kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1999 112 1998 547 03/02/1999
 
ADAY ÖĞRETMEN İKEN GÖREVDEN ÇEKİLEN VEYA ÇEKİLMİŞ SAYILAN İLGİLİLERİN
YENİDEN ATANMAK İÇİN YAPTIKLARI BAŞVURULARIN İLK DEFA ATAMA OLARAK DE-
ĞERLENDİRİLMESİNDE 657 SAYILI KANUNUN 92.MADDESİ HÜKMÜNE AYKIRILIK BU-
LUNMADIĞI GİBİ 19.1.1995 GÜNLÜ 22176 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN
YÖNETMELİKLE DEĞİŞİK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL VE KURUM ÖĞ-
RETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNİN 7-E MADDESİ HÜKMÜ
İLE 4.MADDESİNİN İLK DEFA ATAMAYLA İLGİLİ HÜKÜMLERİNDE VE BU HÜKÜMLERE
DAYANILARAK DAVACININ ATANMASI İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMDE HUKU-
KA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Dava, öğretmenliğe atanmak için başvuran davacının isteminin
reddine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının ... günlü ... sayılı işlemi
ile bu işlemin dayanağı olan 19.1.1995 gün ve 22176 sayılı Resmi Gaze-
tede yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilen "Milli Eğitim Bakanlığına
Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeli-
ğinin" 4.maddesinin; "yeniden atama ve ilk defa atama" ile ilgili hü-
kümleri ile 7. maddesine eklenen (e) bendi hükmünün iptali istemi ile
açılmıştır.
19.1.1995 günlü ve 22176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki
Yönetmeliğin 4.maddesinde; "ilk defa atama, Bakanlığın eğitim ve öğre-
tim hizmetleri sınıfı kadrolarına ilk defa aday olarak alınacakların
atanmalarını, yeniden atama, Bakanlık veya diğer kamu kurumları kadro-
larında öğretmen olarak çalışmış olup, adaylıklarının kaldırılmasından
sonra bu görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılmış olanların tekrar
öğretmenliğe atanmalarını ifade eder." hükmü ile aynı Yönetmeliğin 7.
maddesinin (e) bendinde de öğretmenliğe ilk defa atanmak için 35 yaşı-
nı geçmemiş olma şartı yer almıştır.
Kaldıki, 15.4.1998 günlü 23314 sayılı Resmi Gazete'de yayımla-
nan Yönetmeliğin 3.maddesinde; "19.1.1995 günlü 22176 sayılı Resmi Ga-
zetede yayımlanan Yönetmelikle eklenen 7.(e) maddesinin "Aday olarak
atanacakların atama dönemi içinde belirlenecek başvuru tarihi itiba-
riyle 40 yaşından gün almamış olması" şeklinde değiştirildiği, aynı
Yönetmeliğin 1.maddesinde de "Aday Öğretmen kavramının Bakanlığın Eği-
tim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kadrolarına ilk defa öğretmen olarak
atanacaklar ile aday öğretmen olarak görev yaparken çeşitli nedenlerle
adaylık eğitimini tamamlamadan görevden ayrılanlardan bu göreve yeni-
den atanacakları kapsadığı belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölü-
mü mezunu olan ve 8.11.1979 tarihinde stajyer öğretmen olarak atanan
davacının, asaleti onaylanmadan 2.10.1980 tarihinde istifa ettiği,
14.2.1998 tarihinde de yeniden öğretmenliğe atanmak istediği davalı i-
darece bu istemi ilk atama gibi değerlendirilerek, ilk atamalarda ge-
rekli olan 40 yaş koşulunu taşımadığı nedeniyle isteminin reddedildiği
anlaşılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde; Devlet
memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar belirlenmiş, özel
şartlar arasında, kurumların özel kanun ve diğer mevzuatında aranan
diğer şartları taşıma koşuluna yer verilmiştir.
657 sayılı Kanunda, memuriyete girişte aranan yaş koşulu sadece
genel olarak alt sınır olarak belirlenmiş ise de, idarelerin kendi
hizmet özelliklerini dikkate alarak yaş sınırı konusunda üst sınırı
belirlemeleri olanaklı bulunduğundan ve anılan Kanunda bu konuda aksi-
ne bir hüküm de bulunmadığından, Yönetmelik maddesi ile öğretmenlik
mesleğinin niteliği ve belli bir dinamizmi gerektirdiği dikkate alına-
rak, ilk defa öğretmenliğe atanacaklar için Yönetmeliğin 7/e maddesi
hükmü ile yaş sınırının 35 olarak belirlenmesinde kamu yararı ve hiz-
met gereklerine aykırılık bulunmamaktadır.
657 sayılı Kanunun 92.maddesinde, "iki defadan fazla olmamak ü-
zere memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden veya bu Kanun hü-
kümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyen-
ler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve sınıfın niteliklerini
taşımak şartıyla, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derece-
sine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71.madde hükümlerine u-
yulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabi-
lirler." hükmü yer almaktadır.
Madde hükmünden anlaşıldığı üzere 92.maddenin henüz Devlet me-
murluğuna atanıp atanmayacağı belli olmadan görevden ayrılan aday me-
murları kapsamadığı açık olup, aday memurken görevden çekilen veya çe-
kilmiş sayılan ilgililerin yeniden atanmak için yaptıkları başvurula-
rın ilk defa atama şeklinde değerlendirilmesi anılan 92. madde hükmü
gereğidir.
Dava konusu olayda; davacının bu yönde yaptığı başvurusunun, i-
lk defa atama şeklinde değerlendirilmesinde ve Yönetmelik ve genelgede
getirilen yaş koşulunu taşımaması nedeniyle isteminin reddinde sözü e-
dilen Yönetmeliğin ilk defa atamayı düzenleyen 4.maddesi hükmüne aykı-
rılık bulunmadığı gibi ilk defa atanacak kişi durumunda olan davacı
hakkında, Yönetmeliğin 4.maddesinin yeniden atama ile ilgili kısmının
da uygulama olanağı yoktur.
Açıklanan nedenlerle yasal dayanağı bulunmayan davanın reddine,
karar verildi.
(X)KARŞI OY
657 sayılı Kanunun 92.maddesinde asıl veya aday ayırımı yapıl-
madığından daha önce kamu hizmetine girip sonra ayrılan davacının ye-
niden hizmete dönme isteğinin ilk defa atama olarak değerlendirilme-
sinde hukuka uyarlık bulunmadığıdan işlemin ve dayanağı yönetmelik
maddesinin iptal gerekeceği görüşüyle çoğunluk kararına karşıyım.MT/NÇ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA