kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1981 2841 1982 2652 08/10/1982
 
İŞLETME VERGİSİNİN ALICIYA İNTİKAL ETTİRİLMEMİŞ OLMASININ VERGİ YÜKÜM-
LÜLÜĞÜNÜ ORTADAN KALDIRAN HUKUKİ BİR NEDEN OLARAK KABUL EDİLEMİYECEĞİ,
DOLAYISIYLA ÖDENEN VERGİNİN BU NEDENLE İADESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık; Jandarma Genel Komutanlığına sattığı oto yedek parçaları
dolayısıyla ödendiği işletme vergisinin düzeltme yolu ile iadesi talep
lerinin reddine dair Maliye Maliye Bakanlığı işleminin iadesi isteğin-
den ibarettir.
1318 sayılı Finansman Kanununun işletme vergisine ilişkin 11.maddesi-
nin 2 nolu bendinde bu kanuna bağlı 2 numaralı tabloda yazılı emtianın
perakende satışını yapanların tahsil ettikleri işletme vergisinin sa-
tış vergisi olarak ödemeye mecbur oldukları hükme bağlanmış, 213 sayı-
lı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8.maddesinin 2.fıkrasında vergi so-
rumlusunun verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesinin muha
tap olan kişi olduğu 3.fıkrasında ise vergi kanunlarıyla kabul edilen
haller müstesna olmak üzere mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mü-
teallik özel mukavelelerin vergi dairesine bağlıyamıyacağı belirtilmiş
tir.
İşletme vergisine ilişkin kanun hükümleri karşısında, yükümlü şirket
tarafından yapıldığı sabit olan satışlar dolayısıyla işletme vergisi
yükümlülüğünün doğduğu açıktır.
İşletme vergisinin alacağına intikal ettirilmemiş olması vergi yükümlü
lüğünü ortadan kaldıran hukuki bir neden olarak kabul edilemiyeceği
cihetle davacı hakkında idarece tesis olunan işletme isabetsizlik gö-
rülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:50-51)


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA