kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1990 25 1988 112 16/02/1990
 
4.7.1988 GÜNLÜ 88/13137 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARINA EK KARARIN 1.
MADDESİNİN, 87/11994 SAYILI KARARNAME İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN ÜST GÖS-
TERGE TABLOSUNDAN AYLIK VE GELİR ALMAKTA OLANLARA ÖDENMEKTE OLAN SOS-
YAL YARDIM ZAMMININ MİKTARINI, 86/11303 SAYILI KARARNAME İLE YÜRÜRLÜĞE
KONULAN GÖSTERGE TABLOSUNDAN AYLIK VE GELİR ALMAKTA OLANLARDAN DÜŞÜK
MİKTARDA TESBİTİNE İLİŞKİN (B) FIKRASI HÜKMÜNÜN İPTALİ HK.<
Dava, 10.8.1988 günlü 19895 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4.7.1988
günlü 88/13137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek Kararın 1.maddesi
(b) fıkrasında yer alan "22.7.1987 tarihli ve 87/11994 sayılı Kararna-
me ile yürürlüğe konulan Üst Gösterge Tablosundan aylık ve gelir almak
ta olan hak sahiplerine ödenmekte olan Sosyal Yardım Zammı 34.000 lira
olarak tespit edilmiştir" yolundaki hükmün iptali istemiyle açılmış-
tır.
88/13137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek karar ile, 1.7.1988 tari-
hinden geçerli olmak üzere, 86/11303 sayılı Kararnameyle yürürlüğe
konulan Gösterge Tablosundan, aylık ve gelir almakta olan hak sahiple-
rine ödenmekte olan sosyal yardım zammı 70.000 lira olarak belirlenmiş
ancak aynı Kararda, Üst Gösterge Tablosundan aylık ve gelir almakta
olanların Sosyal Yardım zammı miktarı, 34.000 lira olarak tespit edil-
miştir.
Davacı, Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık ve gelir alanlar arasında,
sosyal yardım zammı yönünden bu tür ayrıma gidilmesinin, Anayasa ve
Kanunlara aykırı olduğu iddiasıyla dava açmış olup; uyuşmazlığın, Ba-
kanlar Kurulunun 86/11303 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Gözter-
ge Tablosundan aylık ve gelir alanlar ile yine Bakanlar Kurulunun
87/11994 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Üst Gösterge tablosundan
aylık ve gelir alanlara ödenmesi öngörülen sosyal yardım zammının
farklı miktarlarda tespit edilmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
Sosyal yardım zammı, sosyal sigortalar mevzuatına 506 sayılı Kanuna
2422 sayılı Kanun ile eklenen ek 24.madde ile girmiş, Sosyal Sigorta-
lar Kurumundan aylık ve gelir alanlara önce Kanun ile belirlenen daha
sonra da 251 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve aynen kabulüne ilişkin
3251 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca tes
pit olunan miktarda olmak üzere her ay sosyal yardım zammı ödenmesi
uygulamasına başlanılmıştır.
506 sayılı Kanuna 2422 sayılı Kanunun 17.maddesiyle eklenen ek 24.mad-
de, 13.11.1985 tarihinde yürürlüğe giren 251 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
rarname ile değiştirilerek, maddeye "sosyal yardım zammı miktarı çalı-
şan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca
artırılabilir." hükmü eklenmiştir.
Bu değişiklikten sonra Bakanlar Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığının teklifi üzerine 28.8.1987 günlü Resmi Gazetede yayımlanan
14.7.1987 günlü 87/11958 sayılı Kararı ile Sosyal Sigortalar Kanununa
göre hak sahiplerine ödenmekte olan sosyal yardım zammı miktarını
1.7.1987 tarihinden geçerli olmak üzere 34.000 lira olarak tespit et-
miş ve bu miktar üzerinden ödemeler, 88/12530 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının uygulamaya konulduğu 1.1.1988 tarihine kadar sürmüştür. Bu
aradsa 9.7.1987 günlü Resmi Gazetede 20.6.1987 günlü 3395 sayılı Ka-
nun yayımlanmış ve Kanunun yürürlüğünden hemen sonra, 506 sayılı Sos-
yal Sigortalar Kanununa 2422 sayılı Kanunla eklenen ve 3395 sayılı
Kanunla değiştirilen Ek 1.madde ile 3395 sayılı Kanunla eklenen Ek 3
ve Ek 5.maddelere göre Bakanlar Kurulu 22.7.1987 günlü 87/11994 sayılı
Kararı ile Üst Gösterge Tablosunu belirlemiştir.
Böylece, bir yandan Sosyal Sigortalar Kurumundan gelir ve aylık alan
tüm sigortalılar için 34.000 lira olarak tespit edilen sosyal yardım
zammı, 28.8.1987 günlü Resmi Gazetede yayımlanmasına karşın 1.7.1987
tarihinden itibaren yürürlüğe konulurken, diğer yandan 31.7.1987 günlü
Resmi Gazetede yayımlanan Üst Gösterge Tablosu da 9.7.1987 tarihinden
itibaren yürürlüğe sokulmuştur.
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda değişiklik yapan Kanunlar ve bu
Kanunlar uyarınca çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları, kısa aralıklar-
la ve ardarda yürürlüğe konuldukları halde, sigortalılar yönünden ayrı
olanları düzenleyen tasarruflar olarak, birbirlerini etkilememişler ve
idarece de, 88/12530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı alınıncaya kadar
aralarında herhangi bir ilişki gözetilmemiş; Ancak 22.1.1988 günlü
88/12530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek Karar ile Sosyal yardım
zammı bakımından, üst gösterge tablosundan aylık ve gelir alan sigor-
talılar ile diğerleri arasında ayrım yapılması yoluna gidilmiş ve bu
ayrım dava konusu 88/13137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de sür-
dürülmüştür.
506 sayılı Kanunun Sosyal yardım zammı ile ilgili değişik ek 5.madde-
si, 506 sayılı Kanun ile ek ve değişikliklerine göre iş kazaları ile
meslek hastalıkları, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir
ve aylık alanlar ile 991 sayılı Kanunla kuruma devredilen sandıklar
mevzuatına göre aylık alanlara her ay sosyal yardım zammı ödeneceğini
belirttikten sonra, sosyal yardım zammı miktarının, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığının teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca artırılabi-
leceğini hükme bağlamış; Ancak bu hükmünde Bakanlar Kuruluna, emekli-
ler arasında ayrım yapmaya olanak verecek herhangi bir yetki tanıma-
mıştır.
Nitekim, gösterge tablosunun farklı derece ve kademelerinde değerlen-
dirilen ve böylece sosyal Sigortalar Kurumundan farklı miktarlarda
aylık alanlara, sosyal yardım zamları eşit miktarlarda ödene gelmiş;
farklı gösterge tablolarında yeralanların sosyal yardım zamları da
anılan 88/12530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği
tarihe kadar eşit miktarlarda tespit edilmiştir.
87/11994 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan üst gösterge tablosun-
dan aylık ve gelir almakta olanlara ödenecek sosyal yardım zammını,
86/11303 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan gösterge tablosundan
aylık ve gelir almakta olanlardan düşük miktarda tespit eden 88/12530
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek Kararın 1.maddesinin (b) fıkrası
da, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 4.11.1988 günlü
K:1988/21, K:1988/61 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.
Bu davada dava konusu edilen 88/13137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
da, yukarıda değinilen yasal düzenlemelerin yürürlükte olduğu dönemde
çıkarılan ve daha önce iptal edilen 88/12530 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile aynı biçimde düzenleme getiren bir karardır.
Davalı idareler Sosyal Yardım zammının, sigortalılarca ödenen primler
ve bunun karşılığı olarak Sosyal Sigortalar Kurumunca bağlanan aylık
ve gelirle bir ilgisi bulunmadığını belirtmektedirler. Sosyal yardım
zammının gerek kanun ile belirlendiği gerekse kanunun verdiği yetkiye
göre Bakanlar Kurulunca tespit edildiği, dönemlerde, bu zam gösterge
tablosuna göre bağlanan aylık ve gelir miktarına bağlı tutulmadığı gi-
bi, Kanun koyucunun emeklilere ek ekonomik imkan sağlamayı amaçlaması
karşısında kanun koyucunun iradesine rağmen idarece böyle bir koşula
tabi tutulması da mümkün görülmemiştir.
Üst gösterge tablosundan aylık ve gelir alanların sosyal yardım zammı-
nın diğer emekliler ile aynı seviyeye yükseltilmesinin, sosyal sigor-
talar kurumunun aktüer dengesini bozacağı yolundaki savunmaya ise,
açıklanan yasal düzenlemeler karşısında itibar etme olanağı bulunma-
maktadır.
Açıklanan nedenlerle, 88/13137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek ka-
rarın 1.maddesinin, 87/11994 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan
üst gösterge tablosundan aylık ve gelir almakta olanların ödenmekte
olan sosyal yardım zammı miktarını, 86/11303 sayılı Kararname ile
yürürlüğe konulan gösterge tablosundan aylık ve gelir almakta olanlar-
dan düşük miktarda tespitine ilişkin (b) fıkrasının iptaline karar ve-
rildi.

(DAN-DER; SAYI:80) (MT/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA