kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1989 133 1989 111 22/09/1989
 
İŞİN KARARLAŞTIRILAN İHALE BEDELİYLE YAPILAMAYACAĞI İDDİASI İLE İHALE
BEDELİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DEVLET İHALELERİNDEKİ TEMEL İLKELERE AYKIRI
DÜŞECEĞİ HK.(*)<
Mercan Hidroelektrik Santralı ve Tesisleri İnşaatı işiyle ilgili ola-
rak ek sözleşme yapılması konusunda 6200 sayılı Yasanın 35.maddesi ge-
reğince düşünce istemi üzerine gereği görüşülüp görüşüldü:
6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri
Hakkında Kanunun 35.maddesinde, Umum Müdürlüğün, bir hakkın tanınması-
nı veya menfaatin terkini tazamun eden sözleşme değişikliklerini yap-
maya yetkili olduğu, ancak, her yıl bütçe kanunlarıyla saptanan bir
miktarı aşan sözleşme değişikliklerini, Danıştay'ın uygun mütalaasıyla
yapabileceği belirtilmiştir.
Yeni durumlar karşısında sözleşmede değişiklik yapılabilmesi için, bun
da, İdarenin menfaati bulunması koşulu Yasada ayrıca öngörülmüş bulun-
maktadır. Yukarıya aynen alınmış bulunan İdare yazısı ile ek sözleşme-
nin incelenmesinden, 1.1.1989 tarihinden itibaren yapılacak işlerde
sözleşme teklif fiyatlarının % 70 zamlı olarak ve fiyat farklarının da
zamlı cari yıl fiyatları esas alınmak suretiyle uygulanmasının isten-
diği, bu birim fiyat düzeltmelerinden dolayı sözleşme eki keşif özeti
cetveline göre ihale bedelinde 2.973.745.266. liralık artış meydana
geleceği ve yapılmak istenenin aslında bir sözleşme değişikliği olma-
yıp, ihalede ana unsur olan ihale bedelinin değiştirilmesi işlem oldu-
ğu anlaşılmaktadır.
Gerek müteahhit firma, gerekse İdare yetkililerince ihale bedelinin
arttırılmak istenmesine gerekçe olarak, işyerinin terör bölgesi içinde
olması nedeniyle işçilik, makine, saat ücreti, nakliye ve malzeme be-
dellerinin normalin çok üstünde olması, işyerinin jeolojik-topografik
özellikleri ve iklim şartlarının elverişli olmaması gibi nedenler gös-
terilmekteyse de, bu hususların müteahhit firma tarafından ihaleye ka-
tılmadan önce incelenip bilinmesine rağmen ihaleye katılmak ve sözleş-
meyi imzalamak suretiyle aynen kabul edildiği ortadadır. Sözleşmenin
akdedilmesinden sonra, işin kararlaştırılan ihale bedeliyle yürütülme-
yeceği iddiasıyla değişiklik yapılmasının istenmesi, idarelerce de bu-
nun kabulü yoluna gidilmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun "İlke-
ler" başlığını taşıyan 2.maddesinin ilk fıkrasında "... ihalede açık-
lık ve rekabetin sağlanması esastır." biçimindeki hükme ve kamu ihale-
lerine hakim olan temel ilkelere esas itibariyle aykırı düşer. İlgili-
ler ihaleye katılıp katılmama ve yapacakları indirimi belirleme konula
rında daha önce belirlenip açıklanan koşullara göre bir karar vermekte
olduklarına göre, sözleşmenin akdinden sonra koşulların müteahhit le-
hine değiştirilmesi bir ayrıcalık yaratmak sonucunu doğuracaktır. Bu-
nun ise kamu ihalelerinin temel ilkelerine aykırı düşeceği ve özellik-
le "güvenilirlik ilkesiyle" bağdaşmayacağı açıktır. Böylesine bir uy-
gulama ve tutuma cevaz verildiği takdirde, işin ihale koşulları içinde
yürütülemeyeceği ve bitirilemeyeceği ya da süresinde bitirilemiyeceği
yolundaki her başvuru karşısında, bu koşulların müteahhit lehine değiş
tirilmesi yoluna gitmek gerekecektir ki, bunun kabul edilebilir bir yö
nünün olmadığı ortadadır.
Açıklanan nedenlerle Mercan Hidroelektrik Santralı ve Tesisleri İnşaa-
tı işiyle ilgili ek sözleşme yapılması önerisinin kabulü uygun bulun-
madığı mütalaa kılındı.

(DAN-DER;SAYI:78-79)


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA