kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1994 1752 1992 2359 20/04/1994
 
DAVACININ MEVCUT NUFUS KAYDININ ÖLEN KARDEŞİNE AİT OLUP OLMADIĞINDAN
DOĞAN UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN ADLİ YARGININ GÖREV ALANINA
GİRMEDİĞİ HK.<
Dava; ölen kardeşinin yerine saklı olarak nüfusta kayıtlı görünen da-
vacının ölen kardeşinin nüfuskaydının iptali ile kendesinin müfusa
25.11.1975 doğumlu olarak kaydedilmesi istemiyle yaptığı başvurunun
reddine ilişkin, davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış bu-
lunmaktadır.
İdare Mahkemesince; 1587 sayılı Yasanın 33,35 ve 46.maddelerinin bir-
likte değerlendirilmesinden, yaş düzeltmelerinin ancak mahkeme kara-
rıyla yapılabileceği, ölüm kayıtlarının ise idari yoldan yapılabile-
ceğinin anlaşıldığ, davalı idarece davacı tarafından iddia edildiği
üzere ölen kardeşinin yerine kayıt edilip edilmediğinin, başka bir an-
latımla ölen kardeşinin önce doğum sonra da ölümünü gerekli iki tanı-
ğın ve öldüğü iddia edilenin ailesinin ifadesine başvurmak suretiyle
araştırması ve buna göre tespit yapması, bu tespitten sonra alınacak
karar üzerine davacının mahkemeye başvurarak yaş düzeltmesi yapması
gerektiği, davacı tarafından açılan yaş tashihi istemli davanın da
aynı gerekçelerle reddedildiği, davacının başvurusu üzerine idarece
öldüğü iddia edilen kardeşi için araştırma yapılmaksızın istemin
reddine karar verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle
dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından, usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülen
anılan Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.
Nüfus kayıtlarındaki düzeltmelerin Medeni Kanunun 38.maddesinde yer
alan hakim kararı ile mümkün olacağı kuralı gereğince, bu konudaki
uyuşmazlıkların adli yargı yerinde açılacak davalarla çözümü mümkündür
Nüfus Kanunu uyarınca çıkartılan, 8.3.1977 gün ve 7?13269 nolu Bakan-
lar Kurulu kararı ile 3.5.1977 gün ve 15926 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Nufus Hizmetlerine Ait Kuruluş, Görev ve çalışma Yönetmeli-
ği'nin ölen kardeşinin nufus kaydının kullanıldığı iddiası"başlıklı
174.maddesinde; "Bir çocuğun doğumdan nüfus kayıt edilmediği ve ken-
disinden önce doğup ölen kardeşine ait nüfus kaydını kullandığı yolun-
daki iddia ve bildirimler nüfus idaresince dinlenmez ve ölüm tutanak-
ları işleme konulmaz. Bu tür işlemler dolaylı yoldan yaş düzeltilmesi-
ni sağlayacağından ve bu da ancak mahkeme kararı ile yapılabileceğin-
den ilgililerden mahkemeden yaş düzeltme kararı getirmeleri istenir."
hükmü yer almıştır.
Davacı nüfus cüzdanını ve bunun dayanağı olan nüfus kaydını senelerce
kullanmış, nüfusla ilgili işlemlerini buna göre yürütmüştür. Aradan
uzun bir süre geçtikten sonra bu kaydın değiştirilmesi ve doum tari-
hinin 25.11.1975 olarak düzeltilmesini istemektedir. Bu istek nedeniy-
le ortaya çıkan, mevcut nüfus kaydının davacının ölen kardeşine ait
olup olmadığına ilişkin uyuşmazlığın adliye mahkemesinde çözümü gerek-
mektedir.
Bu durumda, davanın görev yönünden reddi gerekirken, idare mahkemesin-
ce işin esası incelenmek suretiyle verilen kararda hukuka uyarlık gö-
rülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasanın 49.maddesine uygun bulunan
davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Van İdare Mahkemesinin
4.3.1992 gün ve 1992/86 sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:90) CP/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA