kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1945 23 1945 19 29/05/1945
 
ÖZEL ANTREPOLARA KONULMUŞ OLAN BENZİN, GAZ VE MOTORİNLERİN NORMAL FİRE
ORANLARINI GEÇENLERİN AZALMALARININ GÜMRÜK VERGİSİNİ BELİRTMEDE HESABA
KATILIP KATILMAYACAĞI HK. (*)<
11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun 38.maddesinde, eşyanın mahiye-
tine göre vukuu normal olan fireler ile kaza ve tefessüdattan doğan
kayıplar için gümrük resmi alınmıyacağı yazılıdır. Kanuncu tarafından
"Eşyanın mahiyetine göre vukuu normal olan fire nisbeti" tayin edilme-
diği gibi konumuz olan akar yakıtlarda ilmi bakımdan belirtilmiş muay-
yen bir fire nisbeti de yoktur. Bakanlığın teklif yazısında adı geçen
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğünün yazısında; bir pet-
rol tankında vukuu normal sayılabilecek kayıpların iklim, buhar kısmı
için kalan boşluk, çatının cins ve tankın rengi ile değişebileceği,
ancak umumiyetle normal yapıda tanklarda benzin için durma kayıbı se-
nede % 3 nisbetinde olduğu, buna % 0.2 stok değiştirme kayıbının ek-
lenmesi lazım geldiği, gaz yağı ve motorin için kesin doneler elde ol-
mamakla beraber gaz yağı kaybının benzindekinin % 80 i ve motorindeki-
nin de % 75 i kabul edilebileceği bildirilmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Genel Müdürlükçe verilen bu nisbetlerin, normal fire olarak kabulü
doğru olacağı düşünülebilirse de Dairemizce, normal firenin bu nisbet-
lerden ziyade olup olmayacağının ve stok değiştirme miktarına göre fi-
renin değişip değişmiyeceğinin adı geçen Genel Müdürlükten sorulması
üzerine alınan cevapta; % 3 firenin en modern depolar için geçerli ol-
duğu, 1929 da yayımlanan (Engler Höfer) in (In das Erdöl) adlı beynel-
milel eserinde o zamanki modern depolar için bildirdiği kayıplar % 4
ve yine 1930 da yayılan (Bell) in (İn Oil Refining) adlı eserinde ka-
yıplar % 4.7 olarak belirtildiği ve stok değiştirme günde bir kaç defa
tekrarlandığı takdirde fire miktarının yalnız tebahhur bakımından bile
olsa artacağı ve mevsimlere göre tebahhur nisbetinin değişeceği bildi-
rilmiştir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere normal firenin % 3 ü
geçmesi de kabildir. Bu durum karşısında % 3 ü geçen firelerin, tesi-
sat kusurundan, malın verilişi ve ölçülüşü sırasında yapılan hata ve
dikkatsizlikten veya (kötüye kullanma) dan ileri geldiği yapılacak in-
celeme ile sabit olmadıkça, Gümrük Kanununun 38.maddesi gereğince eş-
yanın mahiyetine göre vukuu normal fire olarak kabuliyle bunlardan da
gümrük resmi aranılmaması zaruri görüldüğünden yukarıda yazılı olduğu
üzere Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğünün gösterdiği
nisbet dahilinde her sene vukua gelecek kayıpların doğrudan doğruya
gümrük idarelerince kabule şayan görülerek mahsuplarının yapılması, bu
kayıpları o nisbetlerin dışına yükseldiği takdirde, tesisatta kusur o-
lup olmadığı, malın veriliş ve ölçüsü sırasında hata ve dikkatsizlik
veya (kötüye kullanma) gibi haller bulunup bulunmadığı hakkında yapı-
lacak araştırmalar ve incelemelerde bu gibi hallerden hiç birisinin
vaki olmadığı sonucuna varıldığı takdirde bu cihetler aydınlatılmak
suretiyle keyfiyet Gümrük ve Tekel Bakanlığına yazılıp Bakanlıkça lü-
zumu halinde ayrıca yaptırılacak incelemeler üzerine verilecek müsaa-
deye dayanarak mahsup muamelesinin yapılmasının uygun olacağı düşünül-
müştür.
Genel Kurul E:1945/85, K:1945/91
Danışma oy ve görüşleri, hukuk iş ve konularına taalluk edebilip tek-
nik meseleler, bu kurumun bilgi ve yetkisinin ve kanuni görevinin dı-
şındadır.
Gümrük Kanununun 38.maddesi ile gümrük vergisinden ayrıklanan fireler,
eşyanın tabiatından doğma fireler olup bunun miktar ve nisbeti, doğma
şartlarına göre, teknik bilgiye sahip kimselerce belirtilebilir ve böy
lece belirtilen firelerin vergiden ayrık tutulması kanun isterinden
olup idare makamları bu konuda ayrıca oy ve izin almak ihtiyacında de-
ğildir.
Gerçi hadise ve şartlara göre ayrı fire nisbetlerinin kabul edilmesin-
den bazı idari güçlükler çıkacağı ve böyle bir uygulamanın, bazı hal-
lerde görevi kötüye kullanmak iddialarına yol açacağı ve çok zaman a-
çıklaması güç sureti sorumluluklar doğurmasından idare organlarını
korkutacağı yolunda düşüncelerin akaryakıtlar gibi çok miktarda ithal
edilen ve türlü fire iddialarına yol açan bazı maddelerin fire miktar
ve nisbetlerinin sınırlanması zaruretini telkin ettiği görülmekte ise
de Kanunun ibaresi mutlak olarak tabiattan doğma firelerin kabul edil-
mesini ve gümrük vergisinden ayrıklanmasını emretmekte olduğu cihetle
bunun bir miktar ile belirtilmesi Kanunun bu hükmünü değiştirmek demek
olacağından ancak yeni bir kanun ile olabilir.
Nakil ve aktarma işlerine,iklim ve hava şartlarına,kap ve muhafaza va-
sıtasının vasıflarına göre miktar ve nisbeti değiştirecek olan çeşitli
eşyanın firelerini kanunla belirtmekteki güçlük ve maksada aykırılık
ileri sürülebilirse de başlıca maddelerin azami fire nisbetlerinin il-
gili Bakanlıklarca her yıl belirtilebileceği veya bazı vergi kanunla-
rında olduğu gibi Bütçe Kanununa bağlanacak bir cetvelle her yıl belir
tileceği yolunda bir fıkranın maddeye ilavesinin maksadı sağlayabile-
ceği 25.6.1945 tarihinde uygun görüldü.(MS/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA