kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1991 1540 1990 1183 13/06/1991
 
BELEDİYENİN YENİ KURULMUŞ OLMASI, TEKNİK ELEMAN SAYISININ YETERLİ BU-
LUNMAMASI VE DİĞER NEDENLERLE BU BELEDİYEYE YAKIN BİR KÖYÜN MÜCAVİR
ALANINA ALINMASI KONUSUNDAKİ İSTEMİN REDDİNDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ
HK.<
Dava, Büyükçekmece ilçesine bağlı Türkoba köyünün Tepecik Belediyesi
mücavir alan sınırları içerisine alınmasına ilişkin önerinin reddi yo-
lunda tesis edilen işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
3194 sayılı Yasanın 45.maddesinin 1.fıkrasında "Mücavir alan sınırları
belediye meclisi ve il idare kurulu kararına dayanılarak vilayetlerce
Bakanlığa gönderilir. Bakanlık bunları inceleyerek aynen veya değişti-
rerek tasdik etmeye veya değiştirilmek üzere idare yetkilidir." 2.fık-
rasında da "mücavir alanın ilgili belediye sınırına bitişik olması ge-
rekmez. Ayrıca bu alanlar köyleri de ihtiva edebilir. Mücavir alandan
çıkarılma da aynı usule tabidir. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde mü-
cavir alana alma ve çıkarma hususunda re'sen karar verebilir." kuralı
yer almaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, Tepecik Belediye Meclisinin 4.7.1989 günlü,
4 sayılı kararı ile Türkoba Köyündde düzenli yapılaşmanın sağlanması
amacıyla anılan Köyün Belediye mücavir alan sınırları içerisinde alın-
masına karar verildiği, İl İdare Kurulunca anılan karara paralel ola-
rak karar alındığı davalı idarece Tepecik Belediyesinin yeni kurulmuş
olması yeterli teknik elemanının bulunmaması ve belediye meclisi ile
il idare kurulu kararında belirtilen gerekçelerin yeterli olmaması ne-
deniyle Türkoba köyünün Tepecik Belediyesi mücavir alan sınırları içe-
risine alınmasına ilişkin önerinin yukarıda sözü edilen yasa kuralına
dayanılarak reddedildiği anlaşılmış olup, bu işlemde mevzuata aykırı-
lık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA