kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1988 1114 1988 131 18/10/1988
 
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN BALKONUNUN KAPATILMASI SÖZKONUSU OLDUĞUNDAN, 2981 SA-
YILI YASANIN GEÇİCİ 1.MADDESİ UYARINCA İŞLEM YAPILARAK PROJENİN ONAY-
LANMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞINDAN, BAĞIMSIZ BÖLÜM BALKONU
ORTAK YER SAYILARAK KAPALI HALE GETİRİLMESİ İÇİN 634 SAYILI YASANIN
19.MADDESİ UYARINCA TÜM KAT MALİKLERİNİN MUVAFAKATI GEREKTİĞİ GEREKÇE
SİYLE İŞLEMİN İPTALİNE KARAR VERİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK. <
Dava, açık balkonun kapalı hale getirilmesi yolundaki projenin onaylan
masına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince
dava konusu açık balkon kapalı hale getirildiğinden tesisatın ortak
yerlerde yapılmış sayılacağı, bu durumda 634 sayılı Yasanın 19.maddesi
uyarınca kat maliklerinin hepsinin onayı gerekeceği, her ne kadar dava
lı idarece kapatılan balkona 2981 sayılı Yasa uygulanarak ruhsat veril
diği belirtilmişse de 2981 sayılı Yasa, 634 sayılı Yasayı ortadan kal-
dırmadığı gibi, imar mevzuatı yönünden affa uğrasa dahi ortak yerlere
diğer kat maliklerinin imza ve muvafakatı olmadan ilave yapılması 634
sayılı yasanın 19.maddesine aykırı olduğundan davalı idarece tesis edi
len işlemde Yasaya uygunluk görülmediği gerekçesiyle iptaline karar ve
rilmiş ve bu karar davalı ve davalı yanında davaya katılanlar tarafın-
dan temyiz edilmiştir.
2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak
Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanunun geçici 1.maddesinde; imar mevzuatına uygun inşa
edilerek kullanma izni alınmış yapılarda, 1 Ekim 1983 tarihinden önce
yapılan kendi bağımsız bölümlerine ait fen ve sağlık kurallarına aykı-
rı olmayan ve yapının dış görünüşünü bozmayan yapı kat planının dış
hatları içerisinde ve taşıyıcı elemanlarını etkilemeyen değişiklikle-
rin, sahibinin durumu belirten iki nüsha dilekçe ile müracaatı üzerine
Kanunda öngörülen işlemler yapılmaksızın muhafazasına karar verilmiş
sayılacağı kurala bağlanmıştır.
Olayda da kapatılan balkonun ortak kullanılan teras niteliğinde bulun-
madığı, bağımsız bölümün balkonu olduğu dosyanın incelenmesinden anla-
şıldığından, yukarıda belirtilen Yasa kuralı uyarınca işlem yapılarak
projenin onaylanmasında mevzuata aykırılık görülmemiştir. Bu durumda
İdare Mahkemesince bağımsız bölüm balkonu ortak yer sayılmak suretiyle
kapalı hale getirilmesi için 634 sayılı Yasanın 19.maddesi uyarınca
tüm kat maliklerinin onayının gerektiği gerekçesiyle dava konusu işle-
min iptaline karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenle temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına,
uyuşmazlığın niteliği ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler da
va hakkında karar vermeye yeterli görüldüğünden 2577 sayılı İdari Yar-
gılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 2.bendi uyarınca incelenen dava-
nın reddine karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:74-75)


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA