kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 918 1981 792 13/04/1982
 
BELEDİYE MECLİSLERİNİN KAMULAŞTIRMA KARARI ALMA YETKİLERİNİN BULUNMA-
DIĞI HK.<
Dava, davacıya ait taşınmazın belediye binası yapmak amacıyla kamulaş-
tırılmasına ilişkin belediye meclisi kararının, davanın özeti bölümün-
de öne sürülen nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır.
1580 sayılı Belediye Yasasının "Encümenin vazifeleri" başlığını taşı-
yan 83.maddesinin 3.bendinde, kamulaştırılacak yerler hakkında özel ka
nuna göre karar verme yetkisi belediye encümenlerince görev olarak ve-
rilmiş; 6830 sayılı Kamulaştırma Yasasının 5.maddesinde de, belediye-
ler lehine kamulaştırmalarda belediye encümenlerince kamulaştırmaya
karar verileceği bağlanmıştır.
Olayda ise kamulaştırma kararının belediye encümenince alınması gere-
kirken, bu konuda karar vermeye yetkili olmayan belediye meclisince
alındığı anlaşıldığından, dava konusu kamulaştırma kararında yetki yö-
nünden yukarıda anılan yasa kurallarına uyarlık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu Belediye Meclisi kamulaştırma kararı-
nın iptaline karar verildi.
BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA