kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1989 1182 1988 1621 31/05/1989
 
POLİS MEMURU OLAN VE MEMURİYETTEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN İŞLEME KARŞI
AÇTIĞI DAVA DANIŞTAY MÜRETTEP DAİRESİNCE REDDEDİLEN DAVACININ, ÜZERİNE
ATILI BULUNAN SUÇTAN DOLAYI BERAATİNE İLİŞKİN VE KESİNLEŞMİŞ BULUNAN
AĞIR CEZA MAHKEMESİ KARARINDAN VE SORUŞTURMA DOSYASININ İNCELENMESİN-
DEN DİSİPLİN SUÇUNU İŞLEMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN, 2577 SAYILI KANUNUN
53/1-C MADDESİNE UYGUN BULUNAN YARGILAMANIN YENİLENMESİ İSTEMİNİN KABU
LÜ İLE DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİ GEREKTİĞİ HK. <
Polis memuru olan davacının, memuriyetten çıkarılması hakkındaki dava-
lı idare Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açılan dava
nın reddine ilişkin olarak Danıştay Mürettep Dairesince verilen karara
dayanak alınan ve davacının mahkumiyetine dair Sıkıyönetim Komutanlığı
Askeri Mahkemesi kararının bozulmasından sonra Ağır Ceza Mahkemesince
verilen kararla davacının üzerine atılı bulunan suçtan beraat ettiği
anlaşılmakla, davacının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
53/1-C maddesine uygun bulunan yargılanmasın yenilenmesi isteminin
kabulüne karar verilip, Danıştay Merettep Dairesi kararı kaldırılarak
işin esası yeniden incelendi.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 53/C maddesinde, karara
esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla
bozularak ortadan kalkması yargılanmanın yenilenmesi sebeplerinden bi-
ri olarak sayılmıştır.
Polis memuru olan davacının, 657 sayılı Yasanın 125/E-b maddesi uyarın
ca memuriyetten çıkarılması hakkındaki kararın iptali istemiyle açılan
dava; Danıştay Mürettep Dairesi kararı ile, dava dosyası ile soruştur-
ma dosyasının incelenmesinden ve Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adı-
yaman, Hatay İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi kararın-
dan, Afşin Belediye Başkanvekilinin evine patlayıcı madde atarak Bele-
diye Başkanvekilinin eşinin yaralanmasıne sebebiyet verdiği anlaşılan
davacının fiiline uygun olarak memuriyetten ihraç cezası ile cezalandı
rılmasında yasaya aykırılık görülmediği" gerekçesiyle reddedilmiştir.
Dava dosyasının ve Dairemizin ara kararı gereği getirtiloen Ağır Ceza
Mahkemesinin dosyasının incelenmesinden; davacının mahkumiyetine iliş-
kin Sıkıyönetim Mahkemesi kararının Askeri Yargıtay 3.Dairesinin kara-
rıyla bozulduğu, adli ve askeri yargı yerlerince verilen görevsizlik
kararları sonucu ortaya çıkan görev uyuşmazlığı nedeniyle davanın adli
yargı yerinde çözülmesi gerektiği yolundaki uyuşmazlık Mahkemesi kara-
rı uyarınca dava dosyasının intikal ettiği Ağır Ceza Mahkemesinde yapı
lan yargılama sonucunda adı geçen mahkemenin kesinleşen kararıyla dava
cının üzerine atılı bulunan suçtan dolayı beraatine karar verildiği an
laşılmaktadır.
Davacının beraatine ilişkin ve kesinleşmiş bulunan Ağır Ceza Mahkemesi
kararından ve soruşturma dosyasının incelenmesinden, davacının üzerine
atılı bulunan disiplin suçunu işlemediği anlaşıldığından, memuriyetten
çıkarılma cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu kararda mevzuata
uyarlık bulunmamaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, davacının
9.12.1978 tarihinden beri ödenmeyen maaş ve özlük haklarının faiziyle
birlikte ödenmesi, açıkta geçen sürenin tamamının emeklilik ve derece
yükselmesine sayılması maddi ve manevi tazminat ödenmesi yolundaki ta-
leoleri başlangıçtaki davada yer almadığından ve davanın genişletilme-
si mahiyetinde bulunduğundan reddine karar verildi.
AZLIK OYU: Yargılanmanın yenilenmesi isteminin kabulü gerektiği görü-
şünde olmakla birlikte, davacının Ağır Ceza Mahkemesinde, delil yeter-
sizliğinden beraat etmesi, kendisine isnat olunan fiili işlemediğinin
kesin kanıtı değildir. İdari ve Adli soruşturma dosyası içeriğine göre
davanın reddi gerekeceği görüşüyle çoğunluğun aksi yöndeki kararına ka
tılmıyorum.
(DAN-DER; SAYI:76-77)

RD/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA