kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1984 2968 1980 7019 19/09/1984
 
USULÜNE UYGUN OLARAK ALINAN VE BAKANLIKÇA ONAYLANAN RAPOR UYARINCA
YURT DIŞINDA TEDAVİSİNİ YAPTIRAN DAVACIYA, TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENME-
Sİ GEREKECEĞİ HK.<
Dava, yurt dışında gördüğü tedavi gider karşılığının ödenmeyeceğine
ilişkin işlemin iptali ile masraflarının ödenmesine karar verilmesi
isteminden ibarettir.
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin
5.maddesinde; "Yurt içinde tedavilerinin mümkün olmadığı, a)-Milli Sa-
vunma Bakanlığında görevli Devlet Memurları için bu bakanlık, b)-Diğer
kurumlardaki devlet memurları için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurulla-
rınca düzenlenen ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanan ra-
porlardan anlaşılan devlet memurları tedavi için yurtdışına gönderilir
ler.
Bunların tedavi ve yol giderleri kurumlarınca ödenir" hükmü yer almış
bulunmaktadır.
Dosyanın incelenmesinden davacının İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesinden aldığı tedavisinin yurt dışında yapılması gerektiği-
ne ilişkin 6.2.1979 günlü sağlık Kurulu raporu 13.2.1979 tarihinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylandığı anlaşıldığından yukarıda
anılan yönetmelik hükmüne uygun olarak düzenlendiği açıktır.
Öte yandan davalı idare davacının aldığı sağlık kurulu raporunun 1978
mali yılı bütçe kanunu yürürlükte iken almış ise de davacının yurt dı-
şına çıkışı 1979 mali yılında olduğu, dolayısı ile bu yıla ait bütçe
kanununun 44.maddesinin C fıkrası hükmü karşısında söz konusu raporun
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi yada Ankara Numune Hastanesi Sağlık
Kurullarınca onanmış olması gerektiğini ileri sürüyor ise de 1978 mali
yılı bütçe kanununda bu konuya ilişkin belirli bir hastane tayin etme-
diği ve raporun o yıl içinde usulüne uygun olarak alınıp onanmış oldu-
ğu cihetle bu konudaki 44.maddenin C fıkrasının ancak 1.3.1979 tarihin
den sonra alınacak sağlık kurulu raporları için geçerliliği olacaktır.
Açıklanan nedenlerle davacının yurt dışı tedavi giderinin ödenmesine
ilişkin işlemin iptali ile istediği miktarı geçmemek üzere 215.977
liranın davacıya tazminen ödenmesine karar verildi.BŞ/ZK

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA