kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1995 1999 1994 4006 08/06/1995
 
KIZ MESLEK LİSESİNDE UYGULAMALI ANAOKULU ÖĞRETMENİ OLAN DAVACIYA ÖZEL
HİZMET TAZMİNATI ÖDENEMEYECEĞİ HK.<
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi mezunu olan ve kız meslek
lisesinde uygulamalı anaokulu öğretmeni olarak görev yapan davacının
özel hizmet tazminatı verilmesi istemiyle yaptığı başvurusunun redde-
dilmesine ilişkin işlemin iptali ile 31.12.1989 tarihten itibaren özel
hizmet tazminatı farkının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle
açılan davada; 657 sayılı Yasanın zam ve tazminatlar başlıklı ek madde
sine ve bu davada; 657 sayılı Yasanın zam e tazminatlar başlıklı ek
maddesine ve bu yasa uyarınca çıkarılan yan ödeme kararnamesi hükümle-
rine göre, teknik öğretmenlerin özel hizmet tazminatından yararlanmala
rının, 657 sayılı Yasanın 36.maddesine göre Teknik Hizmetler sınıfında
görev alma niteliklerini taşımaları, eğitim öğretim hizmetleri sınıfı-
na dahil, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim
okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni
olarak atanmaları koşuluna bağlandığı, kız teknik erkek teknik öğret-
men okulu ayırımı yapılmadığı, davacının kız teknik öğretmen okulu me-
zunu olarak, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil Milli Eğitim
Bakanlığına bağlı meslek lisesinde meslek dersi öğretmeni olarak görev
yaptığının tartışmasız olduğu, bu nedenle 1990,1991,1992,1993 yılları
için belirlenen oranlarda özel hizmet tazminatının ödenmesi gerektiği
gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal eden ve ödenmeyen özel hizmet
tazminatı farkının ödenmesine hükmeden Ankara 7.İdare Mahkemesinin 24.
12.1993 gün ve 1587 sayılı kararının davalı idare tarafından 15.7.1993
gün ve 93/4616 sayılı Bakanlar Kurulu kararından önce bu okul mezunla-
rını kapsam içine alan açık bir düzenleme olmadığı öne sürülerek, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesi uyarınca temyizen in
celenerek bozulması istemidir.
657 sayılı Yasanın Zam ve Tazminatlar başlıklı ek maddesinde; 36.madde
kapsamındaki teknik hizmetler sınıfında görev alma niteliklerini taşı-
yıp, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve
kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak
atananlardan 4 yıllık yüksek öğrenim görenlere Bakanlar Kurulunca be-
lirlenecek esas ve ölçüler dahilinde ayrıca özel hizmet tazminatı öde-
neceği, bu tazminatın hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunan-
lara ödeneceği, bu tazminatın hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde
bulunanlara ödeneceğinin miktarı ile ödeme usul ve esaslarının Bakan-
lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacağı kuralı getirilmiş, bu madde
uyarınca hazırlanan Bakanlar Kurulu kararlarında da ilgili cetvellerin
teknik öğretmenler bölümü için 657 sayılı yasanın 36.maddesi kapsamın-
daki teknik hizmetler sınıfında görev alma niteliklerini taşıyıp, Mil-
li Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumla-
rına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanan-
lara eğitim süreleri, bitirdikleri bölümün bilim ve ana sanat dalları-
na göre verilecek özel hizmet tazminatı oranları belirlenmiştir.
Yukarıda belirtilen kurallara göre teknik öğretmenlerin sözü edilen
özel hizmet tazminatından yararlanabilmeleri için, hem 36.maddeye göre
teknik hizmetler sınıfında görev alma niteliğini taşımaları ve hem de
eğitim-öğretim hizmetleri sınıfına dahil Milli Eğitim Bakanlığına bağ-
lı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar
veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmaları gerekmektedir.
657 sayılı yasanın 36.maddesinin Teknik Hizmetler sınıfı başlıklı II.
bendinde de bu sınıfı teşkil eden okul mensupları arasında teknik öğ-
retmen okullarını bitirenler de sayılmış olup, yasada kız teknik-erkek
teknik öğretmen okulları gibi bir ayrıma yer verilmemiştir.
Olayda davacının bitirdiği ukulun mesleki teknik yüksek okul olduğu,
meslek lisesinde anaokulu öğretmenliği yaptığı, bu görevin ise atölye,
laboratuvar veya meslek dersi öğretmenliği olmadığı açıktır.
Bu durumda davacının yaptığı görevin atölye, laboratuvar veya meslek
dersi öğretmenliği olmaması nedeniyle sözü edilen özel hizmet tazmina-
tından yararlanması yasal olarak olanaksızdır.
Açıklanan nedenlerle Ankara 7.İdare Mahkemesi kararının bozulmasına,
dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderilme-
sine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:91) BŞ/NÇ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA