kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1997 3311 1995 2288 12/11/1997
 
TAZMİNAT DAVASININ REKTÖRLÜĞE KARŞI AÇILABİLECEĞİ, REKTÖRÜN ŞAHSINA
KARŞI AÇILAN DAVANIN REDDİNİN GEREKECEĞİ HK.<
... Üniversitesi ... Fakültesi son sınıf öğrencisi iken üniversite
yönetim kurulunun ... gün ve ... sayılı kararıyla kaydı silinen dava-
cının, bu işlemin ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kara-
rıyla iptal edilmesine rağmen, rektörün görevini yerine getirmeyerek
mahkeme kararını uygulamaması nedeniyle ... lira maddi ...lira manevi
olmak üzere toplam ...lira tazminat istemiyle açılan davayı; ... Üni-
versitesinin kamu tüzel kişiliğine sahip bir kamu kurumu olduğu, ana-
yasanın 127/5. maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yet-
kilerini kullanırken işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları-
nın, kendilerine rücu edilmek kaydıyla ve yasanın gösterdiği şekil ve
şartlara uygun olarak, ancak idare aleyhine açılabileceğinin öngörül-
düğü, bakılan davada, davalı konumunda gösterilen rektörün ilgili üni-
versitenin başında bulunan bir kamu görevlisi olduğu, bu görevini yü-
rütürken üniversitenin düzenini sağlamak durumunda olması nedeniyle
öğrenci olan davacının mahkemeden almış olduğu kararların uygulaması-
nın da rektörün resmi sıfatını kullanarak yerine getirebileceği, dola-
yısıyla bu görevin gereği gibi yerine getirilmediği öne sürülerek açı-
labilecek davaların, idare aleyhine açılması gerekeceğinden, davacı
tarafından mahkeme kararlarını yerine getirmediğinden söz edilerek ki-
şi aleyhine idari yargı yerinde kamu davası açılamayacağı, idarenin
sorumluluğunu gerektiren bir konuda açılan davanın reddinin gerekeceği
gerekçesiyle reddeden ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı ka-
rarının; rektörün mahkeme kararlarını uygulamaya koymayarak zarar gör-
mesine neden olduğu öne sürülerek 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uya-
rınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına
bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve
yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından,
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:96) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA