kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1985 1383 1981 1869 21/05/1985
 
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞ OLMASI NEDENİYLE TEFTİŞİ YAPILMAYAN VE SİCİL
RAPORUNA TERFİ EDEMİYECEĞİ YAZILAN DAVACININ DERECE TERFİ YAPAMAYACAĞI
HK.<
Dava, öğretmen olan davacının almış olduğu olumsuz rapor nedeniyle ter
fi ettirilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden davacının 24.12.1979 tarihinde yapılan
boykota katılması nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı ve bu nedenle
teftişinin yapılamadığı, sicil amirlerinin de sicil raporuna "açıkta
olduğundan teftişinin yapılamadığı" ve "terfi edemiyeceği" kanalerini
yazdığı anlaşılmaktadır.
Kendi kusurlu hareketi sonucu 11 ay süreyle açıkta kalan davacının si-
vil döneminde teftişi yapılamadığı için o yıla ait sicilinin olumlu
kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının 1979-1980 yılına ait sicilinin olumsuz
olarak değerlendirilmesinde ve buna dayanılarak derece terfii yaptırıl
mamasında mevzuata aykırılık bulunmadığından davanın reddine karar ve-
rildi.
KARŞI OY:
Davacının 1979-1980 yılı sicilinin 24.12.1979 tarihli boykotakatılması
nedeniyle olumsuz düzenlendiği anlaşılmakta ise de, boykota katılmak
disiplin cezasını gerektiren bir eylem olup; bu eylem nedeniyle ilgili
nin sicilinin olumsuz düzenlenmesinin hukuki dayanağı bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu sicilin iptali gerekeceği görüşü ile
çoğunluk kararına karşıyız.
(MS/ZK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA