kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1985 136 1982 3577 23/01/1985
 
775 SAYILI YASANIN GEÇİCİ 5.MADDESİNE GÖRE TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZ ÜZE-
RİNDEKİ TAKYİDİN KALDIRILMASI İSTEMİNİN (ÖLÜM SEBEBİYLE) REDDİNDE İSA-
BET BULUNMADIĞI HK. <
Dava, 775 sayılı Yasanın geçici 5.maddesi uyarınca davacıların murisi-
ne tahsis olunan taşınmaz üzerindeki 20 yıllık takyidin kaldırılması
istemlerinin reddi hususunda belediyece tesis edilen işleme dayanak tu
tulan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı işleminin davanın özeti bölümünde
belirtilen nedenlerle iptali istemiyle açılmıştır.
775 sayılı Gecekondu Kanununun 34.maddesinde, bu kanun hükümlerine gö-
re belediyelerce tahsis olunan arsalar, yapılar ve bu arsalar üzerinde
yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz malların, tahsis tarihinden
itibaren 20 yıl süre içinde, a) Devir ve temlik olunamayacağı, b) Re-
hin ve diğer ayni haklarla takyid edilemeyeceği, c) Satış vadi sözleş-
mesine konu teşkil edemiyeceği, d) Taksim ve satış suretiyle şuyuun gi
derilmesi talebine konu olamayacağı ve e) Haczedilemeyeceği ve işgal
olunamayacağı, ancak, (Ç) fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartıyle, ölüm,
emeklilik, görev nakli ve Türkiye Emlak Kredi Bankasının veya konut
kredisi veren diğer kuruluşların ipotekli alacaklarından dolayı yapıla
cak satış ve işlemlerin bu kayıtlara bağlı tutulamayacağı öngörülmüş
bulunmaktadır.
Olayda ise, murislerine 775 sayılı Yasanın geçici 5.maddesi uyarınca
tahsis olunan sözkonusu parsel üzerindeki 20 yıllık takyidin kaldırıl-
ması yolundaki davacılar istemlerinin, belediyece, dava konusu işlem-
den bahisle reddedildiği, dava dosyası ve içindeki belgelerin incelen-
mesinden anlaşılmaktadır.
Öte yandan, Belediyelerce, bu kanun hükümlerine göre tahsis olunan ar-
salar üzerinde yapılan bina ile meydana gelen taşınmaz malların 34.mad
denin (a),(b),(c),(d) ve (e) fıkralarında belirtilen hukuki işlemlere
konu teşkilinin 20 yıllık süre ile kısıtlanmasının (e) fıkrası hükmü
mahfuz kalmak şartıyla "ölüm" halinde mümkün olamayacağının yukarıda
anılan yasa maddesinde açıkça belirtilmesi karşısında, bir ünütede bir
den fazla inşaata müsait olan parsellerle ilgili tahsisler üzerindeki
20 yıllık takyidin kaldırılmasına 775 sayılı Yasa uyarınca imkan bulun
madığı yollu dava konusu Bakanlık işleminde mevzuata uyarlık görülme-
miştir.
Açıklanan nedenlerle, işlemin iptaline karar verildi.RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA