kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1998 1017 1996 1824 17/03/1998
 
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARININ SINAV KURULLARINDA GÖRE ALAN KİŞİLERE
ÖDENECEK ÜCRETLERİN MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA BİR GENELGE İLE DÜZEN-
LENMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Sınav Kurulları ve Sınav Esaslarına
ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının ... gün ve ... sayılı Genelgesine
ekli Yönergenin Sınav Görevlilerine Ödenecek Ücretler başlığını taşı-
yan 3.bölümünün Milli Eğitim Müdürlüklerine özel motorlu taşıt sürücü
kurslarından her ne ad altında olursa olsun, herhangi bir ücret tahsil
etmesine yetki veren bir yasa hükmünün bulunmadığı tahsil edilen bu
paraların kırtasiye bedeli, sınav giderleri ve temsilci ücreti adı al-
tında karışık olarak alındığı, yapılacak ödemelerden kesilecek vergi
miktarını belirleme yetkisinin Maliye Bakanlığına ait olduğu, dava ko-
nusu genelgeden önce yürürlükte olan 6.2.1989 tarihli genelge ile gö-
revlilere ödenecek ücretlerin Harcırah Kanunu hükümlerine göre tesbit
edildiği, bu genelge ile ise ödemenin motorlu taşıt sürücüleri kursi-
yerlerinin sayısına ve gece öğrenim yapan öğretmenlere ödenen ders üc-
retine göre belirlendiği, uygulamanın keyfi olduğu öne sürülerek ipta-
li istenilmektedir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 123.maddesinde
yapılan düzenleme ile, karayollarında motorlu araç kullanacakların,
Milli Eğitim Bakanlığınca açılan motorlu taşıt sürücü kurslarında eği-
tim görmeleri esasının getirildiği, sürücü kurslarının çalışma usul ve
esaslarının İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine Milli Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkartılan yönetmelikle belirleneceğinin
hüküm altına alındığı, bu Kanun hükmü uyarınca çıkarılan Karayolları
Trafik Yönetmeliğinin ... gün ve ... sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
değişik 43.maddesinin f bendinde de, kurulların çalışmaları ile imti-
hanlardaki iş ve işlemlerin Bakanlıkça tesbit edileceği belirtilmiş-
tir.
Verilen bu yetkiye dayanılarak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğ-
retim Kurumları Genel Müdürlüğünün ... gün ve ... sayılı Genelgesi ile
Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Sınav Kurulları ve Sınav Esaslarının
belirlendiği, bu Esaslara ekli Yönergenin Sınav Görevlilerine Ödenecek
Ücretler başlığını taşıyan üçüncü bölümünde, Sınav Yürütme Kurulların-
ca, sınav kurulları soru kitapçıkları, cevap kağıtları, sınavda kulla-
nılan evrak ve diğer kırtasiye malzemeleri ile ödemeler için yönergede
belirtilen miktar ve esaslara göre Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarından
alınan ücretlerin belirtildiği şekilde ilgililere ödeneceği, ayrıca
kitapçık veya kırtasiye bedeli olarak veya başka bir ad altında her-
hangi bir ücret alınmayacağı, Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının ödeye-
cekleri ücret miktarının o yerleşim biriminde sınava alınan bütün kur-
siyerlerin sayısının dikkate alınarak ve gece öğrenimi yapan ortaöğre-
tim kurumlarındaki öğretmenlere ödenen ders saat ücretinin belli bir
katsayı ile çarpılarak hesaplanacağı, ödemelerin Kurs tarafından bir
Devlet bankasına yatırılacağı ve yürütme kurulunca yetkili kılınan bir
kişi tarafından çekileceği kurala bağlanmıştır.
Buna göre, motorlu taşıt sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş olanla-
ra imtihan sonucu sertifika vermek ve trafikle ilgili öğretim ve eği-
tim yaptırmak üzere açılan motorlu taşıt sürücü kurslarının sonunda
İmtihan Komisyonlarında görevli öğretmenlere ödenecek ücretin sürücü
kursları tarafından karşılanması yapılan hizmetin karşılığı olup, bu
ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esasların bu konuda yetkili bulunan
Milli Eğitim Bakanlığının dava konusu Genelgesi ile düzenlenmesinde
hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, haklı dayanağı bulunmayan davanın reddine
karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:97)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA