kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1994 3206 1994 1591 19/10/1994
 
ARSA KARŞILIĞI BIRAKILAN BAĞIMISIZ BÖLÜMLER İÇİN FATURA DÜZENLEME ZO-
RUNLULUĞU BULUNMAYAN MÜKELLEF ADINA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASIDA KESİLEMİ-
YECEĞİ HK.<
Bina inşaat işiyle uğraşan yükümlü şirketin 1991 yılı hesaplarının in-
celenmesi sonucu adına kesilen özel usulsüzlük cezasına karşı açılan
davayı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353.maddesinin 1.bendinde be-
lirtilen belgeyi vermeyen ve almayanlardan herbirine ceza kesilmesine
imkan veren bir tesbit yapılmadığı anlaşıldığından kesilen özel usul-
süzlük cezasında isabet bulunmadığı gerekçesiyle kaldıran İçel Birinci
Vergi Mahkemesinin 5.1.1993 gün ve 1993/1 sayılı kararının, kesilen ce
zanın yerinde olduğu ileri sürülerek bozulması istemidir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229.maddesinde "Fatura, satılan emtia
veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek
üzere vesikadır" şeklinde tanımlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden arsa sahiplerine arsa bedeli karşılığı 46
adet iş yeri ve dükkanın verildiği anlaşılmaktadır.
Vergi Usul Kanununda, ticari vesika kabul edilen faturanın tüccar tara
fından satılan ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı mebla
ğı göstereceğinin belirtildiği, mükellefin arsa sahipleri ile yaptığı
akit gereği arsa sahibine yaptığı iş karşılığı alacaklı olmayıp borçlu
durumunda olduğu, düzenlenecek faturanın ise defterlere hasılat kayde-
dilmesi zorunlu bulunduğundan bu işlemin mükelleflerin dönem karını fu
zulen kabartacağı ve elde edilmeyen hasılattan dolayı vergi ödenmesine
sebep olacağı gözönüne alındığında, arsa sahiplerine verilen bağımsız
bölümler için fatura kesme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle fa-
tura kesme zorunluğu olmayan davacıya özel usulsüzlük cezasıda kesile-
meyeceğinden vergi mahkemesi kararında sonucu itibariyle isabetsizlik
bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddi iile İçel Birinci Vergi
Mahkemesinin 5.1.1993 gün ve 1993/1 sayılı kararının onanmasına karar
verildi.
ŞT/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA