kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1997 1314 1997 1372 14/04/1997
 
HENÜZ ÖĞRENCİLİK STATÜSÜNDE OLAN DAVACININ, MEZUN OLMADIĞI OKULUNDA A-
RASINDA BULUNDUĞU BAZI OKULLARIN MEZUNLARININ YAPILACAK SINAVI BAŞAR-
MAK ŞARTIYLA KIYI KAPTANLIĞI YETERLİK BELGESİ ALABİLECEĞİ YOLUNDAKİ
DÜZENLEMENİN İPTALİNİ İSTEMESİNDE KİŞİSEL VE GÜNCEL BİR MENFAAT İLGİSİ
OLMADIĞINDAN, DAVA AÇMA EHLİYETİ BULUNMADIĞI HK.<
Davacı, 30.1.1997 tarih ve 22893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ge-
miadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme
ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik"in 6.maddesinin ç/4 bendinin
iptalini ve yürütülmesinin durdurulması istemektedir.
2577 sayılı Yasanın 14/3 maddesinde dilekçelerin, görev ve yet-
ki, idari merci tecavüzü, ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve
yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı, süre aşımı, husumet ve
aynı Yasanın 3. ve 5.maddelerine uygun olup olmadığı yönlerinden sıra-
sıyla inceleneceği hükme bağlanmış, Yasanın 15.maddesinde de, bu hu-
suslarda kanuna aykırılık olması halinde verilecek kararlar belirlen-
miş, davacının ehliyetli olmaması halinde davanın reddine karar veri-
leceği öngörülmüştür.
İdari işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı yoluyla denetimini
amaçlayan iptal davasının görülebilmesi için ön sorunlardan olan, da-
vacının subjektif ehliyeti yani "menfaat ilgisi"nin bulunup bulunmadı-
ğının yargı yerince takdir edileceği açıktır.
İptal davasına konu edilen işlem ile davacı arasında menfaat
ilgisinin kurulabilmesi, ancak, kişisel, meşru ve güncel bir ilginin
varlığıyla mümkündür. Aksi halde, kişilerin kendi menfaatini etkileme-
yen, ciddi ve makul ilişkisinin bulunmadığı idari işlemlere karşı dava
açabilmesi, idarenin işleyişini sürekli dava tehdidi altında bırakaca-
ğından, olumsuz yönde etkileyecektir.
Henüz öğrencilik statüsü sürmekte olan davacının mezun olmadığı
okulunun da arasında bulunduğu bazı okullardan mezun olanların yapıla-
cak sınavı başarmak şartıyla kıyı kaptanlığı yeterlik belgesi alabile-
ceği yolundaki düzenlemenin iptalini istemesinde, bu işlem ile arasın-
da kişisel ve güncel bir menfaat ilgisi olmadığından dava açma ehliye-
tide bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının dava açma ehliyeti bulunmadı-
ğından 2577 sayılı Yasanan 15/1-b maddesi uyarınca davanın ehliyet yö-
nünden reddine karar verildi. (MT/ES)

(DAN-DER; SAYI:94)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA