kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1987 908 1985 491 19/03/1987
 
2974 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TAHKİM USULÜNÜN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANA-
BİLMESİ İÇİN ORTADA ÖDENMESİ GEREKEN BİR BORCUN BULUNMASININ GEREKTİĞİ
HK.<
İstem; ammeye ait 125 m2 yerin yükümlü kurum tarafından işgal edildiği
nin yoklama tutanağı ile saptanması sonucu adına salınan kusur cezalı
İşgal Harcının kaldırılması istemiyle açılan davada, uyuşmazlığın 2974
sayılı Kanun esasları çerçevesinde tahkim listesine alınmasının gerek-
tiği gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığı şeklinde karar veren
Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin bulunmaktadır.
2974 sayılı bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Borçlarının Tahkimi Hak-
kında Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasında; ekonomik ve mali istikrar
tedbirlerinin etkinliğini arttırmak amacıyla bu kanun kapsamına giren
tüm kurum ve kuruluşların birbirlerine olan borçlarının bu kanun esas-
ları çerçevesinde tahkim olacağı, aynı kanunun 2. maddesinin 1. fıkra-
sında da; bu kanuna ekli cetveldeki daire, idare, teşekkül, banka, ku-
rum ve kuruluşlarının 31.12.1983 tarihinde birbirlerine olan birinci
maddede sözkonusu borçları (Hazine kısa vadeli avans hariç) takas ve
mahsup yoluyla tasfiye edildikten sonra Hazinece devralınarak tahkime
tabi tutulacağı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bilançosunda ak-
tifleştirileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Anılan yasa hükümleri uyarınca tahkim usulünün uyuşmazlıklara uygulana
bilmesi için önce ortada takas ve mahsup edilebilecek kesinleşmiş bir
amme alacağının bulunması gerekmekte olup ancak bu işlemlerden sonra
borcun hazinece devralınması tahkime tabi tutulması mümkündür.
Bu durumda tebliğ edilen ihbarname üzerine yasal süresi içinde dava a-
çılması nedeniyle ortada henüz tahakkuk etmiş ve ödenmesi gereken aşa-
maya gelmiş bir borç bulunmadığından mahkemece işin esasının incelenme
si gerekirken 2974 sayılı yasa gereğince karar verilmesine yer olmadı-
ğına karar verilmesinde yasal isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, işin esası
hakkında karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine
karar verildi.
RD/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA