kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 994 1983 5687 13/03/1986
 
2571 SAYILI YASAYA GÖRE TAHAKKUK ETTİRİLEN VERGİNİN 30.6.1982 TARİHİNE
KADAR ÖDENMEMESİ HALİNDE KESİNLEŞEN KAMU ALACAĞI İÇİN ÖDEME EMRİ DÜZEN
LENEBİLECEĞİ HK. <
İstem, ödeme emrinin iptali isteğiyle açılan davayı reddeden Vergi Mah
kemesi kararının bozulmasına ilişkin bulunmaktadır.
2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna Bazı Maddeler
Eklenmesi Hakkındaki 2571 sayılı kanunun Ek 2.maddesinde, 7.madde kap-
samına giren işlemler dolayısıyla takdir komisyonlarınca bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce takdir edilen değer veya rayiç bedellere
dayanılarak yapılmış bulunan tarhiyatların (kesinleşmiş olanlar hariç,
uzlaşma ve itiraz komisyonlarında bulunan henüz esastan karar verilme-
miş ihtilaf ve dosyalar dahil) yükümlülerin beyan ettikleri değerin
% 30 fazlası esas alınmak suretiyle hesaplanan vergilere göre düzelti-
leceği, ancak bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için anılan madde-
de bildirim sonucu yapılacak tarhiyat ve düzeltmelere göre hesaplanan
verginin ödenmesi ve diğer mükellefiyetlerin yerine getirilmesinin
şart olduğu hükme bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, yükümlünün satışını yaptığı taşınmaz nedeniy
le rayiç bedel esasına göre yapılan tarhiyata ait ihbarnamelerin 8.3.
1982 tarihinde tebliğ edildiği, yükümlünün 11.3.1982 günlü dilekçe ile
2571 sayılı kanundan yararlanmak istemiyle başvuruda bulunduğu, 2571
sayılı kanuna göre tahakkuk ettirilen verginin 30.6.1982 tarihine ka-
dar ödenmemesi nedeniyle takdir komisyonu kararına göre tahakkuk etti-
rilen kusur cezalı Gayrımenkul Kıymet Artışı ve Mali Denge Vergileri i
çin ödeme emri düzenlendiği anlaşılmış olup, yükümlü, 2571 sayılı kanu
na göre tahakkuk eden vergiyi yasal süresi içerisinde ödemediğine ve
Dairemizin ara kararına ... Malmüdürlüğünce verilen cevabi yazıda yü-
kümlünün takdir komisyonu kararı üzerine yapılan tarhiyata karşı iti-
raz etmediği belirtildiğine göre, vadesinde ödenmeyerek kesinleşen ka-
mu alacağı için ödeme emri düzenlenip tebliğ edilmesinde kanuna aykırı
lık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteğinin reddine, temyiz istemine konu
Vergi Mahkemesi kararının onanmasına karar verildi.


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA