kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 2571 1986 2762 11/12/1986
 
OTOBÜS İŞLETMECİSİ OLAN MÜKELLEFİN FAALİYETTE BULUNDUĞU GARAJIN KATİ-
BİNE YAPILAN TEBLİGATIN GEÇERLİ OLDUĞU HK.<
Uyuşmazlık; Mükellef adına, 1979 takvim yılı için salınan gelir ve ma-
li denge vergisi ile kesilen kaçakcılık cezası borcu nedeniyle düzen-
lenip tebliğ edilen ödeme emrine karşı açılan davayı; mükellefin "Em-
niyet Otobüsleri" birliğine dahil olarak Akhisar Garajında otobüs iş-
letmeciliği yaptığı, ihbarnamelerin tebliğ edildiği birlik katibinin
mükellefin memuru veya müstahdemi olarak nitelendirilmesinin mümkün
olmadığı gerekçesiyle kabul ederek ödeme emrinin iptaline karar veren
vergi mahkemesi kararına karşı Vergi Dairesi Müdürlüğü temyiz başvuru-
sunu, ihbarnamelerin tebliğinin mükellefin faaliyette bulunduğu Akhi-
sar Garajında emniyet otobüsleri işletmeciliğinin katibine yapılmasın-
da yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek ödeme emri-
nin tasdikine karar veren Danıştay Dördüncü Dairesi kararının tebliga-
tın yapıldığı kişinin o tarihte emniyet yazıhanesi ile ilgisinin bulun
madığı ileri sürülerek düzeltilmesi isteğidir.
Danıştay dava daireleri ile İdari veya Vergi Dava Daireleri Genel Ku-
rulları tarafından verilen kararlar hakkında kararın düzeltilmesi yolu
na başvurulabilmesi ancak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
54.maddesinde yazılı sebeplerden birinin bulunması halinde mümkün olup
karar düzeltme dilekçesinde ileri sürülen sebepler bunlardan hiçbirine
uymadığından düzeltme isteğinin reddine karar verildi.


(MT/EK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA