kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1996 16 1995 252 17/01/1996
 
3213 SAYILI KANUNUN 7.MADDESİ İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMADA ORTAYA ÇI-
KAN KİMİ AKSAKLIK VE EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ AMACIYLA DÜZENLEME YA-
PILIP YAPILMAMASI İDARENİN TAKDİR ALANINA GİREN BİR HUSUS OLUP, İSTİ-
ŞARİ GÖRÜŞ İSTEMİNE KONU YAPILAMAYACAĞI HK.<
İstem, 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen
izne tabi alanlarda madencilik faaliyetlerinde bulunulması için, ge-
rekli izinlerin alınamaması sonucu faaliyete geçilememesi nedeniyle,
ruhsat hakkının feshinin önlenmesini sağlamak amacıyla düzenleme ya-
pılması hususunda oluşan duraksamanın giderilmesine ilişkin bulunmak-
tadır.
İdareler, kendi görev ve yetki alanları içine giren hususlarla
ilgili olarak uygulamada duydukları duraksamanın giderilmesi amacıyla
Danıştay'dan istişari nitelikte görüş isteminde bulunabilirler.
Olayda, 3213 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile ilgili olarak uy-
gulamada ortaya çıkan kimi aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi ama-
cıyla düzenleme yapılıp yapılmaması idarenin takdir alanına giren bir
husus olup, istişari görüş istemine konu yapılamaz.
Açıklanan nedenle, istem hakkında görüş bildirilmesine yer ol-
madığına ve dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına karar verildi
(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA