kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1982 11559 1978 7431 23/12/1982
 
ACİL DURUMLARDA HANGİ SAĞLIK KURUMLARINA BAŞVURULMASI GEREĞİNE UYULMA-
DAN ÖZEL HASTANEYE BAŞVURARAK TEDAVİ OLAN DAVACIYA TEDAVİ GİDERLERİNİN
ÖDENMEMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık, davacının özel hastanede acilen yapılan apandisit ameliya-
tı ücretinin ödenmemesi işleminin iptali ile bu miktarın tazminat ola-
rak tarafına ödenmesi isteğinden ibarettir.
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin
15.maddesinde "Acil vakalarda, yukarıdaki maddelerde söz konusu edilen
işlemlere başvurulmaksızın, hastanın gerekli tedavisi hastanın bizzat
kendisi veya hasta ile ilgili biri tarafından derhal yaptırılır. Bu mu
ayene ve tedavi mümkün olduğu takdirde memurun bağlı olduğu kurum tabi
bine, olmadığı takdirde hükümet tabibine veya belediye tabibine veya
sağlık ocağına;
Mümkün olmadığı takdirde, bu yönetmeliğin 8.maddesinde belirtilen has-
tanelerden birine veya sağlık merkezine;
Bu da mümkün olmadığı takdirde, serbest tabibe veya özel sağlık kurulu
na başvurmak suretiyle yaptırılır.
Gerekli işlemler sonradan tamamlanır" hükmü yer almış olup, madde acil
vakalarda tedavinin ne şekilde yaptırılacağını düzenlemiştir. Aynı yö-
netmeliğin 25.maddesi ise 15.maddedeki usule uygun olarak yaptırılan
tedavi sonunda yapılan masrafların ödenebilmesi için gerekli olan iş-
lemleri düzenlemektedir.
Bu hükümlere göre özel hastanelerde yaptırılan tedaviye ait giderlerin
ödenebilmesi için aranan temel koşul resmi tabiplere gitme olanağının
bulunmamasıdır.
Olayda; hernekadar adıgeçen, hastalanması üzerine özel hastanede teda-
vi gördükten sonra hastalığının acil olduğuna dair bir rapor almış ise
de bu rapor resmi hastanelere gitme olanağının bulunmadığı değil sade-
ce vakanın acil olduğunu tesbit etmiştir. Eğer aksi düşünülürse her a-
cil vakanın, pek çok tam teşekküllü ve günün 24 saatinde acil hasta ka
bul eden hastanelerin bulunduğu Ankara'da bile özel hastaneye gitmesi
gerekeceği sonucu doğurur. Bu görüşün ise yukarıda yer alan maddenin e
sasına ve amacına aykırı olduğu açıktır.
Açıklanan nedenlerle davacıya özel hastanede yapılan tedaviye ilişkin
giderlerin ödenmemesinde kanunsuzluk bulunmadığından davanın reddine
karar verildi.


RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA