinden hangisi ile Özelleştirileceğini belirlemek de Kurulun görevleri arasında sayılmıştır.

Özelleştirme Yöntemleri, değer tespiti ve ihale yöntemleri ise söz konusu Kanun'un 18. maddesinde düzenlenmiş olup; (A) bendinde; özelleştirme yöntemleri belirlenerek işin gereğine göre bu belirlenen özelleştirme yöntemlerinden hangilerinin uygulanacağına Kurulca karar verileceği düzenlenmiş, (B) bendinde özelleştirme programına alınan kuruluşların değer tespiti çalışmalarının bu Kanuna göre idarece oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından yürütüleceği öngörülmüş; bu bendin (c) alt bendinde de komisyonun görevleri "komisyon değer tespit çalışmalarını, özelleştirilecek kuruluşun niteliği, gördüğü hizmetin özelliği, gelecekteki nakit akımı potansiyeli, faaliyette bulunduğu sektör ve pazarın özellikleri, sahip olduğu sınaî ve sosyal tesisler, makine araç ve gereçler, teçhizat, malzeme ve hammadde ile yarı mamul ve mamul madde stokları, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, vasıfları ve hali hazır durumları, senetli ve senetsiz bütün alacak ve borçları ile bilumum hak ve yükümlülükleri ve özelleştirilecek kuruluşa uygulanacak özelleştirme yöntemini de dikkate alarak uluslararası kabul görmüş olan; indirgenmiş nakit akımları (net bugünkü değer), defter değeri, net aktif değeri, amortize edilmiş yenileme <3eğeri, tasfiye değeri, fiyat/kazanç oranı, piyasa kapitalizasyon değeri, piyasa değeri/defter değeri, ekspertiz değeri, fiyat/nakit akım oranı metodlarından en az üçünü, (olay tarihinde yürürlükte olan düzenlemeye göre) uygulamak suretiyle yürütür." şeklinde belirlenmiş, (C) bendinin (c) alt bendinin son fıkrasında ise, belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü düzenlenmiş olup, bu usulün yapılan en az iki ihale sonucunda, uygulanan ihale usulleri ile sonuç alınamadığının tespiti halinde, kurulun onayı alınmak kaydı ile özelleştirilecek kuruluşun millî ve bölgesel ekonomiye katkısı, oluşabilecek tekelci yapının önlenmesi, istihdamın korunması veya arttırılması, teknolojik yenilik ve yatırım taahhüdü faktörlerinin kısmen veya tamamen varlığı halinde teknik veya mesleki yeterlik, malî güç veya yönetim, sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortak girişim ile birlikte mülkiyetin yaygınlığını amaçlayan ortaklık yapısına sahip olma niteliklerini haiz istekli ya da isteklilerden kapalı teklif alınarak uygulanacağı öngörülmüştür.

Öte yandan, söz konusu Kanunun 18. maddesinin gerekçesinde; Yasalarla getirilen ekonomik ve sosyal zorunlulukların dikkate alınması ve özelleştirme uygulamalarına açıklık kazandırılması amacıyla; bu madde İle uygulamalarda izlenecek özelleştirme yöntemlerinin ayrı ayrı belirlendiği, ayrıca özelleştirme programına alınan kuruluşların satış değerlerinin belirlenmesi sırasında takip edilecek yollar ile ihale yöntemleri de saptanarak, satış konusu kuruluşların değerlemelerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde belirlenmesinin ve kamu mallarının gerçek değerleri üzerinde özelleştirilmelerinin sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek, bu maddede belirtilen değerleme metotları;

"İndirgenmiş nakit akımları: İlerideki yıllarda şirket faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak nakit akımlarının bugüne indirgenmiş değeridir.

Temettü verimi:Bir sonraki yıl ödenecek, hisse başına temettü değerinin temettü verimi oranına bölünmesi İle elde edilen değerdir.

Defter değeri:Şirketin defter değeri netleştirilmiş özkaynak değeridir. Şirket varlıklarının defter değeri, varlıkların netleştirilmiş muhasebe değeridir.

Net aktif değeri: Tüm yükümlülüklerin ödenmesinden sonra aktiflerin elden çıkarılmasıyla elde edilecek nakit değeridir.
Amortize edilmiş yenileme değeri: Yeniden kurma değerinde yer alan varlık kalemlerinin şirket varlıklarının yaşları ve kullanma ömürleri dikkate alınarak amortize edilmesiyle bulunan değerdir.

Tasfiye değeri: Şirket varlıklarının tasfiye değeri varlıklarının bütün olarak veya parça parça elden çıkarılması sonucu elde edilecek nakit değerdir. Şirketin tümünün tasfiye değeri, net aktif değer metoduna benzer olarak tüm aktiflerin elden çıkarılması sonucu elde edilecek gelir İle tüm yükümlülüklerin ödenmesi sonucu elde kalacak net nakit değeridir.

Fiyat/kazanç oranı değeri: Fiyat/ Kazanç oranı bir şirket hissesinin piyasada oluşan fiyatının hisse başına elde edilen net kâr miktarına (veya şirket piyasası kapitalizasyon değerinin şirketin vergi sonrası net kârına) oranıdır. Değerleme yapılacak şirket için, şirketin kendi oranı ve/veya benzer şirketlerin oranlarının ortalaması ile şirket hisselerinin nominal değeri çarpılarak şirket değerine ulaşır.

Piyasada kapitalizasyon değeri: Şirketin ve/veya benzer şirketlerin piyasa koşullarına göre belirlenecek ortalama bir fiyat/kazanç oranı ile nominal hisse değerinin çarpılması sonucu elde edilen değerdir.

Piyasa değeri/defter değeri: .piyasa değeri / defter değeri oranı, bir şirketin hisselerinin piyasa değerinin şirketin hisse başına düşen defter değerine oranıdır. Değerleme yapılacak şirket için, şirketin kendi oranı ve/veya benzer şirketlerin oranlarının ortalaması ile şirket hisselerinin nominal değeri çarpılarak şirket değerine ulaşır.

Ekspertiz değeri: Şirket varlıklarının, ilgili uzmanlar tarafından varlıklarının yaşlan, kapasiteleri, teknolojileri, benzer varlıkların piyasa değerleri gibi faktörler gözönüne alınarak belirlenen değeridir.

Fiyat/ nakit akımı oranı: bir şirketin değerini belirlerken başka şirketlerin verilerinden yararlanılabilen bir metoddur. Fiyat/ nakit akımı oranı, bir şirketin piyasada oluşan hisse fiyatının şirketin hisse başına düşen nakit akımına oranıdır. Karşılaştırma yapılacak olan şirketlerin verileriyle bir veya birkaç oran belirlenir ve değerlemesi yapılacak şirketin nakit akımıyla çarpılacak bir değere veya bir değer aralığına ulaşır." şeklinde ifade edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 15.07.1998 tarih ve 98/51 sayılı karan ile 06.12.1997 tarih ve 97/54 sayılı Kurul kararıyla özelleştirme kapsamına alınarak hazırlık işlemine tabi tutulmasına karar verilmiş olan Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) Genel Müdürlüğü'nün özelleştirme programına alınmasına, satışı, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruf yöntemlerinden biri ve/veya birkaçının birlikte veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesine, özelleştirme işlemlerinin 18 ay içerisinde tamamlanmasına karar verilmiş, bu karar uyarınca SEKA'ya ait Balıkesir İşletmesi için 13.03.2000, 30.05.2000 ve 16.09.2002 tarihlerinde olmak üzere üç kez ihaleye çıkarılmasına karşın teklif almaması üzerine Kurulun 03.01.2003 tarih ve 2003/01 sayılı kararı ile işletme için en az iki ihale sonucunda uygulanan ihale usulleri ile sonuç alınamadığından, 4046 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen 18. maddesinin (C/c) bendi gereğince belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmasına karar verilmiş, işletmenin yüksek üretim maliyetleri ve kalite problemleri nedeniyle ithal kağıtta rekabet güçlükleri yaşamakta olması, bu doğrultuda düşük kapasite ile çalışması ve maliyetlerini fiyata tam olarak yansıtamaması nedeniyle zarar etmekte olması da gözönüne alınarak işletme için yapılmış olan değer tespit çalışmalarında SEKA Balıkesir İşletmesi için 17.07.2002 tarih ve 15 sayılı Komisyon Kararı çerçevesinde belirlenen değerlerin güncelliğini sürdürmesi dikkate alınarak aynen kabul edilmek suretiyle İndirgenmiş Nakit Akımı (İNA) analizi değerlemesinin mevcut işletme için eksi değerde olduğu, yatırımlarla geliştirilmiş işletme için +5 ile -10 milyon ABD Doları arasında, amortize edilmiş yenileme değerinin 56 milyon ABD Doları, piyasa kapitalizasyon değerinin ise 51 milyon ABD Doları (+/-%30) olduğu tespit edilmiş olmakla birlikte, varlık satış yöntemiyle özelleştirilecek olan işletmenin daha önceki İhalelerinden sonuç alınamadığı ve yıllar itibarıyla zararda olması durumları ile "birlikte belirli istekliler arasında kapalı teklif usulü" nün amacı olan özelleştirilecek kuruluşun ekonomiye katkısı, istihdamın arttırılması, teknolojik yenilik ve yatırım faktörleri de dikkate alınarak, işletmenin 1.100.000 ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren ... Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş'ne ihale şartlan çerçevesinde satılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, dosya içeresindeki işletmenin değerinin tespiti amacıyla oluşturulan değer tespit komisyonları tarafından farklı dönemlerde, danışmanlık hizmetleri veren firmalara yaptırılan değerleme raporlarının incelenmesinden; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 1 Eylül 1999 tarihinde Finlandiya'dan ... Danışmanlık Şirketi ile Türkiye'den ... Yatırım Menkul Değerleri İşletmesi'ne yaptırılan değer tespit raporunda, işletmenin İNA değerinin +5....-10 milyon ABD Doları arasında, amortize edilmiş yenileme değerinin 73 milyon ABD Doları, piyasa kapitalizasyon değerinin 72 milyon ABD Doları olduğu değerlemesinin yapıldığı, ... Limited Şirketi'ne 15.04.2002 tarihli işletmenin mülkiyetindeki arazi ve binaların piyasa değerinin tespitine yönelik yaptırılan çalışmada düzenlenen raporla, işletmenin ekspertiz değerinin 6.658.940 ABD Doları, tasfiye değerinin 4.661.000 ABD Doları, defter değerinin ise 6.359.728 ABD Doları olduğunun belirlendiği, uyuşmazlık konusu satış
işlemine esas alınan 2002 yılında ise yukanda mahkeme kararında belirtilen değerleme raporunda belirtilen değer tespitinin yapıldığı görülmektedir.

Yukarıda anılan Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, özelleştirilmesi öngörülen işletmenin değerinin tespitinde en az üç değerleme yöntemi kullanılacağı, kullanılacak yöntemlerin seçiminde ise işletmenin, sektörün ve sayılan özelleştirme yöntemlerinin özelliğinin birlikte dikkate alınarak işletme için güvenilir bir yöntem seçileceği kuşkusuzdur. Değerleme yönteminin güvenirliği, değerleme sonucunun doğru olması için değer tespiti yapılacak olan işletme için en uygun değerleme yönteminin kullanılmasıyla saptanacaktır. Yöntemlerin güvenirliği hususunda ise esas olarak özelleştirme uygulamalarında kârlı olan firmalar ve blok satışlar için İNA yöntemi, zarar eden, rantabl çalışması zor olan ve arsa/arazi değerleri yüksek olan firmalar için ise tasfiye veya net aktif değer yöntemlerinin kullanılması kabul edilmektedir. Satılacak bir varlığın değeri konusunda önceden bir fikir sahibi olunması, pazarlık görüşmelerinde satıcıya yol gösterecek ve satıcının kendine güvenli bir şekilde pazarlık yapmasını sağlayacaktır. Ayrıca düşük fiyat politikası tercihlerinde de gerçek değer belirlendikten sonra bunun üzerinden düşük fiyat belirlenecektir. Bu nedenlerle düşük fiyatın belirlenmesi için belli bir bazın olması, yani kuruluşun değer tespitine ihtiyaç olacaktır. Değerlemeden amaç gelir maksimizasyonu değil, toplum refahının arttırılması olmalıdır. Firma değeri tespit edilirken ticari kârlılık yanında toplumsal kârlılık analizinin de yapılması gerekir. Özelleştirmenin sosyal boyutunun dikkate alınarak özelleştirme sonrası düzenlemelerin iyi yapılması, özelleştirmenin başarılı olmasında en önemli faktördür.
Bu itibarla, uyuşmazlık konusu SEKA'ya ait Balıkesir İşletmesi'nin değerinin tespitine yönelik 1999 ve 2002 yıllarında Değer Tespit Komisyonu tarafından bağımsız uzman kuruluşlara yaptırılan değerleme çalışmalarını içeren üç ayrı değerleme raporunun incelenmesinden yıllar itibarıyla zarar eden dava konusu işletmenin arsa ve arazilerinin değerinin tesislerden daha yüksek olduğunun ve bu tip İşletmeler için uygun görülen değerleme yöntemlerinden işletmenin gayrimenkullerinin değerini gösteren tasfiye değeri yöntemi ile bulunan tutann ihale sonrası yapılan pazarlık sonucu belirlenen satış fiyatının çok üzerinde olduğunun anlaşılması karşısında anılan Kanun maddesinin gerekçesinde de öngörülen satış konusu kuruluşların değerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde belirlenmesi ve kamu mallarının gerçek değerinin üzerinde özelleştirilmesinin sağlanması hususlarını içeren değerlemeden beklenen amaca aykırı olarak kârlı olan firmalar için uygun görülen indirgenmiş nakit akım yöntemi esas alınarak ve bu yöntem sonucu bulunan değerin de işletme değeri için eksi değerde olduğu ve işletmenin ekonomiye katkısı, istihdamın arttırılması, teknolojik yenilik ve yatırım faktörlerinin birlikte esas alındığı belirtilmek suretiyle işletmenin varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesi için pazarlık usulü ile yapılan ihale sonucu satılmasına ilişkin dava konusu işlemde kamu yararına ve özelleştirmenin amacına uygunluk bulunmadığının anlaşılması nedeniyle uyuşmazlık konusu işlemin bu gerekçeyle iptali gerektiğinden temyize konu mahkeme kararı sonucu itibariyle yerindedir.

Dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 15.10.2003 tarihli ve 2003/791, K:2003/1250 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının belirtilen gerekçeyle onanmasına, müdahilin yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmediğinden 18,20 YTL tutarındaki harcın istemi halinde müdahile iadesine, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 06.06.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA