kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1988 1734 1988 2611 28/12/1988
 
DAVACIYA GECEKONDUSU KARŞILIĞINDA AYNI BÖLGEDE YAHUT BAŞKA BİR GECEKON
DU ISLAH VE ÖNLEME BÖLGESİNDEN ARSA YA DA HİSSE VERİLMEKSİZİN GECEKON-
DUNUN BULUNDUĞU YERİN MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI ADINA KONUT YAPILMAK
ÜZERE TAHSİS EDİLDİĞİNDEN BAHSİLE TAPU TAHSİS BELGESİNİN İPTALİNDE İSA
BET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, taşınmazın 400 m2.lik kısmı için verilen tapu tahsis belgesinin,
söz konusu yerin Maliye ve Gümrük Bakanlığı adına konut yapılmak üzere
tahsisli olduğu gerekçesiyle iptali hakkındaki işlem ile aynı yerin fu
zulen işgal edilmesi nedeniyle 1.4.1983-1.5.1985 tarihleri arasında
devre için tahakkuk ettirlen ecrimisil borcunun 30 gün içinde ödenmesi
ni öngören işlemin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince, 2981
sayılı Yasada tapu tahsis belgesinin konutu olmayan kişilerin konut ih
tiyacını karşılamak için inşaat yapan kişilere verileceği belirtilmiş
olup, davacının işi için gerekli malzemelerini koyduğu barakanın konut
terimine giren bir yapı olmadığı, ayrıca 2981 sayılı Yasanın 10.madde-
sinin son paragrafında "ıslah imar planlarında genel bütçeye dahil dai
relerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ayrılan ve ayrılacak olan veya
kamu hizmeti için lüzumlu görülen arsa ve arazileri eski sahibi kamu
idarelerine veya o işe tahsis edilmek üzere geri verilir" hükmünün yer
aldığı, bu durumda anılan yasal düzenlemeler karşısında tapu tahsis
belgesinin iptaline ilişkin işlemde yasalara uyarsızlık görülmediği ge
rekçesiyle buna yönelik davanın reddine, 1.4.1983-1.1.1984 tarihleri
arasındaki devrede yürürlükte bulunan 2490 sayılı Yasanın 67.maddesin-
de fuzuli işgalden dolayı ecrimisilin mahkemece takdir olunacağı kura-
la bağlandığından, 1.1.1984-1.5.1985 tarihleri arasındaki dönem için
ise ecrimisilin 2886 sayılı Yasanın 9.maddesindeki yerlerden sorulmak
suretiyle 13.maddede gösterilen komisyonca takdir ve tesbit edilmesi
gerekirken bu gereğe uyulmadığından ecrimisile ilişkin dava konusu iş-
lemde yasalara uygunluk görülmediğinden iptaline karar verilmiş ve bu
kararın ret olarak sonuçlanan bölümü davacı tarafından temyiz edilmiş-
tir.
Dosyanın incelenmesinden taşınmazın 4.1.1968 tarihinde Maliye Hazinesi
adına hükmen tescilinin yapıldığı, davacıya ise söz konusu taşınmazın
400 m2.lik kısmı üzerinde yapmış olduğu tek katlı gecekondusu için
2981 sayılı Yasa uyarınca 29.9.1984 tarihinde tapu tahsis belgesi ve-
rildiği, ancak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü
işlemi ile söz konusu taşınmazın Maliye ve Gümrük Bakanlığı memur ko-
nut ihtiyacını karşılamak üzere tahsisi uygun görüldüğünden davacıya
verilen tapu tahsis belgesinin iptal edilerek tapudaki şerhin de 9.1.
1986 tarihinde terkin edildiği anlaşılmıştır.
2981 sayılı Yasanın 3290 sayılı Yasa ile değişik 9.maddesinde, hazine,
belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün ida
re ettiği arsa ve araziler üzerine yapılmış gecekondulara başvuru di-
lekçesine ekli tesbit ve değerlendirme belgelerine göre korunacak du-
rumda ise harçlar tahsil edilerek hemen, yapı ıslah edilerek korunacak
durumda ise ıslah edildikten sonra hemen yapı ruhsatı veya kullanma iz
ni verileceği, 10.maddesinin (a) bendinde, bu Yasa hükümlerine göre ha
zine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün
idare ettiği arsa veya araziler üzerinde gecekondu sahiplerince yapıl-
mış yapılar 12.madde hükümlerine göre tesbit ettirildikten sonra, ka-
yıt maliki kamu kuruluşlarınca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği
ve bu tahsisin yapıldığının tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösteri-
lerek ilgilisine tapu tahsis belgesi verileceği, tapu tahsis belgesi-
nin ıslah imar planı veya kadastro planları yapıldıktan sonra hak sa-
hiplerine verilecek tapuya esas edeceği, 13.maddesinin (b) bendinde
ise hazine, belediye, il özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Mü-
dürlüğünün idaresinde arsa veya araziler üzerinde ıslah imar planları
ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine yapıları-
nın işgal ettiği arazide dikkate alınarak ıslah imar planında getiri-
len ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edileceği, gecekon-
dusu muhafaza edilmeyen hak sahiplerine aynı bölgede veya diğer gece-
kondu ıslah veya önleme bölgesinde başka bir arsa veya hisse verilece-
ği kuralları yer almıştır.
Yukarıda belirtilen yasal kurallar çerçevesinde gerekli araştırma ya-
pılmak suretiyle davacıya gecekondusu karşılığında aynı bölgede yahut
başka bir gecekondu ıslah veya önleme bölgesinden arsa ya da hisse ve-
rilmesi gerekmektedir. Belirtilen bu işlemler yapılmaksızın, gecekondu
nun bulunduğu yerin Maliye ve Gümrük Bakanlığı adına konut yapılmak
üzere tahsis edildiğinden bahisle tapu tahsis belgesinin iptal edilme-
si halinde, 2981 sayılı Yasayla davacıya tanınan hakkın yitirilmesi
sonucu doğacağından, ortaya çıkan bu durumun hak ve nesafet kurallarıy
la bağdaşmayacağı açıktır. Bu nedenlerle tapu tahsis belgesinin iptali
hakkındaki işleme yönelik davanın İdare Mahkemesince reddedilmesinde
isabet görülmemiştir.
Her ne kadar İdare Mahkemesi kararında tapu tahsis belgesinin konutu
olmayan kişilerin konut ihtiyacını karşılamak için inşaat yapan kişiye
verileceği, davacıya ait gecekondunun ise konut terimine giren bir ya-
pı olmadığı belirtilmekteyse de, 2981 sayılı Yasanın 8.maddesinin 3290
sayılı yasa ile değiştirilen 2.fıkrası ile temel inşaatı tamamlanmış
veya sömel betonları dökülmüş olmak kaydı ile hazine, belediye, il
özel idarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare etmekte ol
duğu arsa veya arazilerdeki inşaatına Yasanın 14.maddesinin (f) fıkra-
sındaki tarihlerden önce başlanmış mesken, kısmen işyeri ve konut ola-
rak kullanılan veya evvelce konut olarak kullanılıp sonra işyerine çev
rilen gecekondular ile imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı tüm
yapılar af kapsamına dahil edilmiş olup, davacıya gecekondunun kısmen
veya tamamen konut olarak kullanılmadığı konusunda idarece yaptırılmış
yeterli bir tesbit bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının tapu tahsis belgesinin
iptaline ilişkin işleme yönelik davanın reddi yolundaki temyize konu
edilen bölümünün bozulmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:74-75)

BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA