kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1987 3437 1986 4274 24/11/1987
 
BELEDİYE GELİRLERİNDE DÜZELTME İSTEĞİNİN REDDİ ÜZERİNE ÖNCE BELEDİYE
BAŞKANLIĞINA ŞİKAYETTE BULUNULMASI VE BU İŞLEMİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇIL
MASI GEREKTİĞİ HK.<
Uyuşmazlık; bina vergisini içeren tahakkuk fişinin emlak vergisine isa
bet eden kısmının muafiyetine ilişkin hesap hatasının düzeltilmesi is-
teminin reddi yolundaki Belediye Hesap İşleri Gelir Müdürlüğü Emlak ta
hakkuk Şefliğinin işleminin iptali isteminden ibarettir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2686 sayılı Kanunun 24.maddesi ile de-
ğişik 124.maddesinde, vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten
sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanların şikayet yolu ile
Maliye Bakanlığına müracaat edilebilecekleri hükme bağlanmıştır. 2575
sayılı Danıştay Kanunun 24.maddesinin (J) bendinde de Vergi Usul Kanu-
nu gereğince şikayet yoluyla Vergi düzeltme taleplerinin reddine iliş-
kin işlemlerin iptali istemiyle açılan davaların, ilk derece mahkemesi
olarak Danıştay'da görülecek davalar arasında sayılmış bulunmaktadır.
Bu durumda yükümlünün hisseli olarak bulunduğu taşınmazın eski eser ol
ması nedeniyle emlak vergisinden muaf olduğuna ilişkin düzeltme talebi
ni reddeden Belediye Hesap İşleri Gelir Müdürlüğü Emlak Tahakkuk Şefli
ğinin işlemi üzerine Şikayet yolu ile Eminönü Belediye Başkanlığı'na
müracaat edilip Belediye Başkanlığı işleminin dava konusu yapılması
gerekirken idari başvurma yolları tüketilmeksizin, henüz kesin ve ic-
rai nitelikte olmayan düzeltme isteminin reddi üzerine Danıştay'da da-
va açılmasına imkan bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle düzeltme isteminin reddi üzerine, Emlak Vergisi
tarhiyatının düzeltilmesi istemiyle ve İdari merci tecavüzü suretiyle
açılan dava dosyasının 2577 sayılı Kanunun 15.maddesinin 1/e uyarınca
görevli merci olan Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.


BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA