kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1990 364 1988 3255 28/02/1990
 
SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİNE ATANMADAN ÖNCE 2595 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 9.MAD
DESİ UYARINCA KAZANMIŞ OLDUĞU BİR DERECENİN DAVACININ SAYIŞTAY'DAKİ
HİZMETİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Sayıştay Denetçisi olan davacı, Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri
Birlikleri Genel Müdürlüğünde 7.6.1978-26.2.1982 tarihleri arasında ge
çen 2 yıl 3 ay 26 günlük hizmetinin değerlendirilerek intibakının yeni
den yapılmasına ilişkin isteminin reddine dair işlemin iptali ile maaş
farklarının ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; 832 sayılı Sayıştay Kanununun 9. ve 91.mad-
delerinin incelenmesinden Sayıştay meslek mensupluğunun kariyer olarak
kabul edildiğinin anlaşıldığı, bunun sonucu olarak yükselmede sadece
meslekte geçen hizmet sürelerinin esas alınacağı, anılan Yasanın 100.
maddesi yoluyla 657 sayılı Yasanın 36/C maddesinin 7.fıkrası hükmünün
davacıya uygulanma olanağının bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedil-
miştir.
Davacı, 832 sayılı Yasada meslek dışında geçen hizmetlerinin değerlen-
dirileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığından 657 sayılı Yasa hükümle
rinden yararlandırılması gerektiğini, merkezi Gaziantep'te bulunan Gü-
neydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin 2834 sayılı özel Yasa
ile kurulmuş kamu kurumu niteliği ağır basan bir kuruluş olduğunu ve
657 sayılı Yasanın 87.maddesinin (C) bendi kapsamında bulunduğunu, bu
durumda 2595 sayılı Yasanın geçici 9. ve 241 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 15.maddeleri ile 331 sayılı Yasanın 8.maddesi uyarınca 2182
sayılı yasadan yararlanması gerektiğini öne sürmekte ve kararın temyi-
zen incelenerek bozulmasını istemektedir.
832 sayılı Sayıştay Kanununun 9.maddesinde, Sayıştay Meslek Mensupları
arasında gösterilen raportör, uzman denetçi, başdenetçi ve denetçile-
rin denetçi yardımcılığından yetişecekleri; sınavı kazananların belli
bir adaylık süresi sonunda denetçi yardımcılığına atanacakları; denet-
çi yardımcılarının da bir meslek kursuna veya stajına tabi tutulup bun
dan sonra yapılacak meslek sınavını başarmak kaydıyla denetçi olabile-
cekleri; Sayıştay meslek mensuplarının yükselme sürelerinin iki yıl ol
duğu belirtilmiş, davacının sınav kazanarak Sayıştay denetçi yardımcı-
lığına atandığı, 1982 yılında yürürlükte olan kadro cetveli ile 190 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmek üzere yürürlüğe konulan 84/
8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli kadro cetvellerinde de
denetçiler değişik kadro dereceleri ve görev ünvanları ile gösterilmiş
tir.
Bu hükümler, İdare Mahkemesi kararında belirtildiği üzere, Sayıştay De
netçiliğinin Kanun tarafından bir meslek olarak düzenlendiğini ve mes-
lekte ayrı bir foksiyonu ifade eden bir üst dereceye yükselebilmenin
alt derecedeki mesleki görevleri yerine getirmekle mümkün olabileceği-
ni göstermektedir. Bu bakımdan davacının Sayıştay Yardımcılığına aday
olarak atanmadan önce kamu kurumlarında geçen hizmetlerinin Sayıştayda
ki hizmetinde değerlendirilmesi kural olarak mümkün değildir. Davacı-
nın bu hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun 161.maddesi uyarınca üst dere-
celerde değerlendirilebilmesi, bu hizmetlerin öncelikle Sayıştay Mes-
lek Mensupluğunda değerlendirilmesi şartına bağlı bulunduğundan kendi-
sinin bu maddeye dayalı olan iddiaları yerinde görülmemiştir.
Ancak davacının durumunun 2182 sayılı Kanun açısından ayrıca incelenme
si gerekmektedir. Bilindiği üzere 2182 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununa ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan kamu
görevlilerinin aylıklarının öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro
şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilmesini hükme bağlamıştır.
Böylece kanun kapsamında olan kamu görevlileri kazanılmış hak aylık de
receleri ayrımı yapılmadan ve hiç bir şarta tabi tutulmadan bir üst de
receye getirilmiştir.
2595 sayılı yasanın geçici 9.maddesinde "Bu kanuna tabi kurumlarda sü-
rekli işçi statüsü ile çalışanlarla sözleşmeli personelden bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde memurluğa geçmek için
yazılı olarak müracaat edenler öğrenim durumlarına göre yükselebilecek
leri tavanı aşmamak kaydı ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
değişik ek geçici 1,2 ve 3.maddeleri hükümleri 13.12.1960 tarih ve 160
sayılı Kanunun 4.maddesinde sayılan kuruluşlarda 1.3.1979 tarihinde gö
revli olanlar için ayrıca 20.2.1979 tarih ve 2182 sayılı kanun hükümle
ri de dikkate alınarak derece ve kademeleri tespit edilmek suretiyle
mevcut veya yeniden alınacak memur kadrolarına intibak ettirilebilir-
ler" hükmü yer almaktadır.
Davacının 1.3.1979 tarihinde, 160 sayılı Kanunun 4.maddesi kapsamında
bulunan Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Genel Müdürlü-
ğünde görevli olduğu 2595 sayılı Yasanın anılan hükmünde belirtilen al
tı aylık süre içinde 17.3.1982 tarihinde Sayıştay Başkanlığında denet-
çi yardımcısı olarak göreve başladığı dava dosyasında bulunan bilgi ve
belgelerin incelenmesinden anlaşılmaktadır.
2182 sayılı Kanun, kapsamında olmaları nedeniyle Sayıştay Meslek Men-
suplarına da uygulanmış bulunduğuna göre, davacının Sayıştay Denetçili
ğine atanmadan önce 2595 sayılı Yasanın geçici 9.maddesi uyarınca ka-
zanmış olduğu bu bir derecenin Sayıştay'daki hizmetinde değerlendiril-
mesi Sayıştay Kanununun getirdiği kariyer ilkesine aykırı düşmemekte
aksine denkliği sağlanmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri
Birlikleri Genel Müdürlüğünde işçi olarak geçirdiği hizmetlerinin Sa-
yıştay'da derece verilmek suretiyle değerlendirilmemesi işleminde huku
ka aykırılık görülmediğinden davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi
kararının bu kısmının yukarıdaki gerekçeyle onanmasına, 2182 sayılı Ka
nunla verilen bir üst derecenin Sayıştay'da da bir derece verilmek su-
retiyle değerlendirilmesi gerektiğinden sözü edilen kararın bu kısmı-
nın 2577 sayılı Yasanın 49/1.maddesi uyarınca bozulmasına, uyuşmazlık
sadece hukuki noktalara ilişkin bulunduğundan aynı maddenin 2.fıkrası
uyarınca dava konusu işlemin bu yönden iptaline, ve 2182 sayılı Kanun
uyarınca verilmesi gerektiği halde bir üst derece verilmemesinden dola
yı eksik ödenen aylıklarının, buna bağlı tazminat, ek gösterge vesair
mali haklarının idarece hesaplanarak davacıya ödenmesine karar veril-
di.

(DAN-DER; SAYI:80)

BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA