kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1995 4279 1995 3080 21/12/1995
 
DAVACININ SENDİKAL FAALİYETLERİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK NAKLİNDE HUKUKA
UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Zonguldak Defterdarlığı Uzunmehmet Vergi Dairesinde Şef olarak görev
yapan davacı, Devrek İlçesi Vergi Dairesi Müdürlüğü Şeflik görevine
atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.
Zonguldak İdare Mahkemesinin Danıştay Beşinci Dairesinin
28.2.1995 günlü, 1995/874 sayılı bozma kararı üzerine verdiği 6.7.1995
günlü, 1995/864 sayılı kararıyla; 657 sayılı Yasanın 76. maddesi ile
idareye memurların naklen atanması konusunda kamu yararı ve hizmet ge-
rekleriyle sınırlı olarak takdir yetkisi tanınmış olduğu; dosyanın in-
celenmesinden, davacının Tüm-Maliye Sen Şube Başkanı olması nedeniyle
etkin biçimde sendikal faaliyetlerde bulunduğu, asli görevini yerine
getiremediği, çevresindekileri ve çalışma düzenini bozucu yönde etkide
bulunduğu şeklindeki sebeplere dayalı olarak naklen atandığının anla-
şıldığı; ancak davacının sendikal faaliyette bulunurken görevini ak-
sattığı ve gereği gibi yerine getiremediği hususunun somut bilgi ve
belgelerle kanıtlanamadığından bu nedene dayalı olarak tesis edilen
işlemde hukuka uyarlık görülmediği; ayrıca davacının eski ve yeni gö-
rev yeri itibariyle şef kadroları ve iş durumu ile fiilen şeflik ya-
panların sayısı değerlendirildiğinde idarenin öne sürdüğü hizmet gere-
ği işlem tesis edildiği iddiasının da yerinde görülmediği; kamu çalı-
şanlarının yürüteceği sendikal faaliyetlerin kamu görevlilerince yürü-
rütüleceği doğal olduğundan bu faaliyetlerin engellenmesi amacıyla gö-
rev yeri değişikliğine gidilmesinin kabul edilemeyeceği, ancak bu faa-
liyetler sırasında kanunları ihlal edici şekildeki davranışların somut
olarak tesbiti halinde gerekli idari ve adli işlemlerin yapılmasının
da tartışmasız olduğu gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, Mahkeme kararında yer alan, davacının sendikal
faaliyetleri nedeniyle görevini aksattığının somut olarak ortaya konu-
lamadığı şeklindeki gerekçenin isabetli olmadığını; 2 yıldan bu yana
sendikal faaliyetlerde bulunan ve sendika şube başkanlığı yapan dava-
cının 27.7.1993 tarihinde 108 memuru eyleme teşvik edip viziteye çı-
kardığını, 22.2.1994 tarihinde baskı ile birkısım memura yine vizite
eylemi yaptırdığını, dava konusu işlem sonrasında da muhtelif tarih-
lerde benzer eylemlerde bulunduğunu, bu faaliyetleri nedeniyle görevi-
ni yapamaz duruma düşen davacının 1. ve 2. disiplin amirlerince defa-
larca uyarılmasına rağmen tutumunu değiştirmediğini; görev yaptığı bi-
rim amirinin Defterdarlığa yazdığı 24.3.1994 günlü yazıda da bu husus-
ların açıkça belirtildiğini, ayrıca atandığı Devrek Vergi Dairesinde 6
şef olması gerekirken 3 şefin görev yaptığını, bu nedenle işlemin ih-
tiyaç nedenine de dayalı olduğunu, tüm bu hususlara göre işlemde kamu
yararına aykırı bir durum bulunmadığını öne sürmekte ve İdare Mahkeme-
si kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür. Zonguldak İdare Mahkemesince verilen 6.7.1995 günlü,
1995/874 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup,
bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin
reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA