kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1987 337 1986 515 14/07/1987
 
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ AÇIK BÖLÜM İKTİSAT VE İŞ
İDARESİ BÖLÜMLERİNE GİRMEK İSTEYEN ADAYIN, İKİNCİ BASAMAK SINAVINA Gİ-
RERKEN DE BU BÖLÜMLERİ TERCİH ETMESİ GEREKTİĞİ, İKİNCİ BASAMAK SINAVIN
DA BU BÖLÜMLERİ TERCİH ETMEYEN DAVACININ BİRİNCİ BASAMAK SINAV SONUCU-
NA GÖRE BELİRTİLEN BÖLÜMLERE YERLEŞTİRİLEMİYECEĞİ HK.<
Dava, 1986 yılında ÖSY sınavlarına giren ve 2.basamak sınavları sonu-
cunda hiçbir öğretim programını kazanamayan davacının birinci basamak
puan durumuna göre Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi açık
bölümlerine yerleştirilmemesi işleminin iptali isteğidir.
1986 yılı ÖSYS, birinci basamak sınavına ilişkin kılavuz-1'ın yanıt
kağıtlarının nasıl doldurulacağının açıklandığı 3.1.6.bölümünün (a)
fıkrasında, birinci basamak sınavını kazanamayan adaylardan Anadolu
Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesinin açık bölüm iktisat veya İş İda
resi programlarında merkezi yerleştirme sonunda boş kalabilecek yerle-
re, 1.basamak (ÖSS) puanının elvermesi durumunda yerleştirilmek iste-
yenlerin ilgili bölümü işaretlemeleri gerektiği, ancak 2.basamak sına-
vına çağrılan adayların 1986 ÖSS.yanıt kağıdında yapmış oldukları bu
tercihin hiçbir geçerliliğinin kalmayacağı, adayların 2.basamak sınavı
na girerken yapacakları 24 tercih arasında bu programlara da yer ver-
mek zorunda oldukları belirtilmiş, benzer nitelikte bir açıklama 2.ba-
samak sınav kılavuzunda da yapılmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden 1986 ÖSYS.1.basamak sınavında başarılı
olan davacının 2.basamak sınavında, aldığı puanla tercih ettiği prog-
ramları kazanamadığı, ayrıca, 2.basamak sınavına girerken yaptığı 24
tercih arasında A.Ü.Açık Öğretim Fakültesinin açık bölüm İktisat
(72117) veya İş İdaresi (72125) programlarının da bulunmadığı, 2.basa-
mak sınavına çağrıldığı için de 1.basamak sınavında bu programla ilgi-
li tercihinin geçerliliği kalmadığından, Açık Öğretim Fakültesi açık
bölümlerine kaydının yapılmadığı anlaşılmıştır.
Yüksek Öğretim Kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarını
yapmakla görevli olan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince bu sınav
lar iki basamaklı olarak yapılmakta, birinci basamak (ÖSS) sınavında
amaç, ikinci basamak sınavına çağrılmayan adaylardan, AÖ.F.açık bölüm
iktisat ve ise (ÖSY) amaç, adayları Yükseköğretim programlarına yerleş
tirmektir. Bu genel kuralın ayrıcalı bir uygulaması olarak da, 1.basa-
mak sınavına giren ve ikinci basamak sınavına çağrılmayan adaylardan,
A.Ö.F.açık bölüm iktisat ve İş İdaresi programlarında merkezi yerleş-
tirme sonunda boş kalacak yerlerle, ilgili bölümü işaretledikleri tak-
dirde ve puanlarının da elvermesi durumunda yerleştirilmeleri kabul
edilmiştir. İkinci basamak sınavlarına çağrılan adayların ise ilk ter-
cihlerinin geçerliliği kalmadığından bu bölüme girmek istedikleri tak-
dirde, yapacakları 24 tercih arasında göstermeleri gerekmektedir.
Davacı ise 2.basamak sınavına (ÖSY) girerken yaptığı 24 tercih arasın-
da Anadolu Üniversitesinin diğer bölümlerini tercih ettiği halde, açık
öğretim fakültesi açık bölüm İktisat (72117) ve İş İdaresi (72125) bö-
lümlerini tercih etmemekle gerçekte bu programlarda okuma isteği olma-
dığını anlayınca bu kez Açık Öğretim Fakültesi açık bölümlerine kayıt
için uğraştığı anlaşılmıştır.
Açık Öğretim Fakültesi açık bölümlerinde gerçekten okumak isteyen ada-
yın 2.basamak sınavına girerken, bu bölümleri de tercih etmesi gerek-
tiğinden sınav kılavuzlarında da yapılan açıklamalar karşısında 2.basa
mak sınavında Açık Öğretim Fakültesi açık bölümlerini tercih etmeyen
davacının, birinci basamak sınav sonucu ve tercihine göre bu programla
ra kayıt edilmemesinde kılavuz kuralları ve hukuka aykırılık bulunma-
maktadır.
Açıklanan nedenlerle yasal dayanağı bulunmayan davanın reddine karar
verildi.
(DAN-DER; SAYI:70-71)
BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA