kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1993 2067 1993 1007 25/05/1993
 
HARPUT KALESİ CİVARINDA TAŞOCAĞI AÇILMASININ YASAKLANMASINDA İSABET-
SİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, Harputta Kentsel Tarihi sit alanını belirleyen ve bu alan ile
sınırları çerçevesindeki 600 m.mesafede taşocağı açılmasını yasaklayan
Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu Kararının iptali
dileğiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununun ilgili maddelerinin kuralları açıklana-
rak mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda dü-
zenlenen bilirkişi raporu ile ek raporun ve dosyadaki bilgi ve belge-
lerin birlikte incelenmesinden, davacılara ait taşocağının Harput Ka-
lesi çevresinde doğal olmayan ve tarihi önemine ters düşen bir görünüm
yarattığı, taşocağının verdiği kısıtlı hizmete karşılık Harput tarihi
ve Kentsel sit alanının içinde bulunan mimari ve kültürel değerlerle
turistik dinlence alanı olarak vereceği hizmette daha çok kamu yararı
bulunduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle reddedilmiş, karar davacılar ta-
rafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Malatya İdare Mahkemesinin
31.12.1992 günlü, 1992/1054 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargı-
lama Usulü kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenle-
rinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerinde görülmeyerek
anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.

ŞT/NÇ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA