kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1984 1633 1981 2597 03/04/1984
 
İKİ PARSELİN BİRLEŞTİRİLMESİNDEN SONRA VERİLEN RUHSAT NEDENİYLE AYRI
AYRI PARSELLER HALİNDE İKEN PROJELERİN ONANMASI SIRASINDA BELİRLENEN
OTOPARK ÜCRETİNE İLAVE OLARAK ÜCRET İSTENMESİNDE MEVZUATA AYKIRILIK
BULUNMADIĞI HK.<
Dava, ... sayılı parsel üzerinde yapılacak inşaata ait tadilat projesi
nin karar tarihindeki tarifeye göre otopark ücreti farklı alınarak
onaylanabileceği yolundaki Ankara İmar İdare Heyeti kararının davanın
özeti bölümündeöne sürülen nedenlerle iptali ile fazladan ödenen mikta
rın iadesine karar verilmesi istenilmektedir.
6785 sayılı Yasaya 1605 sayılı Yasa ile eklenen ek 1.maddenin birinci
fıkrası imar planlarının düzenlenmesinde planlanan beldenin ve bölge-
nin şartları ile müstakbel ihtiyaçları gözönünde tutularak gerekli oto
park yerlerini ayrılacağını, ikinci fıkrası otopark yapılmasını gerek-
tiren bina ve tesislerin neler olduğunu, otopark ihtiyacının miktar,
ölçü ve diğer şartları ile bu ihtiyacın nasıl tespit olunup giderile-
ğinin ise imar yönetmeliklerinde belirtileceğini, 3.fıkrası bu talimat
namelerde bulunması gereken, bu konu ile ilgili esasların İçişleri,
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıklarının mütalaaları alınmak suretiyle
İmar ve İskan Bakanlığınca tespit olunacağını, 4.fıkrası da otopark ih
tiyacı bulunan bina ve tesislere gerekli otopark yeri ayrılmadıkça ya-
pı izni, otopark tesis edilmedikçe de kullanma izni verilmeyeceğini ku
rala bağlamıştır.
Olayda ise ... parseller üzerinde yapılacak inşaat projenin 11.10.1977
tarihinde onaylandığı, parselde karşılanmayacak otopark yükümlülüğünün
belediyece devralındığı, 27.10.1978 tarihinde değişiklik projesinin ar
tan otopark ihtiyacının yine belediyece devralınarak onaylandığı ancak
inşaat ruhsatının alınmadığı, daha sonra her iki parselin birleşmesiy-
le 68 sayılı parselin oluştuğu ve davacının yeni bir projeyle başvurdu
ğu, eski projeler uygulanmayarak ruhsat alınmadığı için yeni projeye
göre otopark sayısı hesaplanarak yürürlükte olan tarife uyarınca oto-
park ücreti ödenmesini öngören dava konusu imar heyeti kararının alın-
dığı, bu karar uyarınca da 28.5.1981 tarihinde projenin onaylandığı
anlaşılmakta olup tesis edilen işlemde yukarıda anılan maddelere aykı-
rılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.


BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA