kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 3765 1981 2571 22/06/1982
 
YÜKÜMLÜNÜN PİŞMANLIK TALEBİ KABUL EDİLEREK EMLAK VERGİSİ FARKI TAHSİL
EDİLMİŞ İSEDE, VERGİ KONTROL MEMURU MARİFETİYLE TESBİT EDİLEN EMLAK
VERGİ DEĞERİNE İTİRAZ ÜZERİNE KOMİSYONCA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRI-
LARAK RAYİÇ DEĞER TESBİT EDİLDİĞİNE GÖRE BU DEĞERİN İKTİSAP MALİYETİ
OLARAK KABULÜ GEREKECEĞİ HK.<
Dava dosyasının incelenmesinden; yükümlünün sahibi bulunduğu taşınmaza
1972 yılı Emlak Vergisi Genel beyanında 2.500.000 lira rayiç değer be-
yan ettiği, daha sonra 9.5.1975 tarihinde pişmanlık dilekçesiyle ver-
diği ek beyannamede taşınmazın değerini 9.500.000 liraya yükseltip ta-
hakkuk eden fark vergileride ödedikten sonra 19.11.1975 tarihinde aynı
değere sattığı, Vergi Kontrol Memuru tarafından ise 1972 yılı için ta-
şınmazın rayiç değerinin 3.270.000 lira olarak tesbit edildiği, bu de-
ğer ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden yükümlü adına gayrimen-
kul kıymet artış vergisi salındığı, itiraz komisyonunun tarafların iti
razları üzerine yaptırdığı bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen ra-
porda gayrimenkulün 1972 yılı rayiç değerinin 4.246.000 lira olduğu
tesbit edildiğinden bu değer ile satış bedeli arasındaki farka 1318 sa
yılı kanunun 35.38.39.maddelerinde düzenlenen istisna, götürü gider ve
vergi nisbetleri uygulanarak verginin yeniden hesaplanması suretiyle
tarhiyatı tadilen tasdik ettiği ve Temyiz Komisyonunca da bu kararın
onandığı anlaşılmaktadır.
1318 sayılı Kanunun 36.maddesinde verginin matrahının arazi arsa ve
bunlar üzerindeki binaların (bağımsız bölümler dahil) devir ve temliki
karşılığında iktisap olunan değeri ile bunların iktisap maliyetleri a-
rasındaki fark olduğu belirtilmiş ve ayrıca 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanununun 31.maddesinde de vergi Dairesinin gerektiği takdirde Maliye
Bakanlığınca tesbit olunacak esaslara istinaden ve aynı Bakanlıkça yet
kili kılınacak memurlar marifetiyle, mükelleflerin beyan ettikleri mat
rah yerine geçecek vergi değerlerini yeniden takdir eder, mükellefler
tarafından ilk tarhiyata esas olmak üzere beyan edilen miktar ile tak-
dir edilen rayiç bedel arasında fark bulunduğu takdirde hesaplanan faz
la verginin terkin ve mükellefe reddolunacağı veya noksan verginin ku-
sur cezalı olarak ikmalen tarh olunacağı hükmü yer almıştır.
Olayda, yükümlünün pişmanlık talebi kabul edilerek, Emlak Vergisi far-
kı tahsil edilmiş ise de vergi dairesince, yukarıda anılan 1319 sayılı
yasanın 31.maddesi gereğince vergi kontrol memuru marifetiyle yükümlü-
nün beyan ettiği matrahın yerine geçecek vergi değerinin yeniden tes-
bit ettirildiği,itiraz üzerine itiraz komisyonunca da bilirkişi ince-
lemesi yaptırılarak rayiç değerin tesbit edildiği anlaşıldığından bu
değer 1318 sayılı yasanın 36.maddesine göre iktisap maliyeti olarak
kabul edilecektir.
Bu nedenle davada ileri sürülen iddialar, uyuşmazlık konusu taşınmazın
bilirkişi incelemesi sonucu tesbit edilen rayiç değerinin iktisap mali
yeti olarak kabulü suretiyle tarhiyatı tadilen tasdik eden İtiraz Ko-
misyonu kararını onayan Temyiz Komisyonu kararının bozulmasını sağla-
yacak nitelikte görülmediğinden davanın reddine karar verildi.(BŞ/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA