kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1982 4315 1978 7129 14/04/1982
 
ASİSTANLIĞA ATANMAK İÇİN YASADA ARANAN NİTELİKLERE SAHİP OLAN VE ÖZEL
JÜRİ TARAFINDAN YAPILAN SINAVI KAZANAN DAVACININ ÖĞRENCİLİĞİ SIRASINDA
ALDIĞI VE DANIŞTAY 8.DAİRESİNCE İPTAL EDİLEN CEZA GEREKÇE GÖSTERİLEREK
ASİSTANLIĞA ATANMAMASINDA YASAYA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Uyuşmazlık, davacının asistan olarak atanmasını öneren Fakülte Yönetim
Kurulu teklifini reddeden 2.11.1978 gün ve 32 sayılı Üniversite Yöne-
tim Kurulu kararının iptali isteminden ibarettir.
1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 29.maddesinde; assistanlığa atana-
caklarda aranan şartlar tek tek belirtilmiş, 30.maddede ise 29.madde-
nin aradığı nitelikleri haiz olup yapılan sınavda başarı gösterenlerin
asistanlık yönetmeliğine uygun olarak ve belli bir usul dahilinde ata-
nacakları hüküm altına alınmıştır.
Dosyanın incelenmesinden, dava konusu asistanlığa atanmama işini dava-
cının öğrenci iken disiplin cezası almış olması, bir hemşire ile uygun
suz ilişkide bulunması ve bir hemşireyi dövmüş olması sonucu tesis
edildiği anlaşılıyor ise de, davcının öğrenci iken işlediği bir disip-
lin suçu nedeniyle verilmiş bulunan disiplin cezası Danıştay 8.Daire-
since iptal edilmiş, böylece hukuken ortadan kalkmış olup, diğer suçla
malar ise soyut ve kanıtlanmamış iddiadan öteye gitmemekte, ayrıca ko-
nu ile ilgili herhangi bir soruşturmada yapılmamış bulunmaktadır.
Öte yandan davacı, yasanın 29.maddesinde aranan genel nitelikleri taşı
dığı gibi, özel jüri tarafından yapılan sınavı da kazandığı bunun üze-
rine Fakülte Yönetim Kurulunca Rektörlüğe önerildiği, ancak Üniversite
Yönetim Kurulunca yukarıda belirtilen iddialar nedeniyle bu önerinin
reddedildiği anlaşılmakla hakkında tesis edilen işlemde mevzuata uyar-
lık bulunmamaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, karar ve-
rildi.

RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA