kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 2000 315 1999 1673 03/02/2000
 
TEŞVİK BELGESİNİN BİTEN YATIRIM SÜRESİNİN, YAPILAN BAŞVURU ÜZERİNE U-
ZATILMASI HALİNDE, SÜRE SONU İLE BAŞVURU ARASINDA GEÇEN SÜREDE GERÇEK-
LEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN DE İSTİSNADAN YARARLANACAĞI HK.<
Yatırım teşvik belgesine sahip davacı şirketin sermaye artırımının,
teşvik belgesinin geçerlik süresi dışında yapıldığından bahisle tarh
edilen damga vergisi ile kesilen kusur cezasını; 488 sayılı Damga Ver-
gisi Kanununun 22'nci maddesi ile 3505 sayılı Kanunun geçici 2'nci
maddesinden söz edilerek, dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin
yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirdiği sermaye artırımının
... tarihinde tescil edilerek, ... tarihinde Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan olunduğu, teşvik belgesinde ... tarihi olarak öngö-
rülen yatırım süresinin ... tarihine kadar uzatıldığı ve belgenin, ...
- ... tarihleri arasında geçerliliğini koruduğu hususunun Hazine Müs-
teşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünün ... tarihli yazısından
anlaşıldığı; bu durumda, davacı şirketçe teşvik belgesinde öngörülen
yatırım süresi içinde sermaye artırımına gidildiği sonucuna varıldı-
ğından, sermaye artırımının belgenin geçerlilik süresinden sonra ya-
pılması nedeniyle tarh edilen vergi ve kesilen cezada isabet görülme-
diği gerekçesiyle terkin eden ... Vergi Mahkemesinin ... gün ve ...
sayılı kararının; ... tarihinde ilan edilen sermaye artırımının, yatı-
rım teşvik belgesinin süre sonu olan ... ile belgenin süresinin uza-
tıldığı ... tarihleri arasında gerçekleşmesi nedeniyle, bu işleme is-
tisna uygulanamayacağı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (1) sayılı Tablosunun 1'inci
maddesinin, 3'üncü fıkrasında; anonim, eshamlı komandit ve limited
şirket mukavelenamelerin damga vergisine tabi olduğu, şirket sermaye-
sinin artırılması halinde artırılan meblağa yukarıdaki nispetlerin ye-
niden uygulanacağı ve azami haddin yeniden nazara alınacağı hükme bağ-
lanmış olup; buna göre, damga vergisini doğuran olayın, sermaye artı-
şının hukuken gerçekleştiği tarihte doğacağı açık bulunmaktadır.
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 300'üncü maddesinde, tasdik
edilen şirketin, merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve
ilan olunacağı açıklandıktan sonra, tescil ve ilan edilecek hususlar
arasında esas sermaye miktarı da gösterilmiş olup; Kanunun 301'inci
maddesinin ilk fıkrasında da, şirketin ticaret siciline tescil ile
hükmi şahsiyet kazanacağı, hükme bağlanmıştır. Öte yandan, anılan Ka-
nunun "ticaret sicili" ile ilgili faslında yer alan 33'üncü madde-
sinde, tescil edilmiş hususlarda vuku bulacak her türlü değişikliğin
de tescil olunacağı öngörülmüştür.
Bu hükümlerden, anonim şirketlerin kuruluşunda ticaret siciline
tescil edilen sermaye miktarındaki değişikliklerin de, ticaret sicili-
ne tescilinin gerekeceği ve bu tescilin muteberlik şartı olduğu, dola-
yısıyla sermaye miktarında yapılan değişikliğin tescil tarihinde hüküm
ifade edeceği anlaşılmaktadır. Nitekim, Türk Ticaret Kanununun bu hu-
kuki duruma paralel olarak düzenlenen 390'ıncı maddesinde; esas serma-
yenin artırılmasına dair umumi heyet kararının, tescilden önce hüküm
ifade etmeyeceği yolunda yer alan hüküm de, bunu doğrulamaktadır.
Bu hukuki durum karşısında; sermaye artırımına ilişkin genel
kurul kararının ticaret siciline tescil edildiği tarihte damga vergi-
sini doğuran olayın meydana geldiğinin kabulü gerekmektedir. Her ne
kadar, Damga Vergisi Kanununun 22'nci maddesinin temyize konu kararda
da dayanılan (a) fıkrasında; anonim, kooperatif, eshamlı komandit ve
limited şirket mukavelenamelerinin veya bunların sermaye artışlarıyla,
süre uzatmaları hakkındaki kararlarının tescil ve ilanı tarihinden i-
tibaren 3 ay içinde, damga vergisinin ödeneceği yolunda hüküm yer al-
mış ise de; damga vergisinde vergiyi doğuran olayı değil, makbuzla ö-
demede verginin ödenmesine ilişkin süreyi düzenleyen bu hükmün, uyuş-
mazlıkla ilgisi yoktur.
Dosyanın incelenmesinden; davacı şirketin sermaye artırımı iş-
leminin ... tarihinde tescil edildiği ve ... tarihli Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan edildiği anlaşılmaktadır.
Her ne kadar, davalı idarece, sermaye artırımının ... tarihinde
ilan ile hüküm ifade ettiği, teşvik belgesinin yatırım süresinin dola-
yısıyla gerçerliliğinin ... tarihinde dolduğu ve yatırım süresinin,
şirketin ... tarihli başvurusu üzerine uzatıldığı, bu itibarla ... ile
... tarihleri arasında teşvik belgesi geçerli olmadığından, bu arada
gerçekleştirilen sermaye artırımına istisna uygulanamayacağı iddia e-
dilmekteyse de; sürenin uzatılması, sona ermesi gereken tarihten iti-
baren işlemeye devam etmesi anlamına geldiğinden, olayda, anılan iddi-
anın aksine, ... - ... tarihleri arasında teşvik belgesinin geçerlili-
ği bakımından herhangi bir fasıla bulunmadığı gibi; yukarıda açıklan-
dığı üzere, sermaye artışının esasen, ... tarihinden önce, ... tari-
hinde ticaret siciline tescil edilmek suretiyle gerçekleşmiş bulunması
karşısında; bu iddia, sonucu itibarıyla yerinde görülen temyize konu
mahkeme kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte değildir.
Açıklanan nedenle, temyiz isteminin reddine; mahkeme kararının
onanmasına karar verildi. YÖ/ES
(DAN-DER; SAYI:104)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA