kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 1517 1989 153 20/09/1990
 
DAVADAN FERAGAT İSTEMİNDEN VAZGEÇİLEMİYECEĞİ HK.<
Dava, davacıya ait taşınmazların imar planında yol, çocuk bahçesi ve
park olarak tahsisine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare
Mahkemesince, davacının 6.7.1988 günlü dilekçesi ile davasından fera-
gat ettiğinin anlaşıldığı, bilahare 20.7.1988 günlü dilekçesi ile fe-
ragattan rücu ettiğini belirterek dosyanın işleme konulmasını istemiş
ise de, Yargıtay İçtihatlarına göre, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu-
nun 91.maddesi gereğince vaki feragatın feshi hakkında ortada bir yar-
gı ilamı alınmadıkça, feragattan rücunun mümkün olmaması nedeniyle bu
istemin kabul edilemeyeceği belirtilerek feragat nedeniyle konusu kal-
mayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş ve
bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davada yukarıda özetlenen
gerekçeyle karar verilmesine yer olmadığı yolunda verilen temyize konu
İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bu-
lunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kara-
rının onanmasına karar verildi.

(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA