kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1992 3188 1991 2909 02/12/1992
 
ÖYS SONUCU YAPILAN HATALI YERLEŞTİRME İŞLEMİNİN GERİ ALINARAK, DAVACI-
NIN BAŞKA BİR PROĞRAMA YERLEŞTİRİLMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI
HK.<
Dava, 1992 ÖSYS sonuç belgesinde Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fa-
kültesi Elektronik Bilgisayar Öğretmenliği bölümüne yerleştirilmiş o-
lan davacının daha sonra ek puanın uygulamasından doğan durumun düzel-
tilerek yeniden yapılan değerlendirme sonucu Marmara Üniversitesi Tek-
nik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar proğramcılığına yerleşti-
rilmesine ilişkin işlemin iptali istemidir.
2547 sayılı yasanın 45/a-3 maddesinde bir mesleğe yönelik proğramlar
uygulayan liseleri bitirenlerin, Yükseköğretim Kurulu tarafından be-
lirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girirken başarı not-
ları ayrıca saptamak bir katsayı ile çarpılmak suretiyle değerlendiri-
lerek giriş sınavı puanlarına ekleneceği kuralı yer almıştır.
Öte taraftan ÖSS birinci basamak sınav kılavuzunda bu durum belirtil-
dikten sonra, ikinci basamak kılavuzunda da bu alanlar ile ilgili kat-
sayılar ve bu uygulamadan yararlanacak adayların birinci basamak sına-
vında 105 veya daha fazla puan alması gerektiği öngörülmüştür.
Dosyanın incelenmesinden, davacıya tüm bu kurallardan yararlanması so-
nucu 1991 ikinci basamak sınavı (ÖYS) sonucu Gazi Üniversitesi Teknik
Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği Bölümünü kazan-
dığı bildirilmiş iken, 1991 (ÖSY) sınavında bir mesleğe yönelik proğ-
ram uygulayan liselerin mezunlarına Yükseköğretim Kurumunca belirlenen
alanlarda ve kılavuzda öngörüldüğü şekilde uygulanması gereken ek pua-
nın bazı adaylara uygulanmadığının yerleştirme aşamasında saptanarak,
yeniden yapılan değerlendirme sonucu aynı proğramı uygulayan Marmara
Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar proğramcı-
lığına yerleştirildiği anlaşılmaktadır.
İLdarelerin hatalı işlemlerini geri alabilecekleri İdare Hukuku ilke-
lerinden olduğundan, ek puan uygulanmasındaki hatanın düzeltilmesi so-
nucu ilk işlemin geri alınarak davacının başka bir proğrama yerleşti-
rilmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar ve-
rildi.

(MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA