kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1996 4090 1996 5041 24/12/1996
 
BELEDİYE BÜTÇESİNİN HİÇ BİR GÖRÜŞME YAPILMADAN, VE GEREKÇE GÖSTERİLME-
DEN REDDEDİLMESİNİN MECLİSE AİT BİR GÖREVİN GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİ-
RİLMEMESİ OLDUĞUNDAN, BELEDİYE MECLİSİNİN FESHİ GEREKTİĞİ HK.<
Belediyenin 1997 Mali yılı bütçesini gerekçe göstermeden kabul etmeye-
rek görevini yapmaktan kaçındığı öne sürülen Çorum İli Seydim Belediye
Meclisinin 1580 sayılı Belediye Yasasının 53/3. maddesi uyarınca fes-
hedilmesi istemidir.
İstem, ... Belediye Meclisinin 1580 sayılı Yasanın 53/3 maddesi
uyarınca feshedilmesine ilişkindir.
1580 sayılı Belediye Yasasının 307 sayılı Yasa ile değişişik
53. maddesinin 3. bendinde, Belediye Meclisinin, kanunen kendisine ve-
rilen görevleri süresi içinde yapmaktan çekinmesi ve bu durumun bele-
diye meclisine ait işleri aksatması veya geçikmeye uğratması durumunda
İçişleri Bakanlığının bildirisi üzerine Danıştay'ın kararı ile feshe-
dileceği kuralı yer almıştır.
Aynı Yasanın 70. maddesinin 2. bendinde, belediye meclisinin,
belediyenin bütcesini müzekkere edeceği ve bunun hakkında karar vere-
cegi, 121. maddesinde de, Meclisin bütçe metnini madde madde, varidat
ve masraf cetvellerini fasıl fasıl müzakere ve bütçeyi aynen veya fa-
sıl ve maddelerini tadilen kabul edeceği öngörülmüştür.
Dosyanın incelenmesinden, ... Belediye Meclisinin, ... günlü o-
turumun 5. gündem maddesinin görüşülmesinde, 1997 Mali Yılı Bütçesinin
tümününokunup, bütçe ile ilgili olarak Belediye Başkanınca yapılan a-
çıklama sonucunda bütçenin bölüm bölüm tartışması önerilmesine rağmen
söz alan olmadığı için görüşme yapılmadan ve gerekçe gösterilmeden ya-
pılan oylama sonucunda 4 kabul 6 ret oyu ile bütçenin reddedildiği an-
laşılmaktadır.
1580 sayılı Belediye Yasasının 119. maddesinde, belediye bütçe-
sinin, belediyenin her yılın ocak ayı başından ertesi yılın aralık ayı
sonuna kadar bir yıla ait gelir ve giderini göstereceği ve belediye
gelirinin toplanmasına, hizmetlerin yapılmasına ve harcamalarına izin
vereceği belirtilmiştir.
Bu durumda Seydim Belediye Meclisince 1997 Mali Yılı bütçesinin
tümünün hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilmesi, Meclise ait bir gö-
revin gereği gibi yerine getirilmemesi ve belediyenin bütçesinin olma-
ması nedeniyle işlerinin sekteye uğrayacağı ve gecikmeye yolaçacağı a-
çıktır.
Açıklanan nedenle 1580 sayılı Belediye Yasasının 53/3. maddesi
uyarınca Çorum İli Seydim Belediye Meclisinin feshedilmesine, karar
verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA