kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1998 3793 1997 3766 09/11/1998
 
DAMGA VERGİSİNDEN MUAF OLAN TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ
İLE YAPILAN MUAMELELERİN DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA OLMADIĞI HK.<
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin açtığı uluslararası gübre
ihalesine iştirak ederek bu ihaleyi kazanan davacı şirketle imzalanan
damga vergisine tabi kağıtlar nedeniyle ihtirazi kayıtla verilen be-
yannameye dayanılarak tahakkuk ettirilen damga vergisine karşı açılan
davayı; Damga Vergisi Kanununa bağlı 2 sayılı tabloda mükellef itiba-
rıyla yer alan istisnaların mükelleflerin münhasıran kendi işleri ile
ilgili olarak düzenledikleri kağıtlar için tanındığı, olayda ise, bu
kağıdın hükmünden davacı kurumun istifade etmesi nedeniyle istisna
kapsamında sayılamayacağı gerekçesiyle reddeden ........ 7. Vergi Mah-
kemesinin .......... gün ve ....................... sayılı kararının;
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin damga vergisinden muaf
olduğu, bu nedenle, kendilerinin bu Birlikle yaptığı muamelelere iliş-
kin kağıtların da damga vergisinden istisna olması gerektiği ileri sü-
rülerek bozulması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının
bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin red-
dine; kararın onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:99) BŞ/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA