kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1990 1678 1989 1175 11/10/1990
 
MAHALLİNDE YAPILAN KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU DÜZENLENEN RA-
POR İLE DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELERİN BİRLİKTE İNCELENMESİNDEN, TURİZM
BAKANLIĞINCA ONAYLANAN SİDE TURİSTİK DÜZENLEME PROJESİ REVİZYON İMAR
PLANININ BİNGEŞİK MEVKİİ (A) TURİSTİK İSTASYONU İLE İLGİLİ BÖLÜMÜ İÇİN
EVVELCE DANIŞTAY KARARI İLE İPTAL EDİLEN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDEN
FARKLI BİR DÜZENLEME YAPILMADIĞI, BU SURETLE YARGI KARARININ GEREĞİNİN
YERİNE GETİRİLMEDİĞİ NEDENİYLE İŞLEMDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, Turizm Bakanlığınca 24.1.1986 tarihinde onanan Side Turistik Dü-
zenleme Projesi Revizyon imar planının Bingeşik mevkii (A) Turistik
istasyonu ile ilgili kısmının davanın özeti bölümünde belirtilen ne-
denlerle iptali isteğiyle açılmıştır.
Dairemizin 15.11.1989 günlü kararı üzerine 24.1.1986 gününde onaylanan
Side Turistik Düzenleme Projesi Revizyon İmar Planının dava konusu
edilen Bingeşik mevkii (A) Turistik istasyonu ile ilgili bölümünde Da-
nıştay Altıncı Dairesinin 30.9.1986 günlü, kararı ile iptal edilmiş
bulunan 17.9.1985 onay günlü mevzii imar planı değişikliğinden farklı
düzenlemeler öngörülüp öngörülmediği, farklılığın söz konusu olması
halinde dava konusu imar planı ile getirilen yeni düzenlemede (sosyal
ve teknik donatım alanları, yapı yoğunluğu ve yüksekliği gibi konular-
la ilgili) şehircilik ve planlama esaslarına kamu yararına ve çevre
düzenine uygunluk bulunup bulunmadığının anlaşılabilmesi için
15.6.1990 gününde oluşan bilirkişi kurulunca yapılan keşif ve bilirki-
şi incelemesi sonucunda hazırlanan raporda, Side ve Çevresi Turistik
düzenleme Projesi 1970 li yıllarda iyi niyetlerle başlatılmış, o dönem
de özellikle Fransa'da uygulanmakta olan Turistik İstasyon kavramını
bir planlama stratejisi olarak gündeme getirmiştir. Ancak, bu istas-
yonların mülkiyet yapısının çözümü, tesislerin niteliği, genel işletme
sorunları, içlerinde yer alacak ortak tesisler gibi planlamayı tamam-
layıcı politikalar net olarak belirlenememiştir.
Bu dava konusunu oluşturan Bingeşik Turistik İstasyonunda mekanın olu-
şumu süreci Merkezi Yönetim, Yerel Yönetim, Planlama Çevresi, Mülk Sa-
hipleri, Yatırımcılar, Yargı Organları arasındaki karmaşık ilişkileri
sergileyen ilginç bir örnektir. Bu farklı toplumsal gruplar dava konu-
su alanın oluşumunda rol almışlar ve plan kavramına rağmen bugünkü me-
kan yapısı ortaya çıkmıştır.
25.9.1978 onanlı plan mülkiyet yapısını dikkate almayan, sosyal dona-
nımı rasgele dağıtan bir dökümandır.
2.6.1980 onanlı mevzi imar planı, imar planı niteliğinde değildir.
Mülkiyeti dikkate almıyor gibi görünmektedir. Ancak alanda ilk yatırı-
mı yapan girişimci ve mülk sahipleri açısından kendi mülklerinin çıka-
rını korumaktadır. Merkezi Yönetimin bu planı nasıl kabul ettiği (bir
önceki plana da uymamaktadır.). mülk sahiplerine ve yatırımcılara na-
sıl Yatırım Belgesi verdiği; Yerel Yönetimin nasıl inşaat ruhsatı ver-
diği sorgulanmalıdır.
17.9.1985 onanlı plan ise çevreyi yalnızca turizm tesisleri olarak dü-
şünmekte, yerleşme ilkelerini dikkate almayan bir yol yapısı getirmek-
te (taşıt trafiği, yaya dolaşımı, kıyıya erişirlik gibi) ortak kulla-
nımları dışlamaktadır. Halbuki yörede çok sayıda tesis bulunmaktadır.
ve ortak kullanımlara yer ayrılması şarttır. 24.1.1986 planının,
17.9.1985 planına ilişkin dava sürerken onanması ve her iki plan ara-
sında bir fark bulunmaması, bu arada 473-479,474, 490 parsellerdeki
tesislere Yatırım, 477 ve 478 parsellerindeki tesislere İşletme Belge-
si verilmesi de eleştirilmelidir. Dikkati çeken bir husus da birbiri-
nin aynı olan bu iki planın, aslında kurulumuza verilen halihazır ha-
ritadaki yapılaşma ile çelişmesi olmuştur.
Sonuç olarak, dava konusu alanda gerçekten mevcut planlara ve mevzuata
uygun yapı bulmak zordur; Bu arada parsel numarası saptanamayan Verona
Matelin de nasıl yapıldığı bilinmemektedir. Dava konusu alanda rol
alan bütün gruplar bu günkü mekanı oluşturmuşlardır ve bu alandaki bü-
tün planlar işlerliklerini yitirmişlerdir. Ancak, bütün bu olumsuzluk-
lara rağmen, yörede turizm eylemi sürmektedir ve işleticilerin çevreyi
daha iyi kullanmak, ortak düzenlemelere gitmek konusunda birbirlerine
yaklaştıkları keşif sırasında saptanmıştır. Bu konuda Merkezi Yönetim,
Planlama Çevresi, Yerel Yönetim (Side Belediyesi) Tesis Sahiplerini
biraraya getiren katılımcı bir planlama ve işletme modelinin gelişti-
rilebileceği gözlenmektedir.
Bu doğrultuda çevreyi kontrol edebilecek yeni bir planın üretilmesi
şarttır. Kurulumuz çevredeki yapılaşmaları, mülkiyet desenini ve sos-
yal donanımı dikkate alan bir ön çalışma yapmıştır. Yapılan çalışma
deneysel niteliktedir ve daha da geliştirilmesi gerekecektir. Bu açık-
lama ve değerlendirmelerden sonra Bilirkişiler olarak bizlere yönelti-
len sorunları yanıtlayabiliriz;
Birinci sorunun yanıtı çok açıktır. İki plan arasında bir fark bulun-
mamaktadır. Dolayısıyla ikinci soru önemini yitirmektedir. Her ne ka-
dar 24.1.1986 onanlı planın, Side Turistik Düzenleme projesi kapsamın-
da; A, B, C üniteleri ayırımı yapılmaksızın bütün olarak ele alındığı
ifade ediliyorsa da, dava konusu alan için 17.9.1985 ile 24.1.1986 ta-
rihinde onanan planlar birbirinin aynısıdır; denilmiş ve yapılan imar
planlarının yörenin sorunlarını çözemiyeceği kanısına varıldığından
mutlaka yeni bir plan üretilmesi gereğinden yola çıkarak alternatif
öneri üretilmiştir.
Yukarıda içeriği açıklanan bilirkişi raporu davanın taraflarına tebliğ
edilmiş, Turizm Bakanlığı tarafından, bilirkişi raporu ve eki plan öne
risinde yer alan konuların Bakanlığın görev ve yetkilerini belirleyen
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilebileceği benimsenmek-
le beraber davacıların iddialarının da bu raporda, kabul görmediği öne
sürülerek davanın reddine karar verilmesi istenilmiş, davacılardan
Fuat Eribol ve Ali Baran ise bilirkişi raporunda belirtilen görüşlere
aynen katıldıklarını ancak bilirkişilerin alternatif önerilerinin uy-
gulamaya konulması halinde 504 sayılı parsel hissedarlarının gideril-
mesi güç zararlara uğrayacaklarını öne sürerek alternatif önerinin yok
sayıldığının kararda belirtilmesini istemişler, davalılar yanında da-
vaya katılan Baykallar Turizm ve Ticaret A.Ş vekili Av. ise bilirkişi-
lerin iptali istenilen 24.1.1986 günlü plan ile iptal edilen 17.9.1985
günlü plan arasında farklı bir düzenleme olmadığı yolundaki görüşleri-
ne katılmadıklarını açıklayarak gerek Turizm Bakanlığının dosyada bu-
lunan 25.5.1989 günlü, 1175-1719-10223 sayılı yazısında gerekse bilir-
kişi raporunda, iptali istenilen planda A,B,C üniteleri ayırımı yapıl-
madığının açıkça belirtildiğini, planda mevcut olmayan (A) ünitesinin
iptali söz konusu olamayacağından davanın reddine karar verilmesini
istemiş, diğer davalı ve davacılar tarafından ise bilirkişi raporuna
karşı herhangi bir itirazda bulunulmamış olup, bilirkişi raporunda yer
alan açıklamalar ve ulaştığı kesin sonuç karşısında itirazlar yerinde
görülmemiştir.
Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerle bilirkişi raporunun birlikte in-
celenmesinden Turizm Bakanlığınca 24.1.1986 tarihinde onaylanan Side
Turistik Düzenleme Projesi Revizyon İmar Planının Bingeşik mevkii (A)
Turistik İstasyonu ile ilgili bölümü için Danıştay 6.Dairesinin
30.9.1986 günlü, kararı ile iptal edilmiş bulunan 17.9.1985 onay ta-
rihli mevzii imar planı değişikliğinden farklı bir düzenleme yapılma-
dığı, bu suretle yargı kararının gereğinin yerine getirilmediği anla-
şılmaktadır.
Açıklanan nedenle Turizm Bakanlığınca 24.1.1986 tarihinde onaylanan
Side Turistik Düzenleme Projesi Revizyon İmar Planının Bingeşik mevkii
(A) Turistik İstasyonu ile ilgili bölümünün iptaline karar verildi.
(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA