kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1991 2427 1989 1160 20/06/1991
 
YÜKÜMLÜ ŞİRKETİN TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.İLE YAPTIĞI "EN
İYİ GAYRET ARACILIĞI SÖZLEŞMESİNİN "BELLİ PARA" İHTİVA ETMEMESİ SEBE-
BİYLE 488 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI TABLONUN I-1/B FIKRASINA GÖRE
MAKTU DAMGA VERGİSİNE TABİ TUTULMASI GEREKTİĞİ HK.<
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.ile yaptığı "En İyi Gayret Aracılı-
ğı" sözleşmesi üzerinden 500 lira maktu damga vergisi ödeyen mükellef
kurum adına, sözleşme "belli para" ihtiva ettiğinden %05 oranında nis-
pi vergiye tabi olduğu gerekçesiyle tarh edilen Damga Vergisi ve kesi-
len Kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı; uyuşmazlığın, davacı şir-
ket ile Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.arasında akdedilen 8.5.
1987 tarihli sözleşmenin "belli para" ihtiva edip etmediği hususundan
doğduğu, sözleşmenin 1.maddesinde davacı şirketin sermaye piyasası ku-
rulunun izni çerçevesinde ihraç etmeyi planladığı Finansman Bonoları-
nın "en iyi gayret aracılığı" prensibi çerçevesinde pazarlamasının Tür
kiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.tarafından yapılacağı, aracı bankanın
yüklendiği hizmetin, bonoların tamamının satılması yada satın alınması
taahhüdü olmayıp, satış ve pazarlama konusunda gerekli azami ve en iyi
gayreti göstermekten ibaret olduğu, 4.maddesinde, aracı bankaya satış
ve pazarlamasını gerçekleştirdikleri finansman bonolarının nominal be-
deli üzerinden %1 komisyon ödeneceği, 6.maddesinde de satış süresi
içinde satılamayan finansman bonolarının Sermaye Piyasası Kurulunun 4.
sayılı tebliği uyarınca noter önünde iptal edileceğinin açıklandığı,
sözleşmenin metninde belli paradan söz edilmediği gibi, 6.maddesi gere
ğince satış süresi içinde satılamayan finansman bonoları iptal edilece
ği için gerek satılacak bono miktarı ve nominal bedelinin, gerekse öde
necek komisyon tutarının hesaplanmasının da mümkün olmadığı, ayrıca
sözleşmede "belli para" hesabı yapılmasına imkan verecek bir atıfta bu
lunulmadığı, bu hali ile uyuşmazlığa konu sözleşme "belli para" ihtiva
etmediği için 488 sayılı Damga Vergisine bağlı (I) sayılı tablonun
akitlerle ilgili I-1/b fıkrasına göre maktu vergiye tabi tutulması ge-
rekirken "belli para" ihtiva ettiği gerekçesiyle aynı tablonun I-1/a
fıkrasına dayanılarak %05 oranında nispi vergiye tabi tutularak cezalı
tarhiyat yapılmasında yasaya uyarlık görülmediği gerekçesiyle kabul
eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.
Temyiz edilen Vergi Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden
hiçbirisinin bulunmadığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anı
lan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.
KARŞI OY:
Kartonsan İle Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.arasında düzenlenen
sözleşme ile Kartonsan'ın ihraç ettiği beş milyon liralık Finansman Bo
noları adı geçen banka tarafından "en iyi Gayret Aracılığı" prensibi
çerçevesinde satışı yapılacak ve satışı gerçekleşen bonoların nominal
bedeli üzerinden %1 komisyon aracı bankaya ödenecektir.
Sözleşme ile aracı bankaya kartonsan tarafından bankanın yaptığı hiz-
met karşılığı olarak 5.000.000.000 x 1:100 - 50.000.000 lira bir komis
yon verilip alınacağı kararlaştırılmıştır.
Damga Vergisi Kanunu nispi damga vergisinin kağıtlarda yazılı rakamla-
rın hasıl edeceği para üzerinden alınacağını açıkladığı cihetle vergi-
nin 50.000.000 lira komisyon üzerinden alınması gerekir.
Bu nedenle vergiyi terkin eden mahkeme kararının bozulması gerektiği
görüşü ile çoğunlukla verilen karara karşıyım.
BŞ/SE


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA