kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1993 4915 1992 5868 14/12/1993
 
KATMA DEĞER VERGİSİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLMESİ İÇİN, ALIŞ FATURA-
SI ÜZERİNDE AYRICA GÖSTERİLMİŞ OLMASI, BU BELGENİN KANUNİ DEFTERE KAY-
DEDİLMİŞ BULUNMASININ ŞART OLDUĞU HK.<
Uyuşmazlık, Aralık 1990 ila Ocak 1991 dönemleri Katma Değer Vergisi
beyannamelerinde sonraki döneme devir eden Katma Değer Vergisi miktar-
ları arasında oluşan 3.019.200 lira farkın haksız yere indirim konusu
yapıldığının idarece tespiti üzerine beyanlarının düzeltilmesi sonu-
cunda Mart 1991 döneminde 2.355.700 lira ödenecek Katma Değer Vergisi-
nin tespit edilmesi ile kusur cezalı olarak ikmalen tarh olunan Katma
Değer Vergisini onayan Vergi Mahkemesi kararının temyizen incelenerek
bozulması istemine ilişkin bulunmaktadır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 34.maddesinin 1.fıkrasında,
yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait Katma
Değer Vergisi, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu
üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kayde-
dilmek şartı ile indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.
Söz konusu madde hükmü ile Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapı-
labilmesi iki koşula bağlanmış bulunmaktadır. Bunlardan birincisi in-
dirim konusu yapılacak verginin alış faturası veya benzeri belgeler
ile gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmiş olması, ikincisi sözü
edilen belgelerin kanuni deftere kaydedilmiş bulunmasıdır.
Olayda, beyannameler arasında oluşan 3.019.200 lira farkın idarece ya-
pılan düzeltme sonucunda, Mart 1991 dönemi için ortaya çıkan 2.355.700
lira ödenecek Katma Değer Vergisi üzerinden cezalı tarhiyat önerilmiş
ise de, temyiz dilekçesine ekli belgelerden söz konusu farkın yükümlü
işletmenin Hazer Tekstil Kimya İthalat İhracat ve Pazarlama A.Ş. ye
ait 14.12.1990 gün ve225 sayılı fatura ile ödediği 3.019.200 lira Kat-
ma Değer Vergisi miktarı ile aynı olduğu, belirtilen rakamın yevmiye
defterine 31.12.1990 tarihinde 459.madde numarasıyla kaydedildiği gö-
rülmektedir. Anılan belge 31.12.1990 tarihinde kanuni deftere işlendi-
ğine göre yukarıda açıklanan madde hükmü uyarınca işletmenin, Katma
Değer vergisi indirim hakkının bu dönem içinde doğduğunun kabulü zo-
runludur.
Nitekim, yükümlü Aralık 1990 döneminde defterine kaydettiği fatura
miktarını, bu döneme ait ilk verdiği Katma Değer Vergisi beyannamesin-
de unuttuğunu fark ederek, aynı ay için düzenlediği ikinci bir beyan-
name ile indirim hakkı olan 3.019.200 lirayı vergi dairesinin bilgisi-
ne sunmuştur. Bu şekilde tanzim edilen ikinci beyannamedeki bilgiler
mevcut fatura ve deftere uyduğuna göre indirim hakkının bu beyannamede
yazılı miktar üzerinden tanınması gerekirken Vergi Mahkemesince, kusur
cezalı Katma Değer Vergisine ilişkin davanın reddi yolund hüküm tesi-
sinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Denizli Vergi Mahke-
mesinin 20.5.1992 gün ve 1992/376 sayılı kararının bozulmasına karar
verildi.
(DAN-DER; SAYI:89)


(MT/NÇ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA