kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1990 3421 1987 660 06/11/1990
 
ALICI İLE SATICI ARASINDAKİ MÜNASEBETİN MAHİYETİNDEN DOĞAN KOMİSYON,
İSKONTO VE DİĞER MASRAFLARLA YAPILMIŞ OLAN TENZİLATIN, VERGİ MATRAHINA
KATILMASI GEREKTİĞİNDEN, FATURA FİYATINA EKLENECEĞİ HK.<
Gümrük Müdürlüğünce tescil edilen gümrük giriş beyannasiyle ithal edi-
len deri dikiş makinalarına ilişkin faturada % 10 tutarındaki (12.273.
DM.) tenzilat dolayısıyla ek olarak tarh edilen gümrük vergi ve resim-
lerini; 1615 Sayılı Gümrük Kanununun 65.maddesinin 1.fıkrasında; ithal
eşyasının gümrük vergisine esas olan kıymetinin gümrük vergisi ödeme
mükellefiyetinin başladığı tarihteki normal fiyatı olduğu, 2.fıkrada
ise; normal fiyatın birbirinden müstakil bir alıcı ile bir satıcının
tam ve serbest rekabet şartları içinde uyuştuğu farz olunan fiyat oldu
ğu belirtildikten sonra bu fiyat saptanırken esas alınacak unsurların
açıklandığı, aynı Kanunun 3.maddesinde de; gümrüğün denetlemesi altına
konmuş eşyanın vergi ödeme mükellefiyetinin beyannamenin tescil edildi
ği tarihte başlayacağının belirtildiği, asıl ilkenin, ithal eşyasının
gümrük vergisine esas olan kıymetinin beyanneminin tescil edildiği ta-
rihteki normal fiyatı olduğu, ancak; 1615 sayılı Kanunun 65.maddesinin
9.fıkrasında; gümrük vergisi eşyanın kıymeti üzerinden alınan hallerde
eşyanın fatura ve benzeri diğer belgelerle yapılan denetlemesi netice-
sinde fatura ve diğer belgelerde gösterilmemiş olan kıymetlerin de nor
mal fiyata ekleneceğinin hüküm altına alındığı, diğer taraftan Gümrük
Yönetmeliğinin 386.maddesinin B/111-4/b fıkrasında, faturada mevcut is
kontoların mahiyetinin (IV/5).fıkrada açıklandığı üzere incelenerek
vergi matrahına katılıp, katılmamasının tayin olunacağı, söz konusu
IV/5.fıkrada ise, alıcı ile satıcı arasındaki münasebetin mahiyetinden
doğan komisyon, iskonto ve diğer masraflarla yapılmış olan tenzilatın,
vergi matrahına katılması gerektiğinden, fatura fiyatına ekleneceğinin
belirlendiği, olayda gümrük giriş beyannamesinin "Eşyanın kati satış
akdine istinaden ithali ve ithalatçının satıcı firma ile olan münasebe
tinin müstakil bir alıcı vasfında bulunması halinde mahsustur." başlık
lı (A) tablosunun doldurulması, firma ile arasındaki münasebetin mahi-
yeti itibariyle yapılan iskontonun satıcı tarafından müşterilere seyya
ren yapılan bir istonto mahiyetinde olduğu yolunda iddiada bulunulmama
sı karşısındaş, yükümlüye yapılan özel tenzilat dolayısıyla beyan edi-
len fatura fiyatının serbest rekabet şartları altında teşekkül eden fi
yat olmadığı, bu iskontonun fatura fiyatına eklenerek, vergi matrahına
dahil edilmesi gerektiği gerekçesiyle onanmasına ilişkin İzmir 5.Vergi
Mahkemesinin 21.11.1986 gün ve 1986/347 sayılı kararının; faturaların-
da 12.273 DM.lık tenzilatın açıkça görüldüğü, faturanın düzenlenmesin-
de tenzilatın nazara alınmayacağının tartışmasız olduğu, aksi takdirde
tenzilatın da transferine neden alınacağı, bu durumda tenzilat temini-
nin anlamı kalmayacağı, bir faturanın nazara alınarak hakiki kıymeti-
nin tenzilat miktarı düşülmüş olan kıymeti olduğu ileri sürülerek bo-
zulması istenilmektedir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış bu
lunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü geçen
kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz istemi-
nin reddine, kararın onanmasına karar verildi.
ŞT/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA